Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 373787-2020

10/08/2020    S153

Belgija-Bruxelles: Promatranje i analiza prekoalpskih prometnih tokova prijevoza tereta cestom i željeznicom

2020/S 153-373787

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Mobility and Transport, MOVE.DDG2.C.1 — Road Transport, together with the Swiss Confederation, represented by the Swiss Federal Office of Transport
Poštanska adresa: Rue Demot 28
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Andreas Naegele
E-pošta: MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Promatranje i analiza prekoalpskih prometnih tokova prijevoza tereta cestom i željeznicom

Referentni broj: MOVE/C1/2020-16
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79311400 Usluge ekonomskog istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Glavna je svrha promatranja redovito prikupljati podatke o prometnom i prijevoznom toku preko Alpa i o povezanim pitanjima (npr. troškovi, iskorištenost kapaciteta, kvaliteta usluge, utjecaj na okoliš) i pružiti temeljitu analizu razvoja događaja kako bi se pomoglo planiranju prometne politike na nacionalnoj i europskoj razini, posebice u pogledu cestovnog teretnog prometa, željezničkim i kombiniranim prijevozom u pratnji i bez pratnje preko Alpa. Podaci koji dolaze iz različitih izvora trebaju biti usporedivi i prikladni svrsi, odnosno poslužiti kao podloga za odluke koje donosi Odbor EU-a i Švicarske za unutarnji promet.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 560 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Rad će se odvijati u prostorima izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Glavna je svrha promatranja redovito prikupljati podatke o prometnom i prijevoznom toku preko Alpa i o povezanim pitanjima (npr. troškovi, iskorištenost kapaciteta, kvaliteta usluge, utjecaj na okoliš) i pružiti temeljitu analizu razvoja događaja kako bi se pomoglo planiranju prometne politike na nacionalnoj i europskoj razini, posebice u pogledu cestovnog teretnog prometa, željezničkim i kombiniranim prijevozom u pratnji i bez pratnje preko Alpa. Podaci koji dolaze iz različitih izvora trebaju biti usporedivi i prikladni svrsi, odnosno poslužiti kao podloga za odluke koje donosi Odbor EU-a i Švicarske za unutarnji promet.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 560 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se može obnoviti do dva puta, svaki put za jednu godinu, do najdužeg ukupnog trajanja od četiri godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sve pojedinosti o toj nabavi mogu se naći u dokumentaciji o nabavi — vidjeti poveznicu navedenu u I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sve pojedinosti o toj nabavi mogu se naći u dokumentaciji o nabavi — vidjeti poveznicu navedenu u I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/09/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europska komisija, Rue de Mot 28, 1040 Brussels, BELGIJA (office 04/083).

Ako se primjenjuju mjere ograničenog pristupa zbog Covida-19, otvaranje ponuda odvijat će se elektronički — kontaktirajte s MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu radi daljnjih uputa.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/08/2020