Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 374747-2015

Pateikti glaustą rodinį

24/10/2015    S207

Italija-Ispra: Elektros įrangos tiekimas Jungtinio tyrimų centro Isproje centriniam sandėliui

2015/S 207-374747

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Jungtinis tyrimų centras (JRC), Ispra
Adresas: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Miestas: Ispra VA
Pašto kodas: 21027
Šalis: Italija
Kam: Chiara Anglesio
El. paštas: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: moksliniai tyrimai.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Elektros įrangos tiekimas Jungtinio tyrimų centro Isproje centriniam sandėliui.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Jungtinis tyrimų centras, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

NUTS kodas ITC41 Varese

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais
didžiausias skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių: 3

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 800 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Elektros įrangos tiekimas Jungtinio tyrimų centro Isproje centriniam sandėliui.
Daugiausia bus tiekiama (sąrašas ne baigtinis) kabelių papildoma įranga, transformatoriai ir nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, vamzdžių sistemos kabeliams, kabeliai, izoliacinės juostelės, telefono skambučių paskirstymo skydeliai, įrankių dėžės, įtampos skirstytuvas, spintos ir susijusi papildoma įranga, lempos (kaitinamosios, kontrolinės ir t. t.), žibintuvėliai ir maitinimo šaltiniai, visuomeninio ir pramoninio naudojimo aparatai (lizdai, kištukai, perjungikliai ir t. t.), buitiniai ekstraktoriai, konvekciniai ir šilumą spinduliuojantys skydeliai, ventiliatoriniai šildytuvai / drėgmės šalinimo prietaisai, elektros skirstomieji skydai, relės, elektros varikliai, jungikliai, saugikliai, apšvietimo sistemos, viršįtampio stabdymo prietaisai, mygtukai, kontrolės ir matavimo prietaisai, ryšių tinklai, PLC – programuojamieji loginiai valdikliai, nešiojamieji ir laboratoriniai prietaisai, automatiniai vartai, izoliacinės kopėčios, rankinės ir elektrinės priemonės, telefonai (įskaitant hermetiškus), garso sklaidos priemonės (mikrofonai, garsiakalbiai, stiprintuvai ir t. t.), gaisro gesinimo sistemos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

31000000 Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 800 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Žr. pirkimo dokumentus.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. pirkimo dokumentus.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Ekonominės veiklos vykdytojai gali teikti pasiūlymus kaip asmenys ar įmonių laikinosios grupės nariai (turintys juridinį statusą arba ne). Abiem atvejais leidžiama subranga. Vis dėlto techninėse specifikacijose kritiška laikomą veiklą privalo vykdyti konkurso dalyvis arba, jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė, – 1 ar daugiau jos narių.
Konkurso dalyvis privalo aiškiai nurodyti kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo – individualaus konkurso dalyvio, grupės nario ar subrangovo – vaidmenį. Tai taip pat aktualu, jeigu dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai priklauso tai grupei, konsorciumui ar asociacijai.
Visi grupės nariai turi būti solidariai atsakingi perkančiajai organizacijai už sutarties vykdymą ir, jeigu jiems būtų paskirta sutartis, turės ją pasirašyti. Grupė privalo nurodyti vieną atstovą, kuris sutarties metu atstovautų ir grupei, ir kiekvienam iš jos narių. Minėtasis atstovas visų kitų narių vardu taip pat būtų atsakingas už sutarties administracinį valdymą (mokėjimų grupei gavimą ir tvarkymą, kokybės koordinavimą, aplinką, saugą ir kt.).
Subranga – tai situacija, kai rangovas yra sudaręs teisinius įsipareigojimus su kitais ekonominės veiklos vykdytojais, kurie jo vardu atliks dalį sutartyje numatytos veiklos. Vis dėlto rangovas visiškai atsako perkančiajai organizacijai už sutarties vykdymą. Darbuotojai, kurie nurodomi kaip juridiniai asmenys, o ne rangovai, bus laikomi subrangovais, nežiūrint į susijusius nacionalinius įstatymus.
Konkurso dalyvis taip pat privalo nurodyti visus subrangovus, kurių pajėgumais jis galės remtis, kad atitiktų būtinus III.2.2 ir III.2.3 dalyse nurodytų standartų lygius.
Visi subrangovai privalo pateikti ketinimo raštus, kuriuose teigiama, kad jie yra pasiruošę dalyvauti vykdant sutartį, kaip nurodyta pasiūlyme. Sutarties metu bet koks subrangovo pasikeitimas turi būti iš anksto raštu patvirtintas perkančiosios organizacijos.
Konkurso dalyvis kaip asmuo ar įmonių laikinosios grupės narys taip pat gali remtis kitų ekonominės veiklos vykdytojų pajėgumais, kad atitiktų būtinus III.2.2 ir III.2.3 dalyse nurodytų standartų lygius, nežiūrint į ryšių su šiais subjektais teisinį pobūdį. Tokiu atveju konkurso dalyvis privalo pateikti perkančiajai organizacijai įrodymus, kad jis turės būtinų išteklių sutarčiai vykdyti, pavyzdžiui, pateikdamas subjekto, kuriuo jis remsis, įsipareigojimo raštą. Jeigu konkurso dalyvis remiasi trečiosios šalies, kurios įmonės pavadinimas skiriasi nuo konkurso dalyvio (individualaus ar įmonių laikinosios grupės nario) pavadinimo, pajėgumais, šioje procedūroje tai bus laikoma subranga, net jeigu konkurso dalyvis ir trečioji šalis yra grupės, konsorciumo ar asociacijos dalis. Jeigu sutartis būtų paskirta konkurso dalyviui, kuris remiasi trečiąja šalimi, kad turėtų daugiau nei 70 % ekonominių ir finansinių pajėgumų, išvardytų III.2.2 dalyje, perkančioji organizacija paprašys, kad trečioji šalis pasirašytų sutartį ir taip taptų solidariai atsakinga kartu su konkurso dalyviu už sutarties vykdymą.
Kiekvieno įmonių laikinosios grupės nario ir subrangovo vaidmuo ir pareigos šios procedūros metu turi būti aiškiai nurodyti pasiūlyme. Pridedamame rašte privalo būti nurodytas konkurso dalyvio (įskaitant visus narius, jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė) ir subrangovo (-ų), įskaitant trečiąsias šalis, kurių pajėgumais konkurso dalyvis gali remtis, pavadinimas bei vienintelio kontaktinio asmens šios procedūros metu vardas ir pavardė bei nuorodos. Jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė, pridedamą raštą privalo pasirašyti kiekvienas narys arba 1 iš jų su sąlyga, kad minėtas narys bus tinkamai įgaliotas pasirašyti pasiūlymą ir sutartį kitų narių vardu ir jų naudai. Šiuo atveju teisių suteikimas gali būti, pavyzdžiui, įgaliojimas, ketinimo raštas ar įmonių laikinosios grupės steigimo memorandumas. Konkurso dalyviai (visi nariai, jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė) taip pat privalo pateikti asmens, įgalioto atstovauti konkurso dalyviui su trečiosiomis šalimis ir teisiniuose procesuose, paskyrimo pranešimo kopiją arba šio paskyrimo paskelbimo, jeigu to reikalaujama įstatymuose, kopiją. Būtina pagrįsti šio įgaliojimo suteikimą kitam atstovui, kuris nenurodytas oficialiame paskyrime.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1) Kad galėtų dalyvauti šioje pirkimo procedūroje, konkurso dalyviai neturi būti nė 1 iš pašalinimo situacijų, išvardytų 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 106 ir 107 straipsniuose. Konkurso dalyviai (įskaitant visus įmonių laikinosios grupės narius) ir subrangovai, nurodyti pagal III.1.3 dalį, privalo pasirašyti priesaikos deklaraciją (pateikta I.1 dalyje nurodytos perkančiosios organizacijos tinklavietėje), patvirtindami, kad jie nėra nė vienoje iš ten išvardytų situacijų. Perkančiosios organizacijos prašymu laimėjęs konkurso dalyvis (įskaitant visus įmonių laikinosios grupės narius) ir pagal III.1.3 dalį konkurso dalyvio nurodyti subrangovai turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus, išvardytus 29.10.2012 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 143 straipsnio 3 dalyje. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad konkurso dalyvis pateiktų patvirtinamuosius įrodymus, jeigu jie jau buvo pateikti ankstesnės procedūros metu ir jeigu tie dokumentai yra ne senesni nei 1 metų iki paskyrimo pranešimo dienos ir vis dar galioja. Tokiu atveju konkurso dalyvis turi prisiekti, kad patvirtinamieji dokumentai jau buvo pateikti ankstesnės pirkimo procedūros metu, ir patvirtinti, kad jo situacija nepasikeitė.
2) Konkurso dalyviai (visi nariai, jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė) privalo parodyti, kad jie turi pakankamai pajėgumų vykdyti sutartį, pateikdami registracijos prekybos ar profesiniame registre sertifikatą pagal susijusią nacionalinę teisę.
Jeigu konkurso dalyvio nereikalaujama ar jam neleidžiama užsiregistruoti minėtame registre dėl teisinių priežasčių, susijusių su jo statusu ar juridine forma, perkančioji organizacija gali priimti kaip pakankamą įrodymą priesaikos ar sertifikuotą deklaraciją, narystės specialioje organizacijoje įrodymą, specialų įgaliojimą ar registraciją PVM registre.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyviai privalo turėti pakankamai ekonominių ir finansinių pajėgumų vykdyti sutartį.
Šių pajėgumų įrodymą privalo pateikti kiekvienas konkurso dalyvis (kiekvienas narys, jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė) ir kiekvienas subrangovas, kurio pajėgumais konkurso dalyvis gali remtis, kad atitiktų būtiną (-us) standartų lygį (-ius), pateikdamas:
a) ataskaitą apie pastarųjų 3 finansinių metų (2012–2014 m.) bendrąją metinę apyvartą.
Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti susijusių balansų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: atsižvelgiant į a punktą: konkurso dalyviai turi įrodyti, kad jų bendra vidutinė metinė apyvarta buvo bent 500 000 EUR. Ši minimali vertė vertinama įtraukiant visų narių (jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė) ir subrangovų pajėgumus.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Konkurso dalyviai privalo tenkinti šiuos techninius kriterijus.
Jei dalyvauja įmonių laikinosios grupės ar subrangovai, reikalingus dokumentus privalo pateikti visi grupės nariai ar subrangovai, kurių pajėgumais konkurso dalyvis gali remtis, kad tenkintų būtinus reikiamų standartų lygius:
b) pagrindinių panašių prekių, už kurias sąskaita faktūra išrašyta per 3 metus (2012–2014 m.), sąrašą pateikiant bent šią informaciją: jų tiekimo datas ar laikotarpius, viešųjų arba privačiųjų gavėjų pavadinimus, sumą, sąskaitos faktūros nuorodą. Perkančioji organizacija turi teisę, jeigu reikia, paprašyti konkurso dalyvio visų ar dalies minėtų sąskaitų faktūrų kopijos, o jei šie dokumentai aiškiai neparodo prekių, – kitų tinkamų paaiškinančių dokumentų.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Atsižvelgiant į b punktą: kad konkurso dalyviai turėtų teisę dalyvauti, jie per pastaruosius 3 metus turi būti tiekę panašias prekes, kurių suma ne mažesnė nei 500 000 EUR.
Minėti būtini lygiai įvertinami įtraukiant visų narių (jeigu dalyvauja įmonių laikinoji grupė) ir subrangovų pajėgumus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
JRC IPR 2015 C.4 0037 OC.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
11.12.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 18.12.2015

Vieta:

Jungtinis tyrimų centras, 1 pastatas, 7-as kabinetas, via Fermi 2147, Ispra VA, ITALIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: 1 konkurso dalyvio atstovas, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodyta procedūra.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai ir visi su šiuo skelbimu apie pirkimą susiję klausimai bei atsakymai bus pateikiami šiuo interneto adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 ir juos galima atsisiųsti spragtelėjus nuorodą „Document Library“.

Jeigu suinteresuotosios šalys pageidauja, jos gali registruotis minėtoje tinklavietėje. Tai joms suteiks galimybę gauti informaciją per e. viešojo pirkimo sistemą bei su kvietimu dalyvauti konkurse susijusius atnaujinimus. Neužsiregistravusios šalys kviečiamos nuolat tikrinti svetainę, nes tikrinti konkurso laikotarpiu pridėtus atnaujinimus yra konkurso dalyvio atsakomybė.

2. Suinteresuotųjų šalių prašymu perkančioji organizacija gali pateikti papildomą informaciją norėdama paaiškinti sutarties pobūdį; https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 bus vienintelis prašymų gauti papildomos informacijos šaltinis, kurį pasieksite tik spragtelėję „Questions & answers“ ir „Ask a question“.

3. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali informuoti suinteresuotąsias šalis apie bet kokias klaidas ar praleidimus pirkimo dokumentuose.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): bet kokie su šios procedūros paskyrimu susiję pastebėjimai gali būti siunčiami I.1 dalyje nurodytai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo nekompetentingai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi su tuo susiję faktai (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl šio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo terminas ir nustatytas naujas apeliacijų teikimo terminas.

Apeliacijos gali būti teikiamos VI.4.1 punkte nurodytai įstaigai per 2 mėnesius nuo sutarties paskyrimo sprendimo paskelbimo.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14.10.2015