We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 372781-2021

23/07/2021    S141

Romania-Otopeni: Ships and boats

2021/S 141-372781

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01836
National registration number: 27036839
Postal address: Str. Zborului nr. 1
Town: Otopeni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 075100
Country: Romania
Contact person: Silviu Banciu
E-mail: achizitii1836@roaf.ro
Telephone: +40 213505113-276/462
Fax: +40 213185452/67
Internet address(es):
Main address: www.roaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100125001
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare șalupă fluvială pentru îmbarcarea, transportul și debarcarea personalului, materialelor și a vehiculelor

Reference number: A1-4462/09.06.2021
II.1.2)Main CPV code
34500000 Ships and boats
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului îl constituie achiziţia a unei salupe fluviale pentru imbarcarea, transportul si debarcarea personalului, materialelor si a vehiculelor, conform caietului de sarcini si a specificației tehnice anexate.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in cel putin 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a candidaturilor/ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 197 279.80 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

UM 01803 G/Sulina, Jud. Tulcea.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizarea unei salupe fluviale pentru imbarcarea, transportul si debarcarea personalului, materialelor si a vehiculelor, conform caietului de sarcini si a specificației tehnice anexate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr.1. Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2. Evitarea conflictului de interese

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire trebuie să analizeze o potențială incidență a unei situații de natura celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Precizăm că persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Laurentiu HODOROGEA (Comandant), Dumitru DAVID (Locţiitorul Comandantului), Adrian MIU (Şef Serviciu Management Achiziţii - Program Major Forte Aeriene) și Nicoale BĂCAN (Contabil Şef).

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr. 1. Dovedirea înregistrării

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generala Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2018, 2019 și 2020 trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului urmează a fi atribuit, respectiv 7.197.279,80 RON. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (2018= 4,6535 RON, 2019= 4,7452 RON, 2020=4.8371 RON).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 7.197.279,80 RON, fără TVA. Prin produse similare autoritatea contractantă înțelege nave sau ambarcatiuni cu motor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

a) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:

Nicio ofertă nu poate fi retrasă după data limită de depunere precizată şi anunţul de participare, sub sancţiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corectează erorile aritmetice şi remediază viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către acesta (art.134, alin.10 din HG 395/2016). Dacă op. ec. modifică oferta după deschidere sau nu acceptă remedierea viciilor sau corecţia erorilor, aceasta va fi considerată neconformă (art.134, alin.11 din HG 395/2016).

b) Asociere:

În cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comună, îndeplinirea cerintelor privind situatia personală a ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi standardele de asigurare a calităţii trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cerinţa privind capacitatea tehnica si/sau profesională trebuie sa fie îndeplinită prin cumul de grupul de asociaţi. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel puţin următoarele: faptul ca asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociaţiei, comunicările şi plăţile se vor face de liderul asociaţiei.

c) În cazul în care nu se specifică în cadrul prezentei Fişe de date a achiziţiei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate în oricare din următoarele forme: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

d) Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română efectuate de un traducător autorizat.

e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

f) Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele, prenumele şi funcţia semnatarului.

În cadrul Instrucțiunilor pentru ofertanți se detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din Anunțul de participare, precizări privind garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate Propunerea Tehnică și cea Financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele-limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Birou juridic – UM 01836 Otopeni
Postal address: Str. Zborului nr. 1
Town: Otopeni
Postal code: 075100
Country: Romania
E-mail: achiztii1836@roaf.ro
Telephone: +40 213506133/137
Fax: +40 213502662
Internet address: www.roaf.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021