Diensten - 374668-2015

Beknopt weergeven

23/10/2015    S206    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slovenië-Maribor: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2015/S 206-374668

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Pošta Slovenije d.o.o.
Postadres: Slomškov trg 10
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za investicije in nabavo
Ter attentie van: Zdenka Trinko
E-mail: zdenka.trinko@posta.si
Telefoon: +386 24492309
Fax: +386 24492379

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.posta.si

I.2)Hoofdactiviteit
Postdiensten
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Vzdrževanje vozil.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vzdrževanje vozil.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
12/2015
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 102-186402 van 29.5.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 1 - Titel: Vzdrževanje vozil Audi in VW področje Maribora, Ljubljane, Ptuja in Kopra
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20.10.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Porsche Inter Auto d.o.o.
Postadres: Bravničarjeva ulica 5
Plaats: Ljubljana
Postcode: SI-1000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 112 448 EUR
Zonder btw
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 2 - Titel: Vzdrževanje vozil Renault področje Maribora, Radelj, Slov. Gradca
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20.10.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avto Koletnik d.o.o.
Postadres: Kraljeviča Marka ulica 15B
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 587 704 EUR
Zonder btw
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 3 - Titel: Vzdrževanje vozil znamke Renault območje Domžal
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20.10.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avto Set d.o.o.
Postadres: Dragomelj 26
Plaats: Domžale
Postcode: SI-1230
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 101 257 EUR
Zonder btw
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 4 - Titel: Vzdrževanje vozil znamke Renault območje NG, Ajdovščine, Postojne, Ilir. Bistrice, KP in Tolmina
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20.10.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Trgo ABC d.o.o.
Postadres: Istrska cesta 12
Plaats: Koper – Capodistria
Postcode: SI-6000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 553 056 EUR
Zonder btw
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 5 - Titel: Vzdrževanje vozil Renault območje Rog. Slatine
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20.10.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avto Servis Strašek d.o.o.
Postadres: Krtince 15
Plaats: Podplat
Postcode: SI-3241
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 74 407 EUR
Zonder btw
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 6 - Titel: Vzdrževanje vozil zname VW na območju NG
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20.10.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avtomag d.o.o.
Postadres: Vipavska cesta 16A
Plaats: Nova Gorica
Postcode: SI-5000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 2 808 EUR
Zonder btw
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Pošta Slovenije d.o.o.
Postadres: Slomškov trg 10
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Pošta Slovenije d.o.o.
Postadres: Slomškov trg 10
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
21.10.2015