Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 373049-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Bydgoszcz: Machines, fournitures et équipement de bureau divers

2022/S 131-373049

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Adresse postale: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Code postal: 85-090
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marlena Dąbek
Courriel: przetarg@bg.policja.gov.pl
Téléphone: +48 47751-52-28
Fax: +48 47751-53-19
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: administracja rządowa terenowa
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa materiałów biurowych

Numéro de référence: SZPiFP-44-22
II.1.2)Code CPV principal
30190000 Machines, fournitures et équipement de bureau divers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa materiałów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości został określony przez Zamawiającego dla każdego z zadań w załącznikach nr 1A-1C do SWZ .

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 366 490.01 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30192000 Fournitures de bureau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SWZ (szczegółowy opis towaru)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Pondération: 8
Prix - Pondération: 92
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30192000 Fournitures de bureau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 1B do SWZ (szczegółowy opis towaru)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Pondération: 8
Prix - Pondération: 92
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30192000 Fournitures de bureau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 1C do SWZ (szczegółowy opis towaru)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin wymiany towaru w ramach reklamacji / Pondération: 8
Prix - Pondération: 92
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 084-223914
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Dostawa materiałów biurowych.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PHU UNITED Sebastian Neuman
Numéro national d'identification: NIP 879-140-58-02
Adresse postale: J. Kusocińskiego 3
Ville: Toruń
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 282 453.43 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Dostawa materiałów biurowych.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Partner PIK Sp. z.o.o.
Numéro national d'identification: NIP 554-246-19-41
Adresse postale: Fordońska 246
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Code postal: 85-766
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 5 127.64 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

Dostawa materiałów biurowych.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

O unieważnieniu postępowania :

w zadaniu nr 3

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 3) ustawy

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie unieważnia się z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną Wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”” Anna Białobrzycka Gniezno wynosząca 22.570,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 10.320,00 zł.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

6. Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania odwoławczego i postępowania skargowego zawiera dział IX ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań UZP
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022