Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374478-2022

11/07/2022    S131

Finlande-Mikkeli: Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

2022/S 131-374478

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Numéro national d'identification: 2296962-1
Adresse postale: PL 1000
Ville: Mikkeli
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Code postal: 50101
Pays: Finlande
Courriel: susanna.hurmalainen@ely-keskus.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keha-keskus.fi
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Digitaalisen verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun hankinta

II.1.2)Code CPV principal
92500000 Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Hankinnan kohteena on Alma Talent Oy:n valmistaman Verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun käyttöoikeuden hankinta. Hankintaa käyttävät pääasiassa ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen lakimiehet.

Palvelu hankitaan seuraavin ehdoin:

• Käyttöoikeus 200 käyttäjälle.

• Lisäksi avataan palvelut IP-tunnisteella koko organisaatiolle. Hinnoittelu perustuu yhteensä 400 käyttäjän määrään IP-käyttö mukaan lukien.

• Tunnukset ja kirjautuminen: henkilökohtaiset tunnukset ja IP-käyttö ELY-keskusten IP-numeroilla.

• Verkkokirjahyllyn muistiinpanomerkinnät ja Suomen laki -palvelun Oma Salkku -toiminto henkilökohtaisilla tunnuksilla

• Juridiikan ja talouden uutiskirje ja säädös- ja oikeustapausseuranta

• Maksuton käyttökoulutus KEHA:n ja ELY-keskusten henkilökunnalle sekä mahdollisuus osallistua yleisiin webinaarikäyttökoulutuksiin.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 428 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description des prestations:

Hankittava kokonaisuus on Digitaalinen oikeudellisen ammattikirjallisuuden kokoelma, jonka

tulee sisältää koko palvelutuottajan aineisto sekä digitaalinen muun oikeudellisen aineiston kokoelma (sis. säädös- ja oikeustapauskokoelma).

Kokonaisuuden tuottaa Alma Talent Oy

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:

Hankintaan sovelletaan julkisen hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2) kohdan mukaista suorahankintaperustetta, jonka mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknises- tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

KEHA-keskus käynnisti marraskuussa 2021 selvityksen digitaalisen lakikirjaston ja säädöskokoelman käyttöoikeuden hankinnasta ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen lakimiesten sekä muiden lakitietoa työssään tarvitsevien

asiantuntijoiden käyttöön. Lakimiehiä virastoissa on noin 100.

Markkinoiden yleisen tarkastelun sekä lakimiehistä kootun ryhmän tuottaman välttämättömien teosten luettelon pohjalta päädyttiin valmistelemaan kilpailutusta kahden potentiaalisen toimittajan pohjalta, joilla todettiin olevan riittävän laaja

valikoima tarvittavia tuotteita: Alma Talent Oy sekä Edita Publishing Oy.

Valmistelun aikana toteutettiin markkinavuoropuhelu molempien em. toimittajien kanssa ja molemmat toimittajat antoivat oman palvelunsa vierailijatunnukset palvelunsa testikäyttöä varten.

KEHA-keskus valmisteli markkinavuoropuhelujen jälkeen tarjouspyynnön tarkoituksenaan toteuttaa avoin kilpailutus. Tarjouspyyntöluonnos lähetettiin molemmille markkinavuoropuheluun osallistuneelle toimittajalle kommentoitavaksi.

Testikäytön jälkeen toteutettiin testikäyttäjille kysely, jolla selvitettiin käyttäjien näkemyksiä toimittajien palvelujen kattavuudesta ja toimivuudesta. Tässä yhteydessä todettiin, että suuri osa välttämättömiksi koetuista teoksista löytyy vain

Alma Talent Oy:n digitaalisesta kirjastosta heidän toimittamanaan.

Molemmilta toimittajilta saadun tarjouspyyntökommentoinnin ja testikäytön palautteen perusteella päätettiin toteuttaa suorahankinta.

Koska Alma Talent Oy:llä on yksinoikeus suureen osaan käyttäjien välttämättömäksi määrittämiin teoksiin, on Alma Talent Oy ainoa mahdollinen toimittaja ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen tarpeisiin.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: KEHA/1831/2022
Intitulé:

Digitaalisen verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun hankinta

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
05/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Alma Talent Oy
Numéro national d'identification: 1944757-4
Adresse postale: PL 830 (Alvar Aallon katu 3 C)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Code postal: 00100
Pays: Finlande
Courriel: tarja.huomo@almamedia.fi
Téléphone: +358 408602505
Adresse internet: https://www.almatalent.fi/
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 428 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Sörnäistenkatu 1
Ville: Helsinki
Code postal: 00580
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022