Diensten - 372868-2019

07/08/2019    S151

Frankrijk-Bordeaux: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2019/S 151-372868

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bordeaux Métropole
Postadres: esplanade Charles de Gaulle
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33045
Land: Frankrijk
E-mail: dacp@bordeaux-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bordeaux-metropole.fr
Adres van het kopersprofiel: https://demat-ampa.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Bordeaux
Postadres: place Pey Berland
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33045
Land: Frankrijk
E-mail: dam@mairie-bordeaux.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bordeaux.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Régie personnalisée de l'opéra national de Bordeaux
Postadres: BP 90095
Plaats: Bordeaux Cedex
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33025
Land: Frankrijk
E-mail: ldessertine@onb.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.opera-bordeaux.com/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance des installations électriques du stade Chaban et des ouvrants motorisés hors normes

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 376 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance des installations électriques du stade Chaban Delmas

Perceel nr.: LOT1_chaban
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 720 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance des ouvrants motorisés hors normes

Perceel nr.: LOT2_ouvrants
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 656 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/08/2019