Suministros - 374366-2020

Submission deadline has been amended by:  450236-2020
10/08/2020    S153

Polonia-Stawiguda: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 153-374366

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Stawiguda
Dirección postal: ul. Olsztyńska 10
Localidad: Stawiguda
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 11-034
País: Polonia
Correo electrónico: budownictwo@stawiguda.pl
Teléfono: +48 895126824
Fax: +48 896500360
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.stawiguda.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.stawiguda.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: administracja samorządowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: administracja samorządowa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia

Número de referencia: BiZ/OA.271.1.20.2020
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48422000 «Suites» de paquetes de software
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72211000 Servicios de programación de sistemas y software de usuario
72263000 Servicios de implementación de software
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
48820000 Servidores
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
32400000 Redes
32413100 Encaminadores de red
32500000 Equipo y material para telecomunicaciones
30200000 Equipo y material informático
80511000 Servicios de formación del personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji na sprzęt i oprogramowanie systemowe / Ponderación: 12 %
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji na oprogramowanie EOD, modułów SD, portalu e-Usług i usługi integracji / Ponderación: 12 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy sprzętu / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 51 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWM.03.01.00-28-0034/19

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1.1. co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każde;

1.2. co najmniej dwie usługi, każda polegająca na szkoleniu co najmniej 50 użytkowników z systemów objętych wdrożeniem;

1.3. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie standardowe, z których każde obejmowało co najmniej: dostawę serwerowych systemów operacyjnych, dostawę oprogramowania do wirtualizacji, dostawę komputerów, dostawę serwerów, dostawę macierzy na kwotę co najmniej 500 000 PLN brutto każde.

2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum następującymi osobami:

2.1. kierownik / koordynator zespołu Wykonawcy, posiadający wykształcenie wyższe oraz certyfikat co najmniej Prince2 Foundation lub równoważny. Osoba ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach dotyczących utworzenia i udostępnienia e-usług o wartości min. 500 000,00 PLN brutto każdy;

2.2. specjalistę ds. wdrażania systemów wirtualizacji – doświadczenie: minimum 3 zrealizowane projekty polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji w trybie HA; certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności we wdrażaniu systemu wirtualizacji zgodnie z zaoferowanym systemem wirtualizacji;

2.3. analityk posiadający wykształcenie wyższe oraz wiedzę i doświadczenie w planowaniu wdrażania systemów informatycznych, tj. posiada certyfikat OMG BPM lub TOGAF lub równoważny w odpowiednim zakresie oraz uczestniczył w realizacji co najmniej 2 projektów o wartości min. 500 000,00 PLN brutto każdy – w zakresie przygotowania e-usług;

2.4. programista – doświadczenie w integrowaniu rozwiązań systemów dziedzinowych z platformą EOD, tj. udział w minimum 2 projektach, w ramach których przeprowadzono integrację systemów dziedzinowych z EOD, każdy projekt na kwotę minimum 500 000 PLN brutto. Wskazana osoba musi uczestniczyć w procesie tworzenia oprogramowania oraz w procesie utrzymania systemów w okresie pełnienia serwisu przez Wykonawcę;

2.5. wykładowcy – co najmniej 2 osoby spełniające następujące warunki łącznie:

— posiadają niezbędną wiedzę w zakresie posługiwania się zaoferowanym systemem teleinformatycznym do elektronicznego zarządzania dokumentacją, poświadczonym przez producenta ww. oprogramowania,

— co najmniej jedna osoba posiadająca minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń użytkowników zaoferowanego systemu teleinformatycznego EOD (tj. prowadzenia szkolenia specjalistyczne w zakresie EOD z zakresu dotyczącego przepisów kancelaryjnych, w szczególności elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania spraw, funkcjonalności i modułów użytkowania aplikacji EOD oraz administrowania systemem EOD) w liczbie co najmniej 3 szkoleń dla jednostek administracji publicznej,

— posiadającymi doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką prowadzonego szkolenia, w szczególności doświadczenie we wdrażaniu zaoferowanego EOD w co najmniej 3 jednostkach administracji publicznej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do specyfikacji, z uwzględnieniem treści specyfikacji.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/09/2020
Hora local: 09:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/09/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2020 r. o godz. 10.00 i transmitowane będzie online. Link do transmisji zostanie zamieszczony na 10 minut przed planowanym otwarciem na stronie bip.stawiguda.pl w zakładce: Publiczne otwarcie ofert przetargowych online.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest większa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (214 000 EUR), odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (bip.stawiguda.pl).

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/08/2020