Usługi - 372980-2017

22/09/2017    S182    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2017/S 182-372980

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
Łódź
92-703
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
Tel.: +48 426164500
E-mail: srudzinski@ugnowosolna.pl
Faks: +48 426164544
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gminanowosolna.pl

Adres profilu nabywcy: www.gminanowosolna.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.gminanowosolna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.

Numer referencyjny: ZPUB.271.1.5.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści SIWZ w pkt 3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 304 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90500000
90513200
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
II.2.4)Opis zamówienia:

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.

3.1 Ogólna charakterystyka Gminy Nowosolna:

1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Nowosolna wynosi: 4 634 osoby (stan na dzień 30.6.2017 r.).

2. Na terenie Gminy Nowosolna jest:

a) około 1505 nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) około 47 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym:

— cmentarze – 2,

— strażnice OSP – 2,

— ośrodki kultury, świetlice – 4,

— placówki oświatowe – 4,

— podmioty zatrudniające powyżej 20 pracowników – 5

— podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników – około 30

c) około 68 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym:

— rodzinne ogródki działkowe – 3,

— inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 65.

3. Powierzchnia gminy – około 54 km².

4. Podane ilości mieszkańców oraz podane ilości nieruchomości są ilościami szacunkowymi i ich ilość w ciągu realizacji zamówienia może wzrosnąć. Zmiany demograficzne w latach 2012 – 2016 wskazują wzrost liczby mieszkańców o ok. 100 osób rocznie.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jest:

a) wyposażenie w pojemniki na odpady zmieszane obsługiwanych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali wyposażenie nieruchomości w pojemnik przez Gminę Nowosolna za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne oraz wyposażenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów obsługiwanych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywne gromadzenie odpadów,

b) odbiór od właścicieli nieruchomości zebranych w pojemnikach odpadów zmieszanych oraz zebranych w workach lub pojemnikach odpadów gromadzonych w sposób selektywny: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

c) odbiór od właścicieli nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych akumulatorów przemysłowych i samochodowych, chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez utworzenie Mobilnego lub Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

d) odbiór przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów (innych niż przemysłowe i samochodowe) z pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświaty oraz wyposażenie w pojemniki na ww. odpady,

e) transport i zagospodarowanie odebranych odpadów,

f) sprawozdawczość.

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt 3.2.1 lit. b) – d).

Wykonawca zobowiązany jest do odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).

2. Zmieszane odpady komunalne (tzn. odpady niesegregowane oraz odpady pozostałe po segregacji) gromadzone są w pojemnikach:

a) pojemnik o pojemności 0,12 m³,

b) pojemnik o pojemności 0,24 m³,

c) pojemnik o pojemności 1,1 m³,

d) kontener o pojemności 5 m³,

e) kontener o pojemności 7 m³.

ciąg dalszy w pkt 3 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 304 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2017
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące warunków udziału oraz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia jak również wymagania dotyczące składania dokumentów przez wykonawców nie posiadających swojej siedziby na terenie RP oraz informacje dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów i podwykonawców – określa SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki (określone w art. 22 ust. 1a ustawy) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

7.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień wykonawcy:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca będzie posiadał uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności:

a1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowosolna prowadzonego przez Wójta Gminy Nowosolna,

a2) aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

a3) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

b1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, potwierdzającą że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 500 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje dotyczące warunków udziału oraz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia jak również wymagania dotyczące składania dokumentów przez wykonawców nie posiadających swojej siedziby na terenie RP oraz informacje dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów i podwykonawców – określa SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

C) zdolności technicznej lub zawodowej:

c1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

Wykonawca posiada w wykazie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1.250 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 m-cy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów w m³ – w takim przypadku zostanie ona przeliczona według następującego wskaźnika: 1 m³ 0,125 Mg.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

c2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

c.2.1) Wykonawca będzie dysponował co najmniej:

c.2.1.1 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą o pojemności zabudowy co najmniej 15 m3, które będą spełniały normę emisji spalin EURO 5,

c.2.1.2. jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (skrzyniowych) bez funkcji kompaktującej, który będzie spełniał normę emisji spalin EURO 5,

c.2.1.3. jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową lub bramową o pojemności kontenera min. 7 m³ z żurawiem samochodowym, który będzie spełniał normę emisji spalin EURO 5,

c.2.1.4. jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, do których dojazd jest znacznie utrudniony, tj. śmieciarką małogabarytową o pojemności do 3,5 tony, który będzie spełniał normę emisji spalin EURO 5, spełniającymi wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Informacje na temat pojazdów, Wykonawca jest zobowiązany wpisać do tabeli w pkt 14 Formularza oferty – stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje dotyczące warunków udziału oraz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia jak również wymagania dotyczące składania dokumentów przez wykonawców nie posiadających swojej siedziby na terenie RP oraz informacje dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów i podwykonawców – określa SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określa załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 082-158498
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 08:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 5.10.2017 r. o godz. 9:00 w pokoju nr 06 Urzędu Gminy Nowosolna przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

17.1 Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN. (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego.

17.2 Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia osta¬tecznego terminu składania ofert.

17.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

17.4 Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

17.5 Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium do postępowania przetargowego nr ZPUB.271.1.5.2017 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy urzędu. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty.

17.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział Nowosolna, nr konta 92 8781 0006 0030 0588 2000 0040 z adnotacją – wadium do postępowania – ZPUB.271.1.5.2017.

17.7 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2017