Lieferungen - 372753-2022

Submission deadline has been amended by:  428019-2022
11/07/2022    S131

Polen-Łódź: Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für Parkplätze

2022/S 131-372753

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Nationale Identifikationsnummer: 7270021895
Postanschrift: ul. Żeromskiego 116
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-924
Land: Polen
E-Mail: rap@adm.p.lodz.pl
Telefon: +48 426312104
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zp.p.lodz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://plodz.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://plodz.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Wyższa Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B

Referenznummer der Bekanntmachung: RAP.383.28.2022.ATE.D.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34996300 Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für Parkplätze
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30144400 Automatische Zugangskontrolle
31224500 Anschlussklemmen
32420000 Netzausrüstung
45100000 Baureifmachung
45223300 Bau von Parkplätzen
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48813100 Elektronische Anzeigetafeln
51500000 Installation von Maschinen und Geräten
72212516 Entwicklung von Software für den Datenaustausch
72268000 Bereitstellung von Software
63712400 Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Łódzka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego w technologii HUB Parking zainstalowanego na kampusie C Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B przy zachowaniu pełnej integracji z systemem wskazanym powyżej oraz w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę.

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa z roku 2017 oraz 2019 zostaje załączona w charakterze pomocniczym do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznika nr A do SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową wymianę istniejącego systemu oraz jego komponentów, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych przyłączy, dostawę, montaż, uruchomienie oraz integrację systemu parkingowego.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap I – Kampus B;

Etap II – Kampus A.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia usterki krytycznej / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 270
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp poprzez zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie o wskazaną poniżej ilość i rodzaj kas automatycznych:

- Kasa automatyczna z możliwością płatności gotówką i kartą płatniczą - 2 szt.

- Kasa automatyczna z możliwością płacenia (tylko) kartą płatniczą - 5 szt.

2. Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części, tj. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w dowolnej kombinacji.

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w pkt 1 jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa.

4. Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w pkt 3 zobowiązany jest przystąpić do realizacji Przedmiotu Zamówienia w ramach prawa opcji.

5. Zamawiający planuje zrealizować zamówienie w ramach prawa opcji w terminie realizacji zamówienia podstawowego.

6. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.

pkt II. 2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w okresie:

Etap I: 90 dni, od dnia zawarcia umowy;

Etap II: 180 dni od dnia zakończenia Etapu I

nie dłużej jednak niż do dnia 01.09.2023 r.

Uwaga: Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji Etapu II po zakończeniu

Etapu I tj. po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru częściowego.

W przypadku realizacji poszczególnych Etapów należy przewidzieć następujące założenia:

1) przekazanie dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 1) umowy – 4 tygodnie od daty zawarcia umowy;

2) rozpoczęcie testów i szkolenia pracowników PŁ – 4 tygodnie przed zakończeniem Przedmiotu Zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy zł., 00/100 groszy) -

szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale IX SWZ.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH została zawarta w Rozdziale XX SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy (3) dostawy z których każda dotyczy systemu parkingowego o ilości minimum 500 miejsc parkingowych

w tym jedną (1) dostawę, która obejmowała swoim zakresem również integrację z systemem teleinformatycznym posiadanym przez Inwestora

i udokumentuje, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Uwaga:

1. Pod pojęciem „integracja” należy rozumieć sprzężenie systemu parkingowego z innym dowolnym systemem posiadanym przez Inwestora np. kadrowo-płacowym, systemem kontroli dostępu, systemem rejestracji czasu pracy opierającego swoje działanie o rozwiązania bazodanowe.

2. Każda z wyżej wymienionych dostaw musi zostać zrealizowana w ramach odrębnej umowy.

3. W przypadku, gdy ww. zakres dostawy będzie stanowił część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo dostawę, o której mowa powyżej.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania ww. warunku

w taki sam sposób, jak w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ - Wzorze Umowy.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: na mocy art. 455 ust. 1

pkt 1) Ustawy Pzp zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/08/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/08/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Art. 108 ust. 1 pkt 1)-6), art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP oraz art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia:

1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 PZP - sporządzona nie wcześniej niż 6 mc-y przed jej złożeniem.

2. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych:

- w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz w art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- we wstępnym Oświadczeniu wykonawcy składanym w trybie art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

3. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem .

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, ponowne wykorzystanie jednolitego dokumentu, siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium RP, Urzędowy wykaz zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji - opisane w SWZ.

II. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia.

III. Zamawiający korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 PZP.

IV. Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedkłada dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, w wysokości 5% łącznej ceny ofertowej brutto.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6 ppkt 1) powyżej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 oraz 7 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/07/2022