Services - 374200-2022

11/07/2022    S131

Danmark-Sorø: Sociale foranstaltninger med institutionsophold

2022/S 131-374200

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: naler@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566103
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede

Sagsnr.: EMN-2021-08541
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit III om Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiver kan derfor ikke påregne, at der gennemføres 1 forhandlingsrunde. Efter prækvalifikationen vil der ikke ske en begrænsning i antallet af tilbud som der skal forhandles.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 146 761 208.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85311200 Forsorg for handicappede
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Rødby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vikarernes kompetencer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leverance og service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 250-664516
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Vikarer til Kofoedsminde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/07/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VIKAR SPECIALISTEN ApS
CVR-nummer: 36488832
Postadresse: Rødbyvej 2
By: Maribo
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4930
Land: Danmark
E-mail: drift@vikarspecialisten.dk
Telefon: +45 72300808
Internetadresse: https://vikarspecialisten.dk/
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 146 761 208.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Ordregiver vil senest forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den formodede vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet. Som dokumentation for soliditetsgradens og nettoomsætnings størrelse skal

den økonomiske aktør fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

- Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring,

- Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens og egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende støtteerklæringen i Kontraktbilag 7 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den økonomiske aktør baserer sig på andre enheders formåen, skal dokumentation for disse enheders soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf. ovenfor. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette dokumenteres, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende Kontraktbilag 6 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dokumentation for alle konsortiedeltagernes soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf.

ovenfor.

Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2022