Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 374003-2021

23/07/2021    S141

Nederland-'s-Gravenhage: Bedrijfskleding

2021/S 141-374003

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 123-325500)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Monica Demkes
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
Telefoon: +31 703532412
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.denhaag.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bedrijfskleding

Referentienummer: 20.456-GBC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18222000 Bedrijfskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Gemeente Den Haag wil met de EU-aanbesteding ‘Bedrijfskleding 2022-2026 met kenmerk 20.456-GBC’ kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en schoeisel inkopen voor werknemers van de verschillende diensten binnen de Gemeente Den Haag, die voor het uitoefenen van hun functie specifieke kleding behoeven. Daarnaast vraagt de gemeente bijbehorende dienstverlening, zoals o.a. het aanmeten van kleding en schoeisel en het vermaken van kleding (maatkleding/ maatforcé).

Deze EU-aanbesteding betreft een gemeentebrede aanbesteding. Dit betekent dat alle gemeentelijke diensten die bedrijfskleding verstrekken aan hun medewerkers, gebruik kunnen maken van de raamovereenkomsten.

De Gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om de opdracht op te delen in drie percelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 123-325500

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
18222000 Bedrijfskleding
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
18830000 Veiligheidsschoeisel
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
Te lezen:
18222000 Bedrijfskleding
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18830000 Veiligheidsschoeisel
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste termijn voor het stellen van vragen ten behoeve van de Nota van inlichtingen nr. 2 is aangepast naar 11.8.2021 vóór 10:00.