Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374395-2022

11/07/2022    S131

Bulgarie-Sofia: Services d'agences de voyages et services similaires

2022/S 131-374395

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 107-299582)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SOFIYSKI UNIVERSITET "SV.KLIMENT OHRIDSKI"
Numéro national d'identification: 000670680
Adresse postale: ul. TsAR OSVOBODITEL No.15
Ville: gr. Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Code postal: 1504
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Bistra Petrova
Courriel: op@admin.uni-sofia.bg
Téléphone: +359 29308541
Fax: +359 28464210
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uni-sofia.bg/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/1146

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на ФХФ и БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, партньори в проект BG05M2OP001-1.002-0012 по 2 обособени поз.

II.1.2)Code CPV principal
63510000 Services d'agences de voyages et services similaires
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

ОП 1 Осигуряване на самолетни билети за служители на Ф-тет по Химия и фармация (ФХФ), партньор в п-т BG05M2OP001-1.002-0012

ОП 2 Осигуряване на самолетни билети за служители на Биологическия ф-тет (БФ), партньор в п-т BG05M2OP001-1.002-0012

Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични заявки от Въз-я или определени от него лица за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници в държави в Европа за служителите на п-т BG05M2OP001-1.002-0012. Честотата на заявките по време на действие на договорите ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители от ФХФ и БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, които са партньори в п-т BG05M2OP001-1.002-0012).

Възложителят си запазва правото да не изразходва целия обявен финансов ресурс (прогнозна стойност) в рамките на обособената позиция, както и да не заяви самолетни билети за полети до всички изброени дестинации в т. IV „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-299582

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Au lieu de:

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП Възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1.

3. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 освен при наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Lire:

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП Възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1.

3. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 освен при наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Към момента на изтичане на крайния срок за подаване на оферти(05.07.2022 г. 23:59 ч.) в ЦАИС "ЕОП" не са постъпили оферти за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2. Налице са предвидените в чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП възможности за възложителя да определи нов срок в процедурата.

VII.2)Autres informations complémentaires: