Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 37447-2020

24/01/2020    S17

Magyarország-Budapest: Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét

2020/S 017-037447

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200418
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szúnyoggyérítés szakértői feladatok (2020–2022)

Hivatkozási szám: EKR001229592019
II.1.2)Fő CPV-kód
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A központi szúnyoggyérítéssel összefüggő szakértői feladatok ellátása a 2020–2022 évek vonatkozásában, keretmegállapodás szerinti közvetlen megrendelések keretében, a II.2.4) pontban és Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 193 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: a központi szúnyoggyérítés megszervezésével és ellenőrzésével összefüggő szakértői feladatok ellátása a 2020–2022 évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.

A keretmegállapodás keretösszege: 193 000 000 HUF + áfa (a közbeszerzés mennyisége)

A nyertes ajánlattevő feladata a szúnyoggyérítéssel érintett területek behatárolása, az így kijelölt területeken az alkalmazandó gyérítési módszerek meghatározása, illetve az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonyságának mérése.

A gyérítendő terület nagysága (irányadó/indikatív mennyiség a keretmegállapodás időtartama alatti évekre vonatkozóan a 2013–2018 évek tapasztalata alapján) összesen 800 000 ha területen, amely területen belül a tervezett megrendelésre kerülő mennyiségek

— légi biológiai szúnyoggyérítés folyadék kijuttatással (szúnyoglárva gyérítés) – évente 10 000 ha területen,

— légi biológiai szúnyoggyérítés granulátum kijuttatással (szúnyoglárva gyérítés) – évente 5 000 ha területen,

— földi biológiai szúnyoggyérítés (szúnyoglárva gyérítés) – évente 15 000 ha területen,

— földi kémiai szúnyoggyérítés (szúnyogimágó gyérítés) – évente 770 000 ha területen.

(Valamennyi tevékenység) MAGYARORSZÁG teljes területén.

Nyertes ajánlattevő feladata:

— az alkalmazandó gyérítési módszerek meghatározása,

— az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonyságának mérése,

— a csípőszúnyog tenyészőhelyek felmérése és a lárvatenyészőhelyek térképezése a kiemelt régiókban.

Az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonyságának mérése során a nyertes ajánlattevő feladata különösen:

— annak ellenőrzése, hogy a szúnyoggyérítést végző vállalkozó munkavégzése a vonatkozó jogszabályoknak, illetve az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levelében foglaltak betartásával történik-e, továbbá az Ajánlatkérő és a gyérítési feladatot ellátó vállalkozó(k) között kötendő szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szakértői javaslat alapján történik-e,

— a tervezett gyérítési időpontot megelőzően annak felmérése, hogy a gyérítés indokolt-e/időszerű-e,

— a munkavégzést követően csípésszám, illetve lárvaszám vizsgálat végzése, minta gyűjtése, és szükség esetén fajhatározás végzése,

— a helyszín előzetes bejárása és felmérése, valamint szúrópróbaszerű személyes ellenőrzés,

— a szúnyoggyérítést végző vállalkozó által elvégzett munka teljesítésigazolása.

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez biztosítani kell a szükséges számú - különösen az ajánlati felhívás III.1.3) pont M2) alpontja szerinti – szakemberek közreműködését a teljesítésben, illetőleg a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) entomológiai ismeretekkel bíró felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.

A közvetlen megrendelések teljesítése érdekében – különösen a csípőszúnyog tenyészőhelyek felméréséhez – az ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább a következő eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

— 3 db, térinformatikai szoftverek (különösen ArcGIS, QGIS) futtatására és távérzékelési adatbázisokból letöltött állományok (kül. GE, Bing aerial) feldolgozására alkalmas számítógép,

— 3 db, műholdas nyomkövetési rendszerrel rendelkező, valamint az asztali számítógépeken futó térinformatikai rendszerekkel kompatibilis fájlok közvetlen előállítására alkalmas szoftverrel (kül. ArcPad, DigiTerra) rendelkező terepi PDA készülék,

— 2 db, csípőszúnyog lárvák és imágók vizsgálatára alkalmas sztereo-mikroszkóp,

— csípőszúnyogok lárvák gyűjtéséhez szükséges lárvahálók, izolátorok, víz pH- és hőmérséklet-mérők.

Az előbbiek szerinti eszközök rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

További részletes elvárások a KD-ban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Rendelkezésre állás ideje [AK igénybejelentését követően vállalt időtartam a gyérítés indokoltságának meghatározására] (óra, legalább 24 óra, legfeljebb 72 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 209-510520
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szúnyoggyérítés szakértői feladatok (2020–2022)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32433461
Postai cím: Szent István krt. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@biokalibra.hu
Telefon: +36 13688227
Fax: +36 13688227
Internetcím: http://www.biokalibra.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37456427
Postai cím: Vak Bottyán utca 37.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: tamas@saringer.hu
Telefon: +36 302882525
Internetcím: http://www.pkkft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 193 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli:

BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság

1137 Budapest, Szent István krt. 16.

Mikrovállalkozás

28336282-2-41

Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság

8360 Keszthely, Vak Bottyán utca 37.

Mikrovállalkozás

12984037-2-20

IV.1.3.) pont kiegészítéseként közli, hogy a Keretmegállapodás egy ajánlattevővel kerül megkötésre (Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2020