С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 374615-2017

23/09/2017    S183

България-София: Мебелировка

2017/S 183-374615

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Ананиев — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/116
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Кристина Съева, главен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: k.saeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592778
Факс: +359 98592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/116
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на офис — обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е „Доставка и монтаж на офис — обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“, Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове“. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 4 лица за всяка обособена позиция със срок от 36 месеца. Процедурата се провежда електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/ Видовете артикули са подробно описани в техническите спецификации (ТС) и образците на ценова оферта към всяка обособена позиция в СЕВОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации — индивидуални възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ПМС № 385/2015 г.

Списък и описание с основните параметри на артикулите са представени в ТС и образеца на Ценово предложение към обособената позиция в СЕВОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 400 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка и монтаж мека мебел за офиси за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации — индивидуални възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ПМС № 385/2015 г. Списък и описание с основните параметри на артикулите са представени в ТС и образеца на Ценово предложение към обособената позиция в СЕВОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации — индивидуални възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ПМС № 385/2015 г. Списък и описание с основните параметри на артикулите са представени в ТС и образеца на Ценово предложение към обособената позиция в СЕВОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, общо за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства. Когато участникът подава оферта за повече от 1 обособена позиция, той следва да е реализирал по-високия измежду позициите, за които кандидатства оборот.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Реализираният минимален общ оборот, през последните 3 приключили финансови години, следва да бъде:

— за обособена позиция № 1 — 2 000 000 (два милиона BGN);

— за обособена позиция № 2 — 600 000 (шестстотин хиляди BGN);

— за обособена позиция № 3 — 50 000 (петдесет хиляди BGN).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат опит в извършването на дейности с предмет и обем, сходен или идентичен с предмета на настоящата поръчка.

2. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. За обособена позиция № 1, участникът следва да е изпълнил 10 дейности, всяка от които с обем минимум 10 доставени и/или монтирани броя артикули (офис-мебели, по естеството си идентични или сходни на тези, описани в ТС по об. п. 1) общо за последните три години от датата на подаване на офертата.

1.2. За обособена позиция № 2, участникът следва да е изпълнил 5 дейности, всяка от които с обем минимум 4 доставени и/или монтирани броя артикули (мека мебел, по естеството си идентична или сходна на тези, описани в ТС по об. п. 2) общо за последните три години от датата на подаване на офертата.

1.3. За обособена позиция № 3, участникът следва да е изпълнил 3 дейности с обем минимум 4 доставени и/или монтирани броя артикули (мебели, по естеството си еднакви или сходни на тези, описани в ТС по об. п. 3) общо за последните три години от датата на подаване на офертата. Под сходни артикули с предмета на обособената позиция да се разбира доставки на подобни офис-мебели по съответната обособена позиция.

Изискванията по т. 1.1., 1.2. и 1.3. са формулирани с оглед броя на потенциалните потребители на централизираните доставки (над 60 администрации) — възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1-3 от ПМС № 385/2015 г. Лицата, избрани за изпълнители по рамковите споразумения на ЦОП следва да имат капацитет да управляват и изпълняват много на брой едновременно действащи договори за доставка на мебели и офис обзавеждане.

2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008, или EN ISO 9001:2015, или еквивалентна с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 4
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/11/2017
Местно време: 11:00
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на Министерството на финансите ще се извърши публично отваряне на документите, представени на хартиен носител, подадени в деловодството на министерството. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения с 4 /четири/ лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП. Участниците могат да подадат оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. Когато участникът подава оферта за повече от 1 обособени позиции, той попълва и прилага отделен ЕЕДОП за всяка от тях.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник.

Когато с офертата се подават документи на хартиен носител, те се представят в деловодството на Министерството на финансите, при спазване на правилата на чл. 47 от ППЗОП, преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти. При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2017