Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 374469-2022

11/07/2022    S131

Nederland-Leiden: Reprografiediensten

2022/S 131-374469

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 116-326509)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: mboRijnland
Nationaal identificatienummer: 571977528
Postadres: Bètaplein 18
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2321 KS
Land: Nederland
Contactpersoon: Nico Jansen
E-mail: n.jansen@docuvision.nl
Fax: +31 621510320
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mborijnland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Print- & reprodienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79520000 Reprografiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is om een Raamovereenkomst af te sluiten met één (1) leverancier voor de levering van Apparatuur, Software, het Onderhoud hierop en on-site reprodienstverlening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 116-326509

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 24-08-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

Te lezen:

Datum: 09-09-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen: