Προμήθειες - 374747-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

24/10/2015    S207

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα

2015/S 207-374747

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Ίσπρα
Ταχ. Διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Πόλη: Ίσπρα VA
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Υπόψη: Chiara Anglesio
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: έρευνα.
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Κοινό Κέντρο Ερευνών, via E. Fermi 2749, 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Κωδικός NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο: 3

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 48

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 800 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα.
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει κυρίως (ο παρών κατάλογος δεν περιορίζεται στα παρακάτω) εξαρτήματα καλωδίωσης, μετατροπείς και τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), συστήματα αγωγών για την τοποθέτηση καλωδίων, καλώδια, μονωτική ταινία, τηλεφωνικά κέντρα, εργαλειοθήκες, εγκατάσταση ελέγχου ισχύος, θαλάμους και συναφή εξαρτήματα, λάμπες (λαμπτήρες πυρακτώσεως, λυχνίες ελέγχου κ.λπ.), φακούς και διατάξεις τροφοδοσίας, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και συσκευές βιομηχανικής εγκατάστασης (υποδοχείς, ρευματολήπτες, διακόπτες αναστροφής κ.λπ.), διατάξεις εξαγωγής, πίνακες μετατροπής και θέρμανση με ακτινοβολία, γεννήτριες θερμού αέρα/αφυγραντήρες, πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονόμους, ηλεκτρικούς κινητήρες, διακόπτες, ασφάλειες, συστήματα φωτισμού, συστήματα αναστολής των ηλεκτρικών υπερτάσεων, πληκτρολόγια, συσκευές παρακολούθησης και μέτρησης, δίκτυα επικοινωνίας, προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και προγραμματιζόμενη λογική διάταξη, φορητά όργανα, όργανα εργαστηρίων, αυτόματες θύρες, φορητές σκάλες, εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία, τηλέφωνα (συμπεριλαμβανομένων αδιάβροχων τηλεφώνων), συσκευές μετάδοσης ήχου (μικρόφωνα, ηχεία, ενισχυτές κ.λπ.), συστήματα πυρόσβεσης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

31000000 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 800 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 1
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά ως μεμονωμένοι υποψήφιοι ή ως μέλη προσωρινού ομίλου εταιρειών (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα). Η υπεργολαβία επιτρέπεται και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, οι δραστηριότητες που ορίζονται ως «κρίσιμες» στις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να εκτελεστούν από τον υποψήφιο ή, στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών, από 1 ή περισσότερα μέλη του.
Ο υποψήφιος πρέπει να διευκρινίσει σαφώς τον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα — ως μεμονωμένου υποψηφίου, μέλους ομίλου ή υπεργολάβου. Το ίδιο ισχύει επίσης στην περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί φορείς ανήκουν στον εν λόγω όμιλο/κοινοπραξία/ένωση.
Όλα τα μέλη του ομίλου θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης και, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, θα κληθούν να την υπογράψουν. Ο όμιλος πρέπει να ορίσει έναν μοναδικό εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του ομίλου και κάθε μέλους του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο εν λόγω εκπρόσωπος θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη διοικητική διαχείριση της σύμβασης (παραλαβή και επεξεργασία των πληρωμών του ομίλου, συντονισμός σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας κ.λπ.) για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων μελών.
Ως υπεργολαβία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία ο ανάδοχος έχει νομικές δεσμεύσεις με άλλους οικονομικούς φορείς οι οποίοι θα εκτελέσουν ένα τμήμα των δραστηριοτήτων της σύμβασης εξ ονόματός του. Ωστόσο, ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη του προσωπικού που ορίζονται ως νομικές οντότητες διαφορετικές από τον ανάδοχο θεωρούνται υπεργολάβοι, ανεξάρτητα από τη σχετική εθνική νομοθεσία.
Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να προσδιορίσει όλους τους υπεργολάβους, στις ικανότητες των οποίων ενδέχεται να βασιστεί για την εκπλήρωση του (των) ελάχιστου(ων) επιπέδου(ων) προτύπων σύμφωνα με τα σημεία III.2.2 και III.2.3.
Κάθε υπεργολάβος πρέπει να παράσχει επιστολή πρόθεσης στην οποία να δηλώνει ότι είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στην εκτέλεση της σύμβασης, όπως ορίζεται στην προσφορά. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αλλαγή οποιουδήποτε υπεργολάβου προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή έγκριση της αναθέτουσας αρχής.
Ο υποψήφιος, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε στο πλαίσιο προσωρινού ομίλου εταιρειών, μπορεί επίσης να βασιστεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στο (στα) ελάχιστο(α) επίπεδο(α) απαιτούμενων προτύπων που αναφέρονται στα σημεία III.2.2 και III.2.3, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των μεταξύ τους σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει στην αναθέτουσα αρχή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης, για παράδειγμα μέσω της παροχής μιας δήλωσης δέσμευσης από τον φορέα στον οποίο βασίζεται. Εάν ο υποψήφιος βασίζεται στις ικανότητες ενός τρίτου προσώπου με διαφορετική εταιρική επωνυμία από τον υποψήφιο, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε στο πλαίσιο προσωρινού ομίλου εταιρειών, η εν λόγω κατάσταση θα θεωρηθεί υπεργολαβία για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, ακόμα και αν ο υποψήφιος και το τρίτο πρόσωπο αποτελούν μέρος του ομίλου/της κοινοπραξίας/ένωσης. Εάν η σύμβαση ανατεθεί σε υποψήφιο, ο οποίος βασίζεται σε τρίτο πρόσωπο για την παροχή ποσοστού μεγαλύτερου από το 70 % των οικονομικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων που αναφέρονται στο σημείο III.2.2, η αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει από το τρίτο πρόσωπο να υπογράψει τη σύμβαση ώστε να αναλάβει από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη μαζί με τον υποψήφιο για την εκτέλεσή της.
Ο ρόλος και τα καθήκοντα κάθε μέλους του προσωρινού ομίλου εταιρειών και κάθε καθορισμένου υπεργολάβου για τους σκοπούς της εν λόγω διαδικασίας πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να αναφέρει την επωνυμία του υποψηφίου (συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών) και του (των) υπεργολάβου(ων), συμπεριλαμβανομένων των τρίτων προσώπων στις ικανότητες των οποίων ενδέχεται να βασιστεί ο υποψήφιος, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία ενός υπεύθυνου επικοινωνίας για την εν λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών, η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υπογραφεί από κάθε μέλος ή από 1 μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω μέλος είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της προσφοράς και της σύμβασης εξ ονόματος και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών. Στην περίπτωση αυτή, η εξουσιοδότηση μπορεί, για παράδειγμα, να έχει τη μορφή πληρεξούσιου εγγράφου, επιστολής πρόθεσης ή ιδρυτικής πράξης του προσωρινού ομίλου εταιρειών. Οι υποψήφιοι (όλα τα μέλη στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών) πρέπει επίσης να υποβάλουν ένα αντίγραφο του διορισμού του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί τον υποψήφιο έναντι τρίτων και κατά τη διάρκεια νομικών διαδικασιών ή ένα αντίγραφο της δημοσίευσης του σχετικού διορισμού, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε μεταβίβαση της εν λόγω αρμοδιότητας σε άλλον εκπρόσωπο, ο οποίος δεν αναφέρεται στον επίσημο διορισμό, πρέπει να τεκμηριώνεται.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εμπίπτουν σε 1 από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 106 και 107 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.10.2012. Οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών του προσωρινού ομίλου εταιρειών) και οι καθορισμένοι υπεργολάβοι σύμφωνα με το σημείο III.1.3 πρέπει να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής που αναφέρεται στο σημείο I.1) ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις. Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, ο επιτυχών υποψήφιος (συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών του προσωρινού ομίλου εταιρειών) και όλοι οι υπεργολάβοι που καθορίζονται από τον υποψήφιο σύμφωνα με το σημείο ΙΙΙ.1.3 πρέπει να παράσχουν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής της 29.10.2012. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαλλάξει τον υποψήφιο από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών εγγράφων εάν έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο προηγούμενης διαδικασίας, και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν είναι παλιότερα του 1 έτους από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης και εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο προηγούμενων διαδικασιών διαγωνισμού και να επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στην κατάστασή του.
2) Οι υποψήφιοι (όλα τα μέλη στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών) πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς ικανότητες για την εκτέλεση της σύμβασης μέσω της προσκόμισης του πιστοποιητικού εγγραφής στο εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.
Εάν ο υποψήφιος δεν απαιτείται ούτε επιτρέπεται να εγγραφεί στο εν λόγω μητρώο για νομικούς λόγους που συνδέονται με το καθεστώς ή τη νομική μορφή του, η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να δεχθεί, ως επαρκή απόδειξη: ένορκη ή πιστοποιημένη δήλωση, ιδιότητα μέλους ειδικού οργανισμού, ρητή άδεια ή εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης.
Αποδεικτικά των εν λόγω ικανοτήτων πρέπει να παρασχεθούν από κάθε υποψήφιο (κάθε μέλος στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών) και κάθε υπεργολάβο, στις ικανότητες των οποίων ενδέχεται να βασιστεί ο υποψήφιος για την εκπλήρωση του (των) ελάχιστου(ων) επιπέδου(ων) προτύπων, μέσω της υποβολής των εξής:
α) δήλωση περί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη (2012–2014).
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των σχετικών ισολογισμών.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: αναφορικά με το σημείο α): οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους ήταν τουλάχιστον 500 000 EUR. Η εν λόγω ελάχιστη αξία αξιολογείται με τη συμπερίληψη των ικανοτήτων όλων των μελών (στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών) και όλων των υπεργολάβων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τεχνικά κριτήρια.
Για τους προσωρινούς ομίλους εταιρειών ή τους υπεργολάβους, τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να παρασχεθούν από όλα τα μέλη του ομίλου/τους υπεργολάβους, στις ικανότητες των οποίων ενδέχεται να βασιστεί ο υποψήφιος για την εκπλήρωση του (των) ελάχιστου(ων) επιπέδου(ων) απαιτούμενων προτύπων:
β) κατάλογος των κυριότερων παρόμοιων προμηθειών που έχουν τιμολογηθεί κατά τα 3 έτη (2012–2014), με αναφορά των ακόλουθων πληροφοριών, ως ελάχιστη απαίτηση: ημερομηνίες ή περίοδοι κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, ονόματα των δημόσιων και ιδιωτικών παραληπτών, τιμολογηθέν ποσό, αριθμός αναφοράς τιμολογίου. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τον υποψήφιο ένα αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των αναφερόμενων τιμολογίων και, σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα δεν διευκρινίζουν σαφώς τις προμήθειες που έχουν παρασχεθεί, άλλων κατάλληλων επεξηγηματικών εγγράφων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
αναφορικά με το σημείο β), για να είναι επιλέξιμοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκτελέσει ανάλογες προμήθειες συνολικής αξίας τουλάχιστον 500 000 EUR κατά τα τελευταία 3 έτη.
Τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα αξιολογούνται με τη συμπερίληψη των ικανοτήτων όλων των μελών (στην περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών) και όλων των υπεργολάβων.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
JRC IPR 2015 C.4 0037 OC.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
11.12.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 18.12.2015

Τόπος:

Κοινό Κέντρο Ερευνών, κτίριο 1, αίθουσα 7, via Fermi 2147, Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1. Τα έγγραφα του διαγωνισμού και τυχόν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού θα διατεθούν στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 και μπορούν να καταφορτωθούν κάνοντας κλικ στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη εγγράφων».

Εφόσον το επιθυμούν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εγγραφούν μέσω του ανωτέρω δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ενημερώνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών όταν είναι διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα μη εγγεγραμμένα μέρη καλούνται να επισκέπτονται τακτικά τον δικτυακό τόπο, καθώς αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις που προστίθενται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

2. Η αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων μερών, μπορεί να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να διευκρινίσει τη φύση της σύμβασης, ο δικτυακός τόπος https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 θα αποτελεί τη μοναδική πηγή αιτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες, τα οποία μπορούν να υποβληθούν κάνοντας κλικ στον τίτλο «Questions & answers» (Ερωτήσεις και απαντήσεις) και στη συνέχεια στο «Ask a question» (Υποβολή ερώτησης).

3. Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να ενημερώσει, με δική της πρωτοβουλία, τα ενδιαφερόμενα μέρη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα έγγραφα του διαγωνισμού.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με την ανάθεση στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας μπορούν να αποσταλούν στην αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1.

Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων που σχετίζονται με την καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν συνεπάγεται ούτε την αναστολή της προθεσμίας υποβολής προσφυγών ούτε τον ορισμό νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

Προσφυγές μπορούν να υποβάλλονται στον φορέα που ορίζεται στο σημείο VI.4.1 εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
14.10.2015