Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Marché de travaux - 374633-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Łódź: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2022/S 131-374633

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wólczańska 17
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-731
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ireneusz Grabowski
Courriel: zamowienia@lsi.lodz.pl
Téléphone: +48 426649100
Fax: +48 426649102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.lsi.net.pl
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Doły do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodociągów w ul. Doły, ul. Drwęckiej i ul. Bystrzyckiej w Łodzi

Numéro de référence: BZZ.2291.11.22
II.1.2)Code CPV principal
45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Doły do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodociągów w ul. Doły, ul. Drwęckiej i ul. Bystrzyckiej w Łodzi, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 9 do SWZ – Projekt Umowy.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 998 550.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Miasto Łódź

II.2.4)Description des prestations:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Doły do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodociągów w ul. Doły, ul. Drwęckiej i ul. Bystrzyckiej w Łodzi, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 9 do SWZ – Projekt Umowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne - 20% / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Na wartość szacunkową podaną w pkt. II.1.5 składa się wartość zamówienia podstawowego: 683 895,87 zł netto + wartość zamówienia z art. 388 punkt 2) podpunkt c) ustawy Pzp: 205 168,76 zł netto

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 067-178423
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Doły do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodociągów w ul. Doły, ul. Drwęckiej i ul. Bystrzyckiej w Łodzi

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TK TECH sp. z o.o.
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TK TECH s.c. Jarosław Piekarski, Krzysztof Rapiński, Tomasz Piekarski
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 889 064.63 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 998 550.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 punkt 2) podpunkt c) ustawy Pzp

Zakres zamówienia może obejmować wykonanie robót budowlanych:

a) przebudowę sieci wodociągowej dla sieci nie ujętej w OPZ ale funkcjonalnie powiązanych z przedmiotem zamówienia podstawowego, znajdujących się w obszarze inwestycji (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

c) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

d) zwiększenie ilości robót odtworzeniowych (w zakresie niezbędnym do prawidłowego odtworzenia nawierzchni po robotach podstawowych oraz do zamówień określonych w pkt. 1, 2, 3

Zamówienie zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar.

Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego zamówienie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) Niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.

2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 506 - 521 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022