Services - 372760-2017

22/09/2017    S182    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2017/S 182-372760

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Метрополитен“ ЕАД
000632256
ул. „Княз Борис І“ № 121
София
1000
България
Лице за контакт: инж. И. Илиева, инж. Кр. Георгиева
Телефон: +359 29212722/ +359 29212034
Електронна поща: tenders@metropolitan.bg
Факс: +359 29877892
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.metropolitan.bg

Адрес на профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-za-uchastka-mezhdu-ms5-i-ms2/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„Метрополитен“ ЕАД
000632256
ул. „Княз Борис І“ № 121
София
1000
България
Лице за контакт: Аделина Стоичкова
Телефон: +359 29212012
Електронна поща: metro@metropolitan.bg
Факс: +359 29872244
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.metropolitan.bg

Адрес на профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-za-uchastka-mezhdu-ms5-i-ms2/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на идеен проект за трета метролиния в участъка между МС5 и МС2 включително — частична актуализация.

II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е за изготвяне на актуализация на идеен проект за участък от трета метролиния между МС5 и МС2, налагаща се след извършени изменения на Подробния устройствен план /ПУП/ и уличния регулационен план на гр. София, при което 2 от метростанциите стават подземни, а наземната метростанция е с променена конфигурация. Идейният проект трябва да бъде изготвен по проектните части, посочени в Техническото задание, достъпно на адреса на профила на купувача. Обхватът и съдържанието на проекта по отделните части трябва да съответства на изискванията на Наредба № 4 за фаза „Идеен проект“, Правилника за техническа експлоатация на метрото /ПТЕ/, както и на изискванията на възложителя, описани в Техническото задание.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71240000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обема на обществената поръчка се включва изготвянето на идеен проект за метроучастък с обща дължина 2 962,46 метра с 2 подземни /МС4 и МС2/ и една наземна /МС3/ метростанции, както и участък за оборот и топъл резерв на метросъставите след МС2 на изток. Идейният проект по Част: „Реконструкция и преустройство на съществуващата инженерна инфраструктура и съществуващата пътна инфраструктура“ трябва да бъде съобразен със схемите на инженерната и пътната инфраструктури, чието проучване е задължение на изпълнителя на настоящата поръчка. При проектирането трябва да се извършат предварителни съгласувания със съответните експлоатиращи предприяти и фирми. В обема на обществената поръчка се включва и изготвянето на количествени сметки по окрупнени показатели към отделните проектни части. Идейният проект по отделните проектни части трябва да се представи на цифров носител в dwg. формат и в пет екземпляра на хартиен носител.

Изходни условия за изготвяне на идейния проект по отделните проектни части:

— Изисквания на възложителя към отделните части на проекта, описани в Техническото задание.

— Идеен проект по част „Трасе и профил“ за метроучастъка от предмета на поръчката, определящ местоположението на метростанциите със ситуирани входове и изходи съгласно изменения ПУП на гр. София и доклад за извършено инженерно-геоложко проучване — приложения към Техническото задание.

— Съществуващата инженерна и пътна инфраструктура на територията, през която преминава метротрасето — проучването им е в обхвата на настоящата процедура.

Цялата документация за настоящата поръчка — указания, техническо задание с приложения към него, образци за попълване и проект на договор, е достъпна в електронен вид на адрес: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-za-uchastka-mezhdu-ms5-i-ms2/

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ (по чл.171 от ЗУТ) или еквивалент за лица, извършващи дейност проектиране, с покритие — минимална сума за проектант (за строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ) — 300 000 BGN.

Участникът следва да посочи информацията в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5 от ЕЕДОП.

Документ за доказване на изискването — копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“. Чуждестранните участници представят еквивалентен документ.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поискания документ, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Документът се представя от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора. Документът се представя и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документът може да бъде изискван и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва: а) изготвяне на проект за минимум 1 подземна метростанция или сграда за обществено обслужване с минимум 2 подземни етажа /нива/ по Част: Конструкции и б) изготвяне на проект за тунел /на метро, ж.п. или път/ по Част: Конструкции.

2. Участникът трябва да разполага с правоспособни проектанти с опит в проектирането на отделните части от проекта, както следва:

1) Проектант по част Конструкции — да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект за подземна метростанция или сграда за обществено обслужване с минимум 2 подземни етажа /нива/.

2) Проектант по част Конструкции на тунели — да е бил проектант по тази част на минимум 1 тунел /на метро, ж.п. или път/.

3) Проектант по част Архитектура — да е бил проектант по тази част на минимум 1 метростанция или сграда за обществено обслужване с минимум 2 подземни етажа /нива/.

4) Проектант по част Електрическа — да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.

5) Проектант по част Релсов път — да бил проектант по тази част на минимум 1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.

6) Проектант по част Контактна мрежа — да бил проектант на захранваща контактна мрежа на минимум 1 обект от транспорта.

7) Проектант по част Отопление, вентилация и климатизация — да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект.

8) Проектант по част Водоснабдяване и канализация — да бил проектант по тази част на минимум 1 проект.

9) Проектант по част Комуникационни и аудио визуални системи /КАВС/ — да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект.

10) Проектант по част ПБЗ и Пожарна безопасност — да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект.

Участникът следва да посочи: Информацията по т.1 относно предоставени услуги, в т.ч. сумите, датите и получателите, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.1б) от ЕЕДОП, а информацията по т. 2 относно образователната и професионалната квалификация на лицата от персонала в Част ІV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6 от ЕЕДОП, която следва да съдържа: списък на правоспособните проектанти по съответните части от проекта, като за всяко лице се посочат:

1. Трите имена и позицията (длъжността), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка;

2. Образователна квалификация (учебно заведение, образование, специалност, № на диплома);

3. Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни нива/, вид на изготвената проектна част, а за проектанта по част КАВС — вида на проектираната комуникационна или аудио визуална система /часовникова система, или диспечерски връзки, или озвучително-оповестителна система, или пожароизвестителна система, или система за видеонаблюдение, или сигнално-охранителна система, или система за контрол на достъп).

Документи за доказване на изискванията — по т. 1 доказателства за извършените услуги, посочени в списъка в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, а по т. 2 — копие на удостоверението за пълна проектантска правоспособност на лицата проектанти, посочени в списъка в Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП — за българските лица, а за чуждестранните лица — копие на еквивалентния документ.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Закон за устройство на територията;

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, възникнали преди или по време на процедурата.

Гаранция за изпълнение — 3 % от стойността на договора без ДДС.

Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 10 /десет/ % от стойността на договора с ДДС, ако е заявил аванс в ценовото си предложение и представи гаранция за авансово предоставени средства.

Възложителят плаща на Изпълнителя Цената, както следва: авансово плащане /ако е заявено/ в размер на 10 (десет) % от стойността на Договора с ДДС, в срок до 10 (десет) дни след представяне на гаранция за авансово предоставяните средства, а останалите 90 (деветдесет) % от стойността — в 10 (десет) дневен срок след завършване и предаване на проекта.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/10/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

„Метрополитен“ ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор.

Продължение от ІІІ.2.2:

Всяко плащане по Договора се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите, предоставени по Договора, подписан от Възложителя и Изпълнителя; и

2. фактура за дължимата сума за съответната услуга, издадена от Изпълнителя и представена на Възложителя.

При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„Метрополитен“ ЕАД
ул. „Княз Борис І“ № 121
София
1000
България
Телефон: +359 29212083
Електронна поща: metro@metropolitan.bg
Факс: +359 29872244

Интернет адрес: http://www.metropolitan.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/09/2017