Доставки - 374817-2019

08/08/2019    S152    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба

2019/S 152-374817

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Весела Василева
Електронна поща: v.vasileva@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/52

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на стъклария, консумативи и други материали.

II.1.2)Основен CPV код
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с необходимостта от обезпечаване работата на лабораториите в ИАОС, гарантиране достоверността на получените резултати и проведените изпитвания на компонентите на околната среда в съответствие с изискванията за качеството съгласно стандарт БДС EN ISO/ UEC 17025 е необходимо обявяването на обществена поръчка с предмет „Доставка на стъклария, консумативи и други материали“.

Целта на планираната поръчка е в рамките на 24 месеца да бъдат осигурени необходимите консумативи и стъклария за извършване на изпитвания и измервания на извадки от компоненти на околната среда във връзка с утвърдените мониторингови програми, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагания от страна на РИОСВ, БД, МОСВ и външни клиенти.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за йонхроматографска система Metrohm

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Консумативи за йонхроматографска система Metrohm.

Епруветки за проба РР, обем 11 мл, дължина 108 мм, външен диаметър 16 мм — 2 000 бр./оп в комплект с капачки с перфорация (2 000 бр./оп.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Накрайници за автоматични пипети VOLAC Ultra

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Накрайници за пипети модел R 680/E, 100 — 1000 μl, min. 100 бр. в опаковка.

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Накрайници за пипети модел R 680/E, 100 — 1000 μl, min. 100 бр. в опаковка.

Накрайници за пипети модел R 680/F, 500 — 5000 μl, min. 100 бр. в опаковка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 115-281939
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 18
Наименование:

Консумативи за йонхроматографска система Metrohm

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 27
Наименование:

Накрайници за автоматични пипети VOLAC Ultra

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/08/2019