Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374542-2022

11/07/2022    S131

Hongrie-Budapest: Services de laboratoire

2022/S 131-374542

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_55522591
Adresse postale: Váci Út 144-150
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1138
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nagy László Gábor
Courriel: kozbeszerzes@mfgt.hu
Téléphone: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Laborvizsgálati tevékenység ellátása 3 évre-2019

Numéro de référence: EKR001143472019
II.1.2)Code CPV principal
71900000 Services de laboratoire
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pusztaedericsi FGT laborvizsgálatok 3 évre-2019

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71900000 Services de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU223 Zala
Lieu principal d'exécution:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földalatti gáztároló területe

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok elvégzése 3 éves időtartamban - 2019

Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:

Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők

Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók

PB összetétel (GC)

Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)

Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC)

H2S-tartalom

Szagosítóanyag-tartalom

Összes kéntartalom

Harmatpont CH

Harmatpont vízgőz

Légtér CH szennyezettsége

Kútáram

Olaj víztartalom

Olajsűrűség

Viszkozitás

Savszám

Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása

Mintaelőkészítés

Földgáz mintavétel

Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből

Becsült érték áfa nélkül: 40 000 000 HUF

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 009-018275

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Pusztaedericsi FGT laborvizsgálatok 3 évre-2019

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/12/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_19027803
Adresse postale: Október huszonharmadika Utca 18
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1117
Pays: Hongrie
Courriel: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Téléphone: +36 703730950
Adresse internet: http://www.mol.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 40 000 000.00 HUF

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

A 3. és 4. rész szerződésmódosításának időpontja: 2022.05.11.

Az EKR sajátosságai miatt a 4. rész szerződésmódosításáról a tájékoztató 3. rész szerződésmódosításáról szóló tájékoztató közzététele után kerül feladásra.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71900000 Services de laboratoire
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71900000 Services de laboratoire
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU223 Zala
Lieu principal d'exécution:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földalatti gáztároló területe

VII.1.4)Description des prestations:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok elvégzése 3 éves időtartamban - 2019

Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:

Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők

Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók

PB összetétel (GC)

Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)

Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC)

H2S-tartalom

Szagosítóanyag-tartalom

Összes kéntartalom

Harmatpont CH

Harmatpont vízgőz

Légtér CH szennyezettsége

Kútáram

Olaj víztartalom

Olajsűrűség

Viszkozitás

Savszám

Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása

Mintaelőkészítés

Földgáz mintavétel

Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből

Becsült érték áfa nélkül: 40 000 000 HUF

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 36
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 43 999 000.00 HUF
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_19027803
Adresse postale: Október huszonharmadika Utca 18
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1117
Pays: Hongrie
Courriel: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Téléphone: +36 703730950
Adresse internet: http://www.mol.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Eredeti:

6.1 A Vállalkozót a jelen Szerződésben részletezett feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg. A jelen Szerződés keretösszege: nettó 40 000 000 Ft, azaz nettó negyvenmillió forint, amely a Szerződés időbeli hatálya alatt rendelkezésre álló fedezet összege és nem jelenti a teljes összeg lehívására való kötelezettségvállalást, azaz a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg felhasználására. A jelen pontban foglaltak semmilyen tekintetben sem jelenthetnek hivatkozási alapot a Vállalkozó számára, a fel nem használt keretösszeg miatti esetleges költségtérítési és/vagy kártérítési igényre.

Módosított:

6.1 A Vállalkozót a jelen Szerződésben részletezett feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg. A jelen Szerződés keretösszege: nettó 43 999 000 Ft, azaz nettó negyvenhárommillió-kilencszázkilencvenkilencezer forint, amely a Szerződés időbeli hatálya alatt rendelkezésre álló fedezet összege és nem jelenti a teljes összeg lehívására való kötelezettségvállalást, azaz a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg felhasználására. A jelen pontban foglaltak semmilyen tekintetben sem jelenthetnek hivatkozási alapot a Vállalkozó számára, a fel nem használt keretösszeg miatti esetleges költségtérítési és/vagy kártérítési igényre.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

A szerződés keretösszegét de minimis módosítással megemelte ajánlatkérő. A pont kitöltése a közzététel érdekében történt. A szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés rendelkezéseire, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés rendelkezéseire tekintettel történt.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 40 000 000.00 HUF
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 43 999 000.00 HUF