S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 372947-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/11/2014    S211

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na hospodársku analýzu environmentálnych politík a politík efektívnosti zdrojov

2014/S 211-372947

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, SRD.2 – Financie
Poštová adresa: BU-9 01/005
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Tím „Trhy“
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960008

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=651

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Životné prostredie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Rámcová zmluva na hospodársku analýzu environmentálnych politík a politík efektívnosti zdrojov.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: „extra muros“.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Počet predpokladaných účastníkov rámcovej dohody: 4

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 14 000 000 EUR
Frekvencia a hodnota zákaziek, ktoré sa majú zadať: Cena konkrétnych zmlúv sa plánuje v rozsahu od 60 000 EUR do 150 000 EUR a očakáva sa, že objem práce a žiadosti o služby budú všeobecne rozvrhnuté rovnomerne počas 48-mesačného trvania.
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Všeobecným cieľom obstarávania je uzatvoriť rámcovú zmluvu na podporovanie hospodárskej analýzy environmentálnej politiky. Zákazka sa bude týkať vecí, ktoré môžu vzniknúť, ale ich nemožno v súčasnosti predvídať v nasledujúcich oblastiach:
1. podpora v súvislosti s hospodárskou analýzou;
2. podpora pre konkrétne dopadové štúdie a hodnotenia;
3. podpora v kontexte rozvoja politík efektívnosti zdrojov.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90700000 Environmentálne služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Rámcová zmluva na maximálne 48 mesiacov s maximálnym rozpočtom 14 000 000 EUR bez DPH.
Konkrétne zmluvy, ktoré sa zriadia v rámci rámcovej zmluvy, môžu pokračovať až do 6 mesiacov po uplynutí obdobia.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 14 000 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady. Pozri článok 1.4 návrhu zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady. Pozri body 1.3 a 1.4 súťažných podkladov.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady. Pozri body 1.1 a 1.6 súťažných podkladov.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady. Pozri bod 2.3.1 súťažných podkladov.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady. Pozri bod 2.3.2 súťažných podkladov.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ENV.F.1/FRA/2014/0063.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 34-054570 z 18.2.2014

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
15.12.2014 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 7.1.2015 - 10:30

Miesto:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 zástupca (s preukazom totožnosti) za uchádzača (bez úhrady nákladov). Prosíme, pošlite na adresu env-tenders@ec.europa.eu meno účastníka ešte pred otváraním obálok.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. f) pravidiel vykonávania nariadenia č. 966/2012 z 25.10.2012 o rozpočtových pravidlách môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy použiť výnimočné rokovacie konanie pre dodatočné služby (bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania), pozostávajúce z opakovania podobných služieb (maximálne do 50 % pôvodnej zmluvnej hodnoty) zadaných ekonomickému subjektu pôvodnej zmluvy tým istým obstarávateľom.
Súťažné podklady a súvisiace dokumenty pre túto súťaž možno prevziať z internetovej adresy pre elektronické predkladanie ponúk (e-tendering), uvedenej v oddiele I.1:
Tieto súťažné podklady môžu byť doplnené dodatkom/korigendom alebo otázkami a odpoveďami. V tomto prípade bude táto informácia zverejnená najneskôr 5 pracovných dní pred konečným termínom predloženia ponúk. Preto pravidelne sledujte stránku. Dokumenty budú viditeľné a stiahnuteľné, avšak ak sa zaregistrujete na výzvu jednoduchým pridaním vašej e-mailovej adresy a hesla, budete automaticky informovaný o všetkých zmenách, ktoré môžu byť zverejnené (dodatočné dokumenty, odpovede na vznesené otázky atď.).
Komisia nezodpovedá za to, ak si uchádzači nevšimnú pred predložením svojich ponúk tieto dodatočné informácie.
Všimnite si, že toto oznámenie bolo pôvodne uverejnené v PIN Ú. v. EÚ S 34-054570 z 18.2.2014 s názvom „Rámcová zmluva na hospodársku analýzu environmentálnych politík, efektívnosti zdrojov a trvalo udržateľného rozvoja“ a s rozpočtom 12 000 000 EUR. Rozpočet je teraz maximálne 14 000 000 EUR.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.10.2014