Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 374699-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Ciechanów: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2022/S 131-374699

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Gostkowska 81
Ville: Ciechanów
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 06-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Szymańczyk
Courriel: przetargi@zwikciechanow.pl
Téléphone: +49 739202145
Fax: +49 236722960
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zwikciechanow.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.zwikciechanow.pl
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp.

Numéro de référence: EA.W4.1.2022
II.1.2)Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZWiK Ciechanów o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 4 200 MWh, w tym: Grupa taryfowa B23: szczyt przedpołudniowy - 700 MWh, szczyt popołudniowy - 400 MWh, pozostałe godziny doby - 2500 MWh; Grupa taryfowa C12A: strefa szczytowa - 180 MWh, strefa pozaszczytowa – 420 MWh, oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w OZE elektrowni biogazowej Zamawiającego o mocy 0,5 MW, o szacowanym wolumenie w ilości 50 MWh wraz z usługą bilansowania handlowego. Szczegółowy zakres zamówienia tj. wykaz obiektów w ZWIK w Ciechanowie, roczne szacunkowe zużycie i planowaną sprzedaż energii elektrycznej określa Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Ciechanów

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZWiK Ciechanów o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 4 200 MWh, w tym: Grupa taryfowa B23: szczyt przedpołudniowy - 700 MWh, szczyt popołudniowy - 400 MWh, pozostałe godziny doby - 2500 MWh; Grupa taryfowa C12A: strefa szczytowa - 180 MWh, strefa pozaszczytowa – 420 MWh, oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w OZE elektrowni biogazowej Zamawiającego o mocy 0,5 MW, o szacowanym wolumenie w ilości 50 MWh wraz z usługą bilansowania handlowego. Szczegółowy zakres zamówienia tj. wykaz obiektów w ZWIK w Ciechanowie, roczne szacunkowe zużycie i planowaną sprzedaż energii elektrycznej określa Załącznik nr 1 do SWZ. 4.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego dla danego PPE z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, z zastrzeżeniem pkt. poniżej. 4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, względem ilości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, spowodowanej odpowiednio zmniejszonym lub zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w poszczególnych PPE, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy lub zmianą liczby PPE. Ewentualne zwiększenie łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej nastąpi w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na warunkach określonych w umowie.4.6. Podstawą rozliczeń będą informacje o ilości energii elektrycznej zużytej przekazane Wykonawcy przez OSD. 4.7. Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego oraz danych przekazanych mu po akceptacji oferty przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy oraz ustanowienia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie POB. 4.8. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy.4.9. Wykonawca zobowiązuje się do bilansowania handlowego Zamawiającego i pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URDw oraz zgłoszenia tego faktu do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 4.10. Wykonawca będzie posiadał właściwą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są PPE Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SWZ, umożliwiającą sprzedaż Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE Zamawiającego.4.11. Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. A.3.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.: „POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o świadczenie usług dystrybucji. Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.”4.12. W załączniku nr 1 do SWZ informacyjnie wskazano parametry dla punktu PPE, które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych ujętych w SWZ. 4.13. Zamawiający informuje, że układy pomiarowe dla taryfy B23 są dostosowane do zasad TPA.

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy umownej dla poszczególnych PPE Zamawiającego w trakcie trwania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 098-272269
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego ZWIK w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może on zwiększyć tej kwoty. Cena najkorzystniejszej oferty to 5 122 100,00 zł netto, zaś kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 4 200 000,00 zł netto.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587849
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587849
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022