Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374576-2022

11/07/2022    S131

Finlande-Hyvinkää: Services de santé

2022/S 131-374576

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Avis d’attribution de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 2844969-4
Adresse postale: PL 46
Ville: Hyvinkää
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Code postal: 05801
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Piritta Turunen
Courriel: piritta.turunen@keusote.fi
Téléphone: +358 504972538
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Sote-kuntayhtymä

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

KESKEYTYSILMOITUS KEUDno-2021-5506 / Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Hankintajärjestelmän luokka 4 Lasten psykoterapiapalvelut

II.1.2)Code CPV principal
85100000 Services de santé
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Hankinnan kohteena ovat lasten psykoterapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osoittamille potilaille ja asiakkaille (jatkossa asiakkaat). Kyseessä ovat kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain (1326/2010) 7 a ja 29 §:n mukaisesti. Palvelu on toteutettava sitä koskevan, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Terapiapalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

OSA 1 Lasten psykoterapiatarpeen arviointi

OSA 2 Lasten yksilöpsykoterapia

OSA 3 Lasten EMDR-terapia

OSA 4 Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

OSA 5 Lasten ryhmäpsykoterapia

OSA 6 Perheterapia

OSA 7 VanhempainohjausPalvelun osat yhdessä jatkossa myös ”palvelut”.

Palvelua koskeva sopimus tulee siirtymään 1.1.2023 lähtien sote-uudistuksen mukaisesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jolle palveluiden järjestämisvastuu siirtyy.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lasten psykoterapiatarpeen arviointi

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Lasten psykoterapiatarpeen arviointi tarkoittaa sen tutkimista ja selvittelyä, tarvitseeko lapsi psykoterapeuttista apua ja hyötyykö hän siitä. Arviointiin kuu-luu myös sen arviointi, mikä on vanhempien tai muiden lapsesta huolehtivien aikuisten kyky ja valmius tukea lapsen psykoterapiaa.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lasten yksilöpsykoterapia

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Yksilöpsykoterapia voi olla luonteeltaan tiettyyn pulmaan keskittyvä tai laajem-min koko lapsen persoonallisuutta hoitava. Yksilöpsykoterapiassa terapeutti tapaa lasta useimmiten kahden kesken 1-2 kertaa viikossa. Alle kouluikäisen lapsen käynnillä voi vanhempi olla tarvittaessa mukana. Yksilöterapian kesto vaihtelee muutamasta käyntikerrasta 2-4 vuotta kestävään tiiviiseen hoitosuh-teeseen.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lasten EMDR-terapia

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

EMDR eli silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi (lyhennetysti myös "silmänliike-terapia") on lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian keskeinen tavoite on varhaisen vuorovaikutussysteemin suotuisan kehityksen ja sen erilaisten riskitekijöiden ja haasteiden ymmärtäminen ja epäsuotuisan kehityksen ja häiriintyneiden vuorovaikutussuhteiden korjaavien menetelmien oppiminen ja sisäistäminen.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa annetaan raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden pikkulasten perheille, erilaisissa joko vauvaan tai vanhempiin liit-tyvissä vuorovaikutusriskin tai -ongelmien tilanteissa.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lasten ryhmäterapia

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Ryhmämuotoinen psykoterapian tarkoituksena on tarjota mahdollisuus ongelmien käsittelyyn ryhmässäja työstää niitä ryhmän todellisessa ihmissuhdetilanteessa. Se on erityisen soveltuva sosiaalisten jännitysten ja muiden sosiaalisissa suhteissa ilmenevien ongelmien ratkaisuille mutta myös lapsille, joilla on varhaisen vuorovaikutuksen tai varhaisen kiintymyssuhteen häiriöitä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Perheterapia

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Perheterapian tarkoituksena on tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheensisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapiassa pyritään tietoisesti siihen, että ajankohtaisen vuorovaikutusverkon kuviot, jotka ylläpitävät yksilöllistä psykopatologiaa ja estävätkehityksellisesti rakentavia ratkaisuja, muuttuisivat. Erityisesti pyritään löytämään perheen vuorovaikutuksessa olevat myönteiset voimavarat.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Vanhempainohjaus

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Vanhempainohjauksen tarkoituksena on ottaa vanhemmat mukaan lapsen psykoterapiaprosessiin.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 084-217687
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Edellytykset hankinnan toteuttamiselle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimesta ovat olennaisesti muuttuneet, kun hyvinvointialue, jolle hankintasopimus velvoitteineen ja vastuineen pian siirtyisi, aikoo järjestää hankinnan kohteena olevat palvelut toisin.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Sörnäistenkatu 1
Ville: Helsinki
Code postal: 00580
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022