TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 373327-2018

25/08/2018    S163

Polska-Katowice: Rury i osprzęt

2018/S 163-373327

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Tel.: +48 327572944
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Lompy 14
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Tel.: +48 327572944
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-2).

Numer referencyjny: 701801637
II.1.2)Główny kod CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych.

Przedmiot zamówienia podzielono na 31 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 36 064 m rur stalowych przewodowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Rura bez szwu grubościenna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - Rura bez szwu grubościenna 168,3X22,2 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - Rura bez szwu grubościenna 159,0X16,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - Rura bez szwu grubościenna 146,0X16,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 4 - Rura bez szwu grubościenna 139,7X16,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 25 m

Pozycja 5 - Rura bez szwu grubościenna 108,0X12,5 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 6 - Rura bez szwu grubościenna 88,9X11,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 410 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 133,0X36,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 70 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 108,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 88,9X11,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 300 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 230 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 158 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 270 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 650 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 2 760 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 960 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 813,0X12,5 R35=ST37,0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 29 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 610,0X12,5 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 80 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 610X20 R35=ST37,0=P235TR1 6,3MPA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X14,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 48 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 126 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X11,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 26 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 406,4X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 190 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 8 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 206 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 68 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 9 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 174 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X11,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 68 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 10 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 187 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 402 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X8,8 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 48 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X6,3 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 11 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 168,3X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 168,3X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 102 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 12 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 122 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 340 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 210 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 120 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 286 m

Pozycja 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 142 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 13 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 139,7X25,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 139,7X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 14 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X20,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 11,500 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 310 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 24 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 202 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 15 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 127,0X16,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 127,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 1 012 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 16 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 121X25,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 121,0X11,0 2,5MPA 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 17 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 772 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 172 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 238 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 160 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 18 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X16,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X11,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 260 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 210 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X8,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 60 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 19 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 54 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X6,3 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 154 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 134 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 20 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 451 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 280 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 360 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 21 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 696 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 180 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 22 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X16 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 110 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 178 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 54 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 23 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 66 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - - szacunkowa wielkość dostaw – 30 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 20 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 24 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 1 278 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 112 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X5,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 208 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 418 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 338 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 2 724 m

Pozycja 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA- szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 8 - RURA ZE SZWEM KONSTRUKCYJNA Q 60,3X5,0 S235JRH PN-EN 10210-2:2007 - szacunkowa wielkość dostaw – 8 000 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 25 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 160 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 230 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 90 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 116 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 26 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 50,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 60 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 50,0X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 320 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 27 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 140 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 98 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 28 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 38 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 300 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 132 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 29 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 562 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 180 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 124 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X2,9 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 30 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 40,500 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,9 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 24 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 710 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 31 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 132 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 212 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 190 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 428 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 100 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 33 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 56 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 34 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 2 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 910 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 100 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 33 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 56 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 34 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 2 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 910 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy rur stalowych i innych wyrobów hutniczych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 700,00 PLN dla całego postępowania. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań została określona w SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 7 SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–16.

Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, Sala Konferencyjna – pokój nr 204, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2018