Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374487-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Bełchatów: Services d'appui dans le domaine des transports routiers

2022/S 131-374487

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. Węglowa 5
Ville: Bełchatów
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 97-400
Pays: Pologne
Courriel: Radoslaw.Przybylski@gkpge.pl
Téléphone: +48 7377342
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgegiek.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup usługi przewozowej do transportu osób dla potrzeb PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Numéro de référence: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/11796/2020
II.1.2)Code CPV principal
63712000 Services d'appui dans le domaine des transports routiers
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Świadczenie Usługi przewozowej do transportu osób przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w zakresie linii przewozowych nr 202, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 224, 225, 456.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 24
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 015-036605

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Lot nº: II, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX
Intitulé:

Linia przewozowa nr 202, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 224, 225, 456

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
27/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7690502199
Ville: Niedyszyna
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 2 471 036.64 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 513-578 Ustawy PZP).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
63712000 Services d'appui dans le domaine des transports routiers
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
VII.1.4)Description des prestations:

Świadczenie Usługi przewozowej do transportu osób przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w zakresie linii przewozowych nr 202, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 224, 225, 456.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 24
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 567 246.24 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie sp. z o.o.
Ville: Niedyszyna
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

1. Zmiana wynagrodzenia umownego za przejazd jednego kilometra w ramach realizowanej usługi przewozowej o wartość 5,1 % w stosunku do każdej z linii przewozowej, w związku z tym maksymalne wynagrodzenie uległo zwiększeniu z kwoty 2 471 036,64 zł netto do kwoty 2 567 246,24 zł netto.

2. Wprowadzenie do Umowy oświadczenia Wykonawcy stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 z zm.).

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

1. Wystąpienie nw. nadzwyczajnych okoliczności wpływających na rentowność wykonywania usług, których zaistnienie nie było możliwe do przewidzenia podczas składania ofert i podpisywania umowy: - znaczny wzrost inflacji, która w styczniu 2022 r. wyniosła 9,2% (dane GUS), przy czym średnioroczna inflacja w 2021 roku wyniosła 5,1%,- wzrost płacy minimalnej 7,5% w stosunku do roku 2021,- niepewność rynku lokalnego oraz globalnego spowodowanego wojną na Ukrainie,- przede wszystkim niepewna wartość hurtowa oleju napędowego zmieniająca się z dnia na dzień, co uniemożliwia długoterminowe planowanie wartości usług przewozowych (średnia cena zakupu paliwa na dzień 15.03.2022 r. w stosunku do średniej ceny w styczniu 2022 r. wzrosła o 1,76 zł netto/litr tj. 39%).2. Zastosowanie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 2 471 036.64 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 2 567 246.24 PLN