Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 374469-2022

11/07/2022    S131

Nederland-Leiden: Reprografiediensten

2022/S 131-374469

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 116-326509)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: mboRijnland
Nationaal identificatienummer: 571977528
Postadres: Bètaplein 18
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2321 KS
Land: Nederland
Contactpersoon: Nico Jansen
E-mail: n.jansen@docuvision.nl
Fax: +31 621510320
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mborijnland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Print- & reprodienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79520000 Reprografiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is om een Raamovereenkomst af te sluiten met één (1) leverancier voor de levering van Apparatuur, Software, het Onderhoud hierop en on-site reprodienstverlening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 116-326509

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 24-08-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

Te lezen:

Datum: 09-09-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen: