Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374794-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Kielce: Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur

2022/S 131-374794

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: POLREGIO S.A. Świętokrzyski Zakład w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 78 ,25-501 Kielce
Numéro national d'identification: NIP 526-25-57-278
Adresse postale: ul. Henryka Sienkiewicza 78
Ville: Kielce
Code NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Code postal: 25-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Pinda
Courriel: aneta.pinda@p-r.com.pl
Téléphone: +48 782555581
Fax: +48 412521214
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://polregio.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://polregio.pl/
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

"Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko Kamienna”

Numéro de référence: Ki.240.841.2022
II.1.2)Code CPV principal
60170000 Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową w zastępstwie realizowanych przez Zamawiającego kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Skarżysko -Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna w związku z modernizacją linii nr 25 oraz zgodnie

z rozkładem jazdy i trasą przejazdu zastępczej komunikacji autobusowej.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 182 280.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Lieu principal d'exécution:

Skarżysko-Kam- Ostrowiec Św.- Skarżysko-Kam.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową w zastępstwie realizowanych przez Zamawiającego kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Skarżysko -Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna .Przewidywany przebieg km - 31 000. Przewozy wykonywane będą przez Wykonawcę codziennie zg. z rozkładem jazdy pociągów. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2022r. - 03.09.2022 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 098-272474
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: Ki.240.841.2022
Intitulé:

"Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko Kamienna”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Opara Łukasz OPARKA "DVL"
Numéro national d'identification: 9591291961
Adresse postale: Strawczyn
Ville: Korczyn 138
Code NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Code postal: 26-067
Pays: Pologne
Téléphone: +48 721100107
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 453 530.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 182 280.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołani:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni - od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022