Szolgáltatások - 372892-2019

07/08/2019    S151    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások

2019/S 151-372892

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 12347124
Fax: +36 12351048

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000994332019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000994332019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Bubi fejlesztésének műszaki tervei és engedélyei

Hivatkozási szám: EKR000994332019
II.1.2)Fő CPV-kód
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés alapján "A budapesti közbringa rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" tárgyú projektre vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az ajánlatkérő mindenkori székhelye; jelenleg: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés alapján „A budapesti közbringa rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" tárgyú projektre vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése"

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése és szükség szerinti engedélyeztetése, valamint kiviteli tervek a tervdokumentáció elkészítése a műszaki leírásban részletezett szerint.

A nyertes ajánlattevő feladata különösen:

— együttesen 28 km kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv és nyitott kerékpársáv,

— 33 db csomópont kerékpárforgalmi szempontok szerinti korrekciója, átalakítása.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, kerékpárforgalmi létesítmény tervezésében szerzett szakmai tapasztalata(0-24 hónap) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl közút melletti zöldfelületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 143
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban a 143 munkanapos teljesítési időtartam az eljárás megindíthatósága miatt került rögzítésre. A teljesítés valós időtartama a szerződéskötéstől számított 200 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerint, a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján a tervezői tevékenységet folytató gazd. szereplőknek szerepelniük kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Minden gazd. szereplőnek (közös ajánlattevőnek, alk. igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben, akik a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet fog végezni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. követelmény tekintetében Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetén a 2014/24/EU eu. parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Nem Mo-on letelepedett gazd. szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.

P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a 9 000 000,- HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának (pl.: M/2.1) megjelölése - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért ezen szakember tekintetében, a szakmai önéletrajzban, a szakmai gyakorlat bemutatása mellett kérjük feltüntetni a szakember jogosultságát, kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) vonatkozó alábbi referenciával/ referenciákkal

M/1.1: összesen legalább 21 km kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési és/vagy kivitelezési tervei elkészítésére vonatkozó referenciával

M/1.2: legalább 24 db csomópont kerékpárforgalmi szempontok szerinti korrekciójára és/vagy átalakítására vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó referenciával.

Az M/1 alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb 3 szerződésből mutatható be.

Kerékpárforgalmi létesítmény alatt jelen eljárásban mindig a 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat, kell érteni, ide nem értve a kerékpáros nyomot.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez az alábbiakban meghatározott szakemberekkel:

M/2.1 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M/2.2 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes K, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésben foglaltakat.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

A kifizetésre irányadó még: Áht, Ávr, Áfa tv.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít; 2 rész- és 1 végszámla: 20-20-60 %

Kötbér, biztosíték:

a) késedelmi nt. váll. díj napi 0,5 % (max.20 % - elérése: elállás, v. az. hat. felm.); hibás telj. nt. váll. díj 20 %; meghiúsulási nt. váll. díj 30 %

b) teljesítési és jótállás biztosíték (nettó váll. díj 5 %).

Jótállás: 24 hónap a szerződésszerű teljesítéstől

Részletes szabályok a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/09/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/09/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával. Közbesz. dok. letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként az M/2.1, és M/2.2 alkalmassági követelmény körében megajánlott szakemberek többlettapasztalatát értékeli a közbeszerzési dokumentumokban található értékelési módszertan szerint.

9. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

11. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától tervezői szakmai felelősségbiztosítással (legalább 4 000 000,- Ft/év továbbá 1 000 000,- Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Ár: ford. ar.; szakember: egy. ar.. Módszerek részletes ismertetése a dokumentációban.

14. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: A beszerzés tárgya egy komplex műszaki egységet képező, kerékpárforgalmi hálózat megteremtése, melynek kialakítása során az összefüggő és egymásra épülő feladatrészek, valamint a feladatok jellege miatt szoros kapcsolatnak kell lennie az egyes tervezési fázisok és területek között. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok előzetes vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó kerékpárhálózathoz tartozó tervezési fázisok egy komplex, egymásra épülő egységes tervezési feladatot alkotnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.

15. Biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

16. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

17. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/08/2019