Услуги - 373730-2019

07/08/2019    S151    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

2019/S 151-373730

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Дарина Колева
Електронна поща: Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396166
Факс: +359 2-9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/uprajnyavane_na_konsultantska_deinost_saglasno_chl_166_al_1_ot_zakona_za_ustroistvo_na_teritoriyata_-538-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за етап „КС Расово“ и етап „КС Нова Провадия“

Референтен номер: 190-090
II.1.2)Основен CPV код
71310000 - ME02
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за етап „КС Расово“ и етап „КС Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 - ME02
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

КС „Расово“ — землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и КС „Нова Провадия“ — землището на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обществената поръчка с наименование „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ се включва изпълнение на следните дейности за двата етапа:

— оценка за съответствие на техническия проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ,

— изработване на комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ,

— оценка за съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ,

— упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите,

— изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,

— издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на сградите съгласно глава 2 на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.1.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,

— изработване на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ,

— съставяне и регистриране на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.

Изпълнението на предмета на поръчката е в пряка зависимост от изпълнението на договора, който ще бъде сключен по поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, референтен номер 190-038.

За КС „Расово“ се предвижда да бъдат инсталирани 3 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 12 MW всеки.

За КС „Нова Провадия“ се предвиждат 4 броя ГТКА в конфигурация 3 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 10 MW всеки.

За осъществяване свързването на всеки един етап с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД се предвижда проектиране и изграждане на входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура — проектиране и изграждане на пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др.

Обхватът и изискванията са подробно описани в техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за преглед и оценка за съответствие на техническия/работния проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ / Тежест: 10
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 750 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 730
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в т. II.7) срок е максималният срок за изпълнение по договора, който ще бъде сключен по обществена поръчка референтен № 190-038, и представлява времето от датата на подписване на договора до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за всеки от двата етапа.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валидно удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на строителен надзор, издадено съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25/3.12.2012 г.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и съгласно разпределението на дейностите на участниците в обединението участник/ци в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор, същият/ите следва да притежава/т валидно/и Удостоверение/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

В случай че участникът, участник/ци в обединение е/са чуждестранно лице, то същият/те трябва да е/са вписан/и в аналогичен/и регистър/и съгласно законодателството на държавата членка или на друга държава — страна по СЕИП, в която е/са установен/и.

Избраният за изпълнител участник представя преди подписване на договора за участника/участниците в обединение заверено/и копие/я на валидно/ни удостоверение/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружено/и със заверено копие на списъка, неразделна част от удостоверението.

Когато избраният за изпълнител участник е чуждестранно лице, което притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по СЕИП, същият трябва да представи преди подписване на договора заверено копие от документа по чл. 9, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-25/3.12.2012 г.

Когато избраният за изпълнител участник е лице, което притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по СЕИП, в която няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, същият трябва да представи преди подписване на договора заверено копие от удостоверение, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на което може да се упражняват тези дейности на територията на Р БЪЛГАРИЯ временно и еднократно за двата етапа.

2. Участникът следва да притежава валидно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и съгласно разпределението на дейностите на участниците в обединението участник/ци в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и ще издават сертификатите за проектни енергийни характеристики, същият/ите следва да притежава/т валидно/и удостоверение/я по чл.44 от ЗЕЕ.

В случай че участникът, участник/ци в обединение е/са чуждестранно лице, то същият/те трябва да е/са вписан/и в аналогичен/и регистър/и съгласно законодателството на държавата членка или на друга държава — страна по СЕИП, в която е/са установен/и.

Избраният за изпълнител участник представя преди подписване на договора за участника/участниците в обединение заверено/и копие/я на валидно/ни удостоверение/я по чл. 44 от ЗЕЕ.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „да“ от част ІV, раздел А „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай че такъв е наличен и публично достъпен.

Изискванията за регистрация в професионален регистър не може да се доказват чрез трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които притежават изискуемата регистрация в БЪЛГАРИЯ или в държавата членка, в която са установени (за чужд.лица).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на 1 или няколко от следните документи:

— удостоверения от банки,

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за общия оборот (данните за оборота могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за техническите и професионални способности чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за всеки от декларираните лица посочват:

— позицията, за която е предложено лицето,

— имената на лицето,

— конкретния професионален опит съгласно изискването към всяко лице.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на Списък на персонала и ръководния състав, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника и с обхват строителен надзор.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 2 се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява дейността по упражняване на строителен надзор, и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:

1.1. Ръководител на екип за всеки един етап — лицето да има опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при дейности по извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за минимум 1 линеен/площадков обект в областта на енергийния сектор представляващ строеж от I категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или строеж от II категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ или еквивалентен обект, в случай че е изпълнен в чужбина и въведен в експлоатация (има издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен документ за обект изпълнен извън страната).

1.2. Заместник ръководител на екип за всеки един етап — лицето да има опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при дейности по упражняване на строителен надзор за минимум 1 линеен/площадков обект от газопреносната инфраструктура представляващ строеж от I категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентен обект, в случай че е изпълнен в чужбина и въведен в експлоатация (има издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен документ за обект изпълнен извън страната).

1.3. Правоспособно лице по част „Технологична“ за изработване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор с опит в изработването за конкретната част на оценка за съответствие или в изработването на инвестиционен проект по част „Технологична“ и упражняване на строителен надзор за минимум 1 завършен проект за изграждане на нова и/или реконструкция на съществуваща компресорна станция (КС)/газоизмервателна станция (ГИС)/автоматична газорегулираща станция (АГРС)/газорегулираща станция (ГРС).

1.4. Правоспособно лице по част „Автоматизация на технологичния процес (АТП)“ за изработване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор с опит в изработването за конкретната част на оценка за съответствие или в изработването на инвестиционен проект по част „АТП“ и упражняване на строителен надзор за минимум 1 завършен проект за изграждане на нова и/или реконструкция на съществуваща КС/ГИС/АГРС/ГРС.

Правоспособните лица по т. 1.3 и т. 1.4 могат да удостоверят изпълнението на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционния проект и строителен надзор, като посочат дейностите по оценка за съответствие и упражнен строителен надзор, извършвани за един и същи строеж, или посочат дейностите по оценка за съответствие извършвани на един строеж и дейностите по упражнен строителен надзор, извършвани за друг строеж.

Изискванията по отношение на персонала и ръководния състав следва да бъдат изпълнени чрез различни правоспособни лица.

Лицата по т. 1 следва да са включени в списъка към удостоверението по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ на участника/участник в обединение или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участника/участник в обединение да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражнява строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (когато по приложимото право се изисква).

В случай че участникът е чуждестранно лице и в държавата, в която е установен, не е налице документ, еквивалентен на списъка към удостоверението по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, то лицата по т. 1 следва да са физически лица, които имат право в своята страна да изпълняват тази услуга, доколкото това се изисква — да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, предмет на поръчката.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват строителен надзор.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О5) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, със срок на валидност не по-малко от 800 (осемстотин) календарни дни от датата на сключване на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Начинът на плащане е съгласно проекта на договор и образеца на предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/09/2019
Местно време: 13:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. 3 от раздел VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Поръчката се обявява във връзка с наличието на възможност за разширение на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за БЪЛГАРИЯ, както и за съседните балкански страни и региона, така също и за утвърждаване на ролята на Република БЪЛГАРИЯ като газоразпределителна страна в региона и Европейския съюз.

2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към предмет на поръчката, от:

— НАП, интернет адрес: www.nap.bg,

— НОИ, интернет адрес: www.noi.bg,

— МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/, и

— МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

3. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участници в поръчката — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият и в превод на български език,

— за упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият, и съответното пълномощно и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

4. При несъответствие между предложените обща цена, изписани словом и цифром, или единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена, изписана словом, която се оповестява по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, и в случай че бъде открито такова несъответствие участникът следва да приведе общата или единични цени в съответствие с общата цена, изписана словом, в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2019