Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374253-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Poznań: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation

2022/S 131-374253

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowisk w Poznaniu
Numéro national d'identification: WOP.261.21.2022.DU
Adresse postale: ul. J.H. Dąbrowskiego 79
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 60-529
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Szynkiewicz
Courriel: katarzyna.szynkiewicz.poznan@rdos.gov.pl
Téléphone: +48 616396400
Fax: +48 616396447
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sporządzenie dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu przyrody: „Żurawiniec”

II.1.2)Code CPV principal
90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

W ramach zamówienia Wykonawca dokona weryfikacji:

a) sformułowania celu ochrony dla rezerwatu przyrody, proponując w razie konieczności nowe brzmienie celu;

b) granicy rezerwatu przyrody, proponując w razie konieczności nowy przebieg granicy w postaci wykazu punktów jej załamania ze współrzędnymi w układnie PL-1992 oraz odpowiedniej warwie wektorowej (w formacie .shp. lub .gpkg);

c) rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, określając w razie konieczności zmianę klasyfikacji w aktualnie obowiązującym akcie;

d) w razie konieczności wyznaczenie otuliny rezerwatu przyrody z przebiegiem granicy w postaci wykazu punktów jej załamania i współrzędnymi w układnie PL-1992 oraz odpowiedniej warwie wektorowej (w formacie .shp. lub .gpkg).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description des prestations:

Wykonawca przeprowadzi prace terenowe, których zakres wynika z art. 20 ustawy o ochronie przyrody oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

W zakresie opisu walorów przyrodniczych wymóg określony w pkt 3 Zamawiający doprecyzowuje następująco:

a) flora roślin naczyniowych — wykaz wszystkich stwierdzonych gatunków oraz rozmieszczenie rzadkich i chronionych taksonów;

b) flora mchów i porostów — wykaz wszystkich stwierdzonych gatunków oraz rozmieszczenie rzadkich i chronionych taksonów;

c) wykaz i rozmieszczenie wszystkich stwierdzonych zbiorowisk roślinnych;

d) wykaz i rozmieszczenie wszystkich stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty ;

e) wykaz stwierdzonych gatunków zwierząt lub grzybów – wybór inwentaryzowanych grup będzie stanowiło kryterium oceny;

f) warstwy wektorowe z lokalizacją poszczególnych grup należy sporządzić zgodnie ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody (Łochyński i Guzik, 2009), stanowiącym załącznik nr 1.

Wykonawca sporządzi dokumentację fitosocjologiczną zinwentaryzowanych jednostek fitosocjologicznych. W tym celu należy wykonać zdjęcia fitosocjologiczne z zastosowaniem metody Braun-Blanquet’a, wykorzystując skalę 9-stopniową skalę ilościowości (za Barkman i in., 1964 , tj. r, +, 1, 2m, 2a, 2b, 3, 4 i 5). Minimum jedno zdjęcie fitosocjologiczne musi charakteryzować zbiorowisko roślinne. Zdjęcia należy zestawić w jednej tabeli zbiorczej, przy czym w nagłówku tabeli zawierać będą się min. następujące dane: nr zdj. fito., data wykonania zdjęcia, współrzędne GPS (N, E), powierzchnia zdj., pokrycie/zwarcie w warstwach (A1, A2, B, C, D), liczba gatunków w zdjęciu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia danych fitosocjologicznych zgromadzonych i udostępnionych w latach wcześniejszych, lecz dane te nie mogą być zebrane wcześniej niż z roku 2020.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 085-230291
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Sporządzenie dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu przyrody: „Żurawiniec”

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1)Aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4)Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej(wzór załącznik nr 3 do SWZ);

3)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

4)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

5)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;

6)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, pkt 3,5 i 7 ustawy (wzór załącznik nr 4 do SWZ)

7)wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik nr 6 do SWZ).

8)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z dowodami

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: x
Ville: x
Pays: Pologne
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022