Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 374735-2021

23/07/2021    S141

Nederland-Vlaardingen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2021/S 141-374735

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
Nationaal identificatienummer: 24387240 0001
Postadres: Burgemeester van Lierplein 59, Postbus 6040, 3130 DA Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3134 ZB
Land: Nederland
Contactpersoon: Patricia van de Nobelen
E-mail: vandenobelen@osvs.nl
Telefoon: +31 108503516
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.osvs.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=180332
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=180332
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT Infrastructuur t.b.v. De Vos scholen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Vos Vlaardingen is, namens De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS), voornemens om middels een openbare Europese aanbesteding, waarop de meest recente versie van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012) van toepassing is, één aanbieder te selecteren en contracteren die op flexibele wijze het volledige beheer, transitie, transformatie van de ICT infrastructuur en werkplekvoorziening voor de organisatie van De Vos Vlaardingen kan verzorgen.

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt vier jaar met een optie om de overeenkomst twee x met twee jaar te verlengen. De maximale looptijd incl. verlengingsopties bedraagt derhalve acht jaar.

Deze Europese aanbesteding wordt uitgevoerd in de vorm van een Mededingingsprocedure met onderhandeling. De Vos Vlaardingen heeft de scope en doelstelling van de opdracht bepaald, maar wil in dialoog met de geselecteerde gegadigden afstemmen op welke wijze de implementatie en migratie van haar specifieke organisatie succesvol kan plaatsvinden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72700000 Computernetwerkdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaardingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ICT basisinfrastructuur en werkplekvoorziening.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 22/09/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2021