Varer - 374747-2015

Vis forkortet udgave

24/10/2015    S207    Europa-Kommissionen - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Italien-Ispra: Levering af elektrisk udstyr til det centrale lager ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra

2015/S 207-374747

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter (JRC), Ispra
Postadresse: via Enrico Fermi 2749, TP 582
By: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Att: Chiara Anglesio
Mailadresse: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: forskning.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering af elektrisk udstyr til det centrale lager ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Det Fælles Forskningscenter, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

NUTS-kode ITC41 Varese

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 800 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Levering af elektrisk udstyr til det centrale lager ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra.
Leveringen vil hovedsageligt omfatte (denne liste er ikke udtømmende) kabeltilbehør, transformere og UPS, kanalnet til kabellægning, kabler, isolationstape, telefonfordelingstavler, værktøjskasser, koblingsudstyr, kabinetter og beslægtet tilbehør, lamper (glødepære, signallampe mv.), lommelygter og tilførselsapparater, apparatur til offentlig forsyning og industrielle installationer (fatninger, stik, omstillingsswitcher mv.), ekstraktorer, konvektionspaneler og opvarmning ved strålevarmeanlæg, varmeblæsere/fugtfjernere, elektriske fordelingstavler, relæer, elektriske motorer, switcher, sikringer, belysningssystemer, overspændingssikringer, trykknapper, overvågnings- og måleanordninger, kommunikationsnet, PLC'er og programmerbar logik, bærbare instrumenter, laboratorieinstrumenter, automatiske porte, absorberende stiger, håndværktøj og elværktøj, telefoner (herunder vandtætte), lydforsyningsapparater (mikrofoner, højttalere, forstærkere mv.) og brandslukningssystemer.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 800 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Økonomiske aktører kan indgive et bud som enkeltperson eller som deltager i en midlertidig sammenslutning af virksomheder (med eller uden juridisk personlighed). Underentreprise er tilladt i begge tilfælde. Dog skal arbejder defineret som »kritiske« i det tekniske udbudsmateriale udføres af tilbudsgiveren eller, i tilfælde af midlertidige sammenslutninger af virksomheder, af 1 eller flere deltagere deri.
Tilbudsgiveren skal tydeligt angive rolle for hver økonomisk aktør — individuel tilbudsgiver, deltager i en sammenslutning eller underkontrahent. Dette gælder også, hvor de økonomiske aktører tilhører koncernen/konsortiet/sammenslutningen.
Alle deltagere i sammenslutningen skal hæfte solidarisk i forhold til den ordregivende myndighed for kontraktens udførelse og skal, hvis kontrakten tildeles, underskrive den. Sammenslutningen skal udpege en enkelt repræsentant, der har bemyndigelse til at repræsentere både sammenslutningen og hver af dens deltagere i forbindelse med kontraktens udførelse. Repræsentanten er også ansvarlig for den administrative forvaltning af kontrakten (modtagelse og behandling af betalinger for sammenslutningen, koordinering vedrørende kvalitet, miljø og sikkerhed mv.) på vegne af alle øvrige deltagere.
Underentreprise er, når kontrahenten indgår juridisk bindende forpligtelser med andre økonomiske aktører, der skal udføre en del af kontrakten i vedkommendes navn. Underkontrahenten er dog fuldt ansvarlig i forhold til den ordregivende myndighed i henseende til udførelse af kontrakten. Medarbejdere, der defineres som andre juridiske enheder end kontrahenten, anses for at være underkontrahenter, uanset relevant national lovgivning.
Tilbudsgiveren skal også navngive alle underkontrahenter, hvis kapaciteter inddrages med henblik på at opfylde en eller flere minimumsstandarder i punkt III.2.2 og III.2.3.
Alle underkontrahenter skal fremlægge en hensigtserklæring om, at de vil deltage i udførelsen af kontrakten som anført i udbudsmaterialet. I udførelsesperioden skal enhver udskiftning af underkontrahenter forhåndsgodkendes skriftligt af den ordregivende myndighed.
Tilbudsgiveren, enten en individuel ansøger eller en midlertidig sammenslutning af virksomheder kan også inddrage kapaciteter fra andre økonomiske enheder med henblik på at opfylde en eller flere minimumsstandarder i punkt III.2.2 og III.2.3, uanset den juridiske art af de forbindelser, der eksisterer mellem dem. I så fald skal tilbudsgiveren bevise over for den ordregivende myndighed, at vedkommende har de nødvendige ressourcer til at udføre kontrakten, for eksempel i form af en forpligtelseserklæring fra de enheder, som vedkommende inddrager. Hvis tilbudsgiveren inddrager kapaciteter fra en tredjepart med et andet virksomhedsnavn end tilbudsgiveren, enten en enkeltperson eller en midlertidig sammenslutning af virksomheder, vil dette blive betragtet som underentreprise i forbindelse med udbuddet, selvom tilbudsgiveren og tredjeparten indgår i en koncern/et konsortium/en sammenslutning. Hvis kontrakten tildeles en tilbudsgiver, der inddrager en tredjepart til at udføre mere end 70 % af den økonomiske og finansielle kapacitet, der er anført under punkt III.2.2, vil den ordregivende myndighed kræve, at den pågældende tredjepart underskriver kontrakten sammen med tilbudsgiveren og dermed hæfter solidarisk for dens gennemførelse.
Det skal i buddet tydeligt angives, hvilken rolle og hvilke pligter hver deltager i den midlertidige sammenslutning af virksomheder og hver underkontrahent har i forbindelse med dette udbud. I følgeskrivelsen skal angives navn på tilbudsgiveren (inklusive alle deltagere i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og eventuelle underkontrahenter, herunder tredjeparter hvis kapaciteter inddrages, samt navnet på og oplysninger om en kontaktperson i forbindelse med denne procedure. Ved en midlertidig sammenslutning af virksomheder skal følgeskrivelsen underskrives af hver deltager eller af 1 af disse på betingelse af, at den pågældende deltager er behørigt bemyndiget til at underskrive buddet og kontrakten for og på de øvrige partneres vegne. I det tilfælde kan bemyndigelsen eksempelvis gives i form af en fuldmagt, hensigtsskrivelse eller et stiftelsesdokument for den midlertidige sammenslutning af virksomheder. Tilbudsgivere (alle deltagere i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) skal også fremlægge en kopi af meddelelsen om udpegning af den person, der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiveren over for tredjeparter og i retsprocesser, eller en kopi af offentliggørelsen af en sådan udpegning, hvis gældende lovgivning kræver en sådan. Enhver uddelegering af bemyndigelsen til en anden repræsentant, der ikke er angivet i den officielle bekendtgørelse, skal begrundes.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Tilbudsgivere vil ikke være valgbare til deltagelse i denne udbudsprocedure, hvis de befinder sig i nogen af udelukkelsessituationerne i artikel 106 og 107 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012. Tilbudsgivere (herunder deltagere i en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og navngivne underkontrahenter, jf. punkt III.1.3, skal underskrive tro og love-erklæringen (tilgængelig på den ordregivende myndigheds websted anført i punkt I.1) med henblik på at erklære, at de ikke befinder sig i nogen af disse situationer. Efter anmodning fra den ordregivende myndighed skal den valgte tilbudsgiver (inklusive alle deltagere i den midlertidige sammenslutning af virksomheder) og samtlige af tilbudsgiverens navngivne underkontrahenter, i overensstemmelse med punkt III.1.3, fremlægge de understøttende dokumenter, der er angivet i artikel 143, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012. Den ordregivende myndighed kan fritage tilbudsgiveren fra fremlæggelse af de krævede støttedokumenter, hvis disse allerede er indgivet til den i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure, og forudsat at de pågældende dokumenter er mindre end 1 år gamle at regne fra datoen for underrettelsen om tildeling af kontrakt, og at de stadig er gyldige. I så fald skal tilbudsgiveren højtideligt erklære, at støttedokumenterne allerede har været indgivet i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure og bekræfte, at vedkommendes situation er uændret.
2) Tilbudsgivere (alle deltagere i en midlertidig sammenslutning af virksomheder) skal godtgøre, at de har tilstrækkelig kapacitet til at udføre kontrakten i form af et bevis for optagelse i et fagligt register eller et handelsregister i overensstemmelse med relevant national lovgivning.
Hvis tilbudsgiveren hverken kræves eller er bemyndiget til at være optaget i de omtalte registre af juridiske årsager, der knytter sig til vedkommendes retlige status og retsevne, kan den ordregivende myndighed som tilstrækkeligt bevis acceptere: en bekræftet eller attesteret erklæring, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig bemyndigelse eller optagelse i momsregistret.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at udføre kontrakten.
Bevis for denne kapacitet skal fremlægges af hver tilbudsgiver (hver deltager i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og alle underkontrahenter, hvis kapacitet tilbudsgiveren kan inddrage for at opfylde en eller flere minimumsstandarder ved indgivelse af:
a) en erklæring om den samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår (2012-2014).
Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at rekvirere en kopi af de relevante balancer.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Hvad angår litra a): Tilbudsgivere skal godtgøre, at deres samlede gennemsnitlige årlige omsætning var på mindst 500 000 EUR. Denne minimumsværdi vurderes ved at medtage den samlede kapacitet for alle deltagere (i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og alle underkontrahenter.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgivere skal opfylde følgende tekniske kriterier:
For midlertidige sammenslutninger af virksomheder eller for underkontrahenter skal den krævede dokumentation fremlægges af alle deltagere i sammenslutningen/underkontrahenter, hvis kapacitet tilbudsgiveren kan inddrage for at opfylde en eller flere af de påkrævede minimumsstandarder:
b) liste over de væsentligste lignende leverancer faktureret i de 3 år (2012-2014), som minimum med angivelse af de følgende oplysninger: datoer eller perioder, i hvilke de blev udført, navne på offentlige og private modtagere, faktureret beløb, fakturareference. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til, hvis den anser det for relevant, at afkræve tilbudsgiveren en kopi af alle eller nogle af de anførte fakturaer, og kræve, hvis disse dokumenter ikke præcist angiver leverancerne, anden egnet uddybende dokumentation.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I forbindelse med litra b) skal tilbudsgivere for at være valgbare have udført lignende leverancer for et beløb svarende til mindst 500 000 EUR i de seneste 3 år.
Førnævnte minimumsniveauer vurderes ved at medtage den samlede kapacitet for alle deltagere (i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og alle underkontrahenter.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
JRC IPR 2015 C.4 0037 OC.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.12.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 18.12.2015

Sted:

Det Fælles Forskningscenter, bygning 1, lokale 7, via Fermi 2147, Ispra VA, ITALIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 repræsentant pr. tilbudsgiver i overensstemmelse med proceduren anført i udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

1. Udbudsmaterialet samt spørgsmål og svar vedrørende denne udbudsbekendtgørelse vil kunne findes på følgende webstedsadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 og kan downloades ved at klikke på fanen »Dokumentbibliotek«.

Interesserede parter kan, hvis de ønsker det, tilmelde sig via webstedet anført ovenfor. På denne måde bliver de informeret af e-tendering-systemet, når en opdatering vedrørende dette udbud er tilgængelig. Parter, der ikke er registreret, opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt, da det er tilbudsgiverens ansvar at se efter eventuelle opdateringer, der tilføjet i løbet af udbudsperioden.

2. Den ordregivende myndighed kan efter anmodning fra interesserede parter give yderligere oplysninger for at præcisere kontraktens art, https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 er den eneste kilde til anmodninger om yderligere oplysninger og kan kun tilgås ved at klikke på titlen »Spørgsmål & svar« og dernæst »Stil et spørgsmål«.

3. Den ordregivende myndighed kan på eget initiativ oplyse interesserede parter om eventuelle fejl eller udeladelser i udbudsmaterialet.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Alle bemærkninger vedrørende denne udbudsprocedure kan sendes til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der er sket fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand inden for 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En indgivet klage annullerer ikke fristen for indgivelse af en klage og medfører heller ikke, at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Klager skal indgives til det organ, der er anført i punkt VI.4.1 senest 2 måneder efter meddelelsen om tildeling.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.10.2015