Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 374631-2016

26/10/2016    S207

България-Трън: Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи

2016/S 207-374631

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Трън
Национален регистрационен номер: 000386790
Пощенски адрес: пл. „Владо Тричков“ № 1
Град: Трън
код NUTS: BG414 Pernik
Пощенски код: 2460
Държава: България
Лице за контакт: инж. Евгения Такова
Електронна поща: obshtina_tran@mail.bg
Телефон: +359 77319616
Факс: +359 77787315
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://tran.bg/
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=202
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tran.bg/op.php?place=202
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне комплексна инвестиционна инициатива за Технически проект за довеждащ водопровод за гр. Трън с разработване на Подробен Устройствен План — (ПУП) — Парцеларен план.

II.1.2)Основен CPV код
71322200 Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Изготвяне комплексна инвестиционна инициатива за Технически проект за довеждащ водопровод за гр. Трън с разработване на Подробен Устройствен План — (ПУП) — Парцеларен план“.

Предмета на поръчката включва следните дейности:

— Разработване на качествени и пълни работни проекти за реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане тип „каптаж“ с обща дължина L = 4,5 км., до напорен резервоар, като проектите трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията.

— Разработване на ПУП — Парцеларен план, в съответствие с чл. 46 (4) от Наредба № 8, в мащаб М 1:2000.

Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията техническо задание.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 85 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71322200 Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи
71410000 Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Pernik
Основно място на изпълнение:

Гр. Трън, Община Трън, Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва следните дейности:

— Разработване на качествени и пълни работни проекти за реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане тип „каптаж“ с обща дължина L = 4,5 км., до напорен резервоар, като проектите трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията.

— Разработване на ПУП — Парцеларен план, в съответствие с чл. 46 (4) от Наредба № 8, в мащаб М 1:2000.

Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Организация на персонала“ / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 85 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Частично чрез външни източници на финансиране от проекти и програми, финансирани със средствата от Европейския съюз или други международни донори или национални програми.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние, т. 2a). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:

— Справка за общия оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, или

— Копия на годишните отчет за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние, т. 5). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от проектантски услуги в размер на минимум 80 000 (осемдесет хиляди) BGN без ДДС общо през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на проектиране с минимална застрахователна сума за проектант по съответните категории строежи от настоящата обществена поръчка съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, минимум за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ — 200 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка с посочени:

— Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

— Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);

— Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);

— Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката).

Информацията се попълва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 услуга идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга, идентична или сходна“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изработване на инвестиционен проект във фаза минимум идеен, технически и/или работен за строителство и/или, ремонт, и/или рехабилитация, и/или реконструкция на ВиК мрежа с минимална дължина 4,5 км.

2. Участникът трябва да разполага с екип, включващ минимум следните експерти:

2.1) Експерт „Геодезия“ — да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица и професионален опит от минимум 3 години.

2.2) Експерт „ВиК“ — да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица и професионален опит от минимум 3 години.

2.3) Експерт „Пътен инженер“ — да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица и професионален опит от минимум 3 години.

2.4) Експерт „Геология“ — да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица и професионален опит от минимум 3 години.

Уточнение: При използването на експерти — чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно — квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО на Комисията, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави-членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.5.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.9.2005 година относно признаването на професионалните квалификации.

Под „еквивалентно образование“ или „еквивалентна специалност“ следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди сключването на договора участника, определен за изпълнител следва да представи:

— Документ за представена гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

— Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случай, че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при провеждане на процедурата избрания изпълнител е представил някои от изброените документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор не е необходимо да ги представя повторно.

— В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице — заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/12/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/12/2016
Местно време: 09:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 9:00 часа на 2.12.2016 г., в община Трън, гр. Трън, площад „Владо Тричков“ № 1, сградата на общинската администрация.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Изисквания към Личното Състояние на Участниците: Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП.

2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат за всеки член на обединението.

4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат и за тях.

5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез обединение/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

6.При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. е с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

8. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 — срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес; изтичането на срока по чл. 179 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/10/2016