Услуги - 373787-2020

10/08/2020    S153

Бeлгия-Брюксел: Наблюдение и анализ на автомобилните и железопътните товарни транспортни потоци по трансалпийския маршрут

2020/S 153-373787

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Mobility and Transport, MOVE.DDG2.C.1 — Road Transport, together with the Swiss Confederation, represented by the Swiss Federal Office of Transport
Пощенски адрес: Rue Demot 28
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Andreas Naegele
Електронна поща: MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Наблюдение и анализ на автомобилните и железопътните товарни транспортни потоци по трансалпийския маршрут

Референтен номер: MOVE/C1/2020-16
II.1.2)Основен CPV код
79311400 Икономически изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на обсерваторията е редовно събиране на данни за трафика и транспортните потоци през Алпите и за свързани с това въпроси (напр. разходи, оползотворяване на капацитет, качество на услугата, въздействие върху околната среда) и предоставяне на обстоен анализ на развитията, за да се подпомогне процесът на планиране на транспортната политика на национално и европейско равнище, и по-специално по отношение на автомобилния, железопътния и комбинирания (придружен и непридружен) товарен транспорт през Алпите. Данните, постъпващи от различни източници, трябва да бъдат приведени в съпоставим формат и да бъдат годни за предназначението, т.е. да служат като основа за вземането на решения от страна на Комитета на ЕС и Швейцария по вътрешния транспорт.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 560 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Дейността ще се извършва в помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основната цел на обсерваторията е редовно събиране на данни за трафика и транспортните потоци през Алпите и за свързани с това въпроси (напр. разходи, оползотворяване на капацитет, качество на услугата, въздействие върху околната среда) и предоставяне на обстоен анализ на развитията, за да се подпомогне процесът на планиране на транспортната политика на национално и европейско равнище, и по-специално по отношение на автомобилния, железопътния и комбинирания (придружен и непридружен) товарен транспорт през Алпите. Данните, постъпващи от различни източници, трябва да бъдат приведени в съпоставим формат и да бъдат годни за предназначението, т.е. да служат като основа за вземането на решения от страна на Комитета на ЕС и Швейцария по вътрешния транспорт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 560 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката може да бъде подновявана до два пъти за по 1 година всеки път, за максимална обща продължителност от 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Всички подробности за настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени в документите за обществената поръчка — вж. препратката в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Всички подробности за настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени в документите за обществената поръчка — вж. препратката в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/09/2020
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/09/2020
Местно време: 11:00
Място:

Европейска комисия, Rue de Mot 28, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ (office 04/083).

Ако се прилагат мерки за ограничен достъп поради Covid-19, отварянето на офертите ще се проведе по електронен път — свържете се с MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu за допълнителни подробности.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/08/2020