Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 37447-2020

24/01/2020    S17

Magyarország-Budapest: Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét

2020/S 017-037447

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200418
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szúnyoggyérítés szakértői feladatok (2020–2022)

Hivatkozási szám: EKR001229592019
II.1.2)Fő CPV-kód
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A központi szúnyoggyérítéssel összefüggő szakértői feladatok ellátása a 2020–2022 évek vonatkozásában, keretmegállapodás szerinti közvetlen megrendelések keretében, a II.2.4) pontban és Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 193 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: a központi szúnyoggyérítés megszervezésével és ellenőrzésével összefüggő szakértői feladatok ellátása a 2020–2022 évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.

A keretmegállapodás keretösszege: 193 000 000 HUF + áfa (a közbeszerzés mennyisége)

A nyertes ajánlattevő feladata a szúnyoggyérítéssel érintett területek behatárolása, az így kijelölt területeken az alkalmazandó gyérítési módszerek meghatározása, illetve az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonyságának mérése.

A gyérítendő terület nagysága (irányadó/indikatív mennyiség a keretmegállapodás időtartama alatti évekre vonatkozóan a 2013–2018 évek tapasztalata alapján) összesen 800 000 ha területen, amely területen belül a tervezett megrendelésre kerülő mennyiségek

— légi biológiai szúnyoggyérítés folyadék kijuttatással (szúnyoglárva gyérítés) – évente 10 000 ha területen,

— légi biológiai szúnyoggyérítés granulátum kijuttatással (szúnyoglárva gyérítés) – évente 5 000 ha területen,

— földi biológiai szúnyoggyérítés (szúnyoglárva gyérítés) – évente 15 000 ha területen,

— földi kémiai szúnyoggyérítés (szúnyogimágó gyérítés) – évente 770 000 ha területen.

(Valamennyi tevékenység) MAGYARORSZÁG teljes területén.

Nyertes ajánlattevő feladata:

— az alkalmazandó gyérítési módszerek meghatározása,

— az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonyságának mérése,

— a csípőszúnyog tenyészőhelyek felmérése és a lárvatenyészőhelyek térképezése a kiemelt régiókban.

Az imágó- és szúnyoglárva-gyérítés hatékonyságának mérése során a nyertes ajánlattevő feladata különösen:

— annak ellenőrzése, hogy a szúnyoggyérítést végző vállalkozó munkavégzése a vonatkozó jogszabályoknak, illetve az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levelében foglaltak betartásával történik-e, továbbá az Ajánlatkérő és a gyérítési feladatot ellátó vállalkozó(k) között kötendő szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szakértői javaslat alapján történik-e,

— a tervezett gyérítési időpontot megelőzően annak felmérése, hogy a gyérítés indokolt-e/időszerű-e,

— a munkavégzést követően csípésszám, illetve lárvaszám vizsgálat végzése, minta gyűjtése, és szükség esetén fajhatározás végzése,

— a helyszín előzetes bejárása és felmérése, valamint szúrópróbaszerű személyes ellenőrzés,

— a szúnyoggyérítést végző vállalkozó által elvégzett munka teljesítésigazolása.

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez biztosítani kell a szükséges számú - különösen az ajánlati felhívás III.1.3) pont M2) alpontja szerinti – szakemberek közreműködését a teljesítésben, illetőleg a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) entomológiai ismeretekkel bíró felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.

A közvetlen megrendelések teljesítése érdekében – különösen a csípőszúnyog tenyészőhelyek felméréséhez – az ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább a következő eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

— 3 db, térinformatikai szoftverek (különösen ArcGIS, QGIS) futtatására és távérzékelési adatbázisokból letöltött állományok (kül. GE, Bing aerial) feldolgozására alkalmas számítógép,

— 3 db, műholdas nyomkövetési rendszerrel rendelkező, valamint az asztali számítógépeken futó térinformatikai rendszerekkel kompatibilis fájlok közvetlen előállítására alkalmas szoftverrel (kül. ArcPad, DigiTerra) rendelkező terepi PDA készülék,

— 2 db, csípőszúnyog lárvák és imágók vizsgálatára alkalmas sztereo-mikroszkóp,

— csípőszúnyogok lárvák gyűjtéséhez szükséges lárvahálók, izolátorok, víz pH- és hőmérséklet-mérők.

Az előbbiek szerinti eszközök rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

További részletes elvárások a KD-ban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Rendelkezésre állás ideje [AK igénybejelentését követően vállalt időtartam a gyérítés indokoltságának meghatározására] (óra, legalább 24 óra, legfeljebb 72 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 209-510520
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szúnyoggyérítés szakértői feladatok (2020–2022)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32433461
Postai cím: Szent István krt. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@biokalibra.hu
Telefon: +36 13688227
Fax: +36 13688227
Internetcím: http://www.biokalibra.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37456427
Postai cím: Vak Bottyán utca 37.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: tamas@saringer.hu
Telefon: +36 302882525
Internetcím: http://www.pkkft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 193 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli:

BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság

1137 Budapest, Szent István krt. 16.

Mikrovállalkozás

28336282-2-41

Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság

8360 Keszthely, Vak Bottyán utca 37.

Mikrovállalkozás

12984037-2-20

IV.1.3.) pont kiegészítéseként közli, hogy a Keretmegállapodás egy ajánlattevővel kerül megkötésre (Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2020