Usługi - 373787-2020

10/08/2020    S153

Belgia-Bruksela: Obserwacja i analiza transalpejskich przepływów drogowych i kolejowych przewozów towarowych

2020/S 153-373787

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Mobility and Transport, MOVE.DDG2.C.1 — Road Transport, together with the Swiss Confederation, represented by the Swiss Federal Office of Transport
Adres pocztowy: Rue Demot 28
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Andreas Naegele
E-mail: MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obserwacja i analiza transalpejskich przepływów drogowych i kolejowych przewozów towarowych

Numer referencyjny: MOVE/C1/2020-16
II.1.2)Główny kod CPV
79311400 Usługi badań ekonomicznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem obserwatorium jest regularne gromadzenie danych na temat ruchu i transportu w Alpach oraz na temat powiązanych kwestii (np. koszty, wykorzystywanie zdolności, jakość usług, oddziaływanie na środowisko) oraz dogłębna analiza rozwoju sytuacji w celu wsparcia planowania polityki transportowej na szczeblu krajowym i europejskim, w szczególności w odniesieniu do drogowego, kolejowego i kombinowanego (z udziałem kierowcy i bez) przewozu towarów przez Alpy. Dane pochodzące z różnych źródeł muszą być porównywalne i odpowiednie do celów, tj. służyć jako podstawa do podejmowania decyzji przez Komitet ds. Transportu Lądowego Unia Europejska-Szwajcaria.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 560 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadania będą wykonywane w siedzibie wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Głównym celem obserwatorium jest regularne gromadzenie danych na temat ruchu i transportu w Alpach oraz na temat powiązanych kwestii (np. koszty, wykorzystywanie zdolności, jakość usług, oddziaływanie na środowisko) oraz dogłębna analiza rozwoju sytuacji w celu wsparcia planowania polityki transportowej na szczeblu krajowym i europejskim, w szczególności w odniesieniu do drogowego, kolejowego i kombinowanego (z udziałem kierowcy i bez) przewozu towarów przez Alpy. Dane pochodzące z różnych źródeł muszą być porównywalne i odpowiednie do celów, tj. służyć jako podstawa do podejmowania decyzji przez Komitet ds. Transportu Lądowego Unia Europejska-Szwajcaria.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 560 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa może zostać wznowiona maksymalnie dwa razy na 1 rok, przy czym maksymalny łączny czas trwania umowy wynosi 4 lata.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wszystkie szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia znajdują się w dokumentach zamówienia — zob. link podany w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszystkie szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia znajdują się w dokumentach zamówienia — zob. link podany w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Rue de Mot 28, 1040 Brussels, BELGIA (office 04/083).

W przypadku stosowania środków ograniczonego dostępu związanych z pandemią COVID-19, otwarcie ofert odbędzie się drogą elektroniczną – należy napisać na adres MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2020