Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 373921-2019

08/08/2019    S152

Portugal-Lisabon: Usluge IKT-a za europski indeksni poslužitelj SSN-a za razdoblje 2019.-2023.

2019/S 152-373921

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
E-pošta: OPEN182019@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5099
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge IKT-a za europski indeksni poslužitelj SSN-a za razdoblje 2019.-2023.

Referentni broj: EMSA/OP/18/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je uspostaviti dvogodišnji okvirni ugovor s iskusnim izvoditeljem koji može podržati EMSA-u s korekcijom kôda, evolutivnim održavanjem, IT službom za korisnike i nadogradnjama koje se odnose na SSN-ov europski indeksni poslužitelj (European Index Server - EIS), podržavajući operativne usluge SSN-ovog Središnjeg sustava za MS.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja zadataka su prostori izvoditelja. VPN pristup mogao bi se osigurati infrastrukturi EMSA-e i ispitnom okruženju na temelju potpisa uvjeta korištenja koji se odnose na sigurnost.

II.2.4)Opis nabave:

Navedene usluge provodit će se putem narudžbi za usluge nakon potpisivanja okvirnog ugovora (IT) koji bude na snazi, putem posebnih ugovora. Polazna osnova za sve posebne ugovore je korištenje fiksnih vrsti isporuka i vremenskih vrsti ugovora navedenih u Prilogu I. okvirnog ugovora (IT).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni se ugovor može obnoviti, ako EMSA tako odluči, na razdoblje od 12 mjeseci i do najdužeg ukupnog razdoblja od 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/09/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/12/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Prijave zaprimljene elektronički bit će otvorene u 11:00 (prema SEV/srednjoeuropskom ljetnom vremenu), odnosno u 10:00 (prema vremenu u Lisabonu), u uredima Europske agencije za pomorsku sigurnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranje je ponuda javno i njemu može prisustvovati predstavnik svakog ponuditelja. Ako želite prisustvovati otvaranju ponuda, molimo da o tome podnesete zahtjev (najmanje 5 kalendarskih dana prije datuma otvaranja ponuda) na sljedeću namjensku adresu e-pošte: open182019@emsa.europa.eu s naznakom imena osobe koja će prisustvovati otvaranju ponuda i naziva ponuditelja kojeg zastupa.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ECJ.Registry@curia.eu.int
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/08/2019