Services - 374862-2021

23/07/2021    S141

Bulgaria-Sliven: Structural engineering consultancy services

2021/S 141-374862

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA SLIVEN
National registration number: 000590654
Postal address: bul. TsAR OSVOBODITEL No..1
Town: gr. Sliven
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
Contact person: Ginka Tuzharova
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Telephone: +359 44611127
Fax: +359 44662350
Internet address(es):
Main address: https://mun.sliven.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/25538
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/148979
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/148979
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в две самостоятелни обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
71312000 Structural engineering consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в две самостоятелни обособени позиции:

Обособена позиция 1:Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

Обособена позиция 2: Комплексна консултантска услуга (Строителен надзор и инвеститорски контрол)

ДЕЙНОСТ 1: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - включените дейностите по строителния надзор са подробно описани в техническата спецификация на Възложителя

ДЕЙНОСТ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА ВИДА, КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И СТОЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ИМЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ). Включените дейностите по инвеститорския контрол са подробно описани в техническата спецификация на Възложителя

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 400 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Main site or place of performance:

Място на изпълнение на територията на Община Сливен.

II.2.4)Description of the procurement:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

„Най – ниска цена“ за ОП 1 се определя по формулата: К = К1 + К2 + К3

, където

К1-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект до 10 000 лв без ДДС с макс.брой точки-50т

К2- % от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 10 000 лв до 30 000 лв с макс.брой точки - 30т

К3-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 30 000 лв без ДДС с макс.бр.т - 20т

II.2)Description
II.2.1)Title:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services
71521000 Construction-site supervision services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Main site or place of performance:

Място на изпълнение е територията на Община Сливен

II.2.4)Description of the procurement:

Комплексна консултантска услуга, включваща следните дейности:

ДЕЙНОСТ 1: Строителен надзор

ДЕЙНОСТ 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на Възложителя (Инвеститорски контрол).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

„Най – ниска цена“ за ОП2 се определя по формулата:

Д = С х 0,5 + И х 0,5

, където:

С - строителен надзор:

С = С1 *25+ С2*35 + С3*40

И - инвеститорски контрол:

И = И1*20+ И2*35 + И3*45

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да притежават валидно Удостоверение по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и упражняване на строителен надзор (за обособена позиция № 2) или документ, удостоверяващ правото на лицето да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз,или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

За обособена позиция № 1 Участниците трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в публичния Регистър на АУЕР по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, във връзка с чл. 142, ал. 11 от ЗУТ или документ, удостоверяващ вписването в еквивалентен регистър, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП) (Образец № 1).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

— Копие на валидно Удостоверение по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и упражняване на строителен надзор (за обособена позиция № 2) или копие от документ, удостоверяващ правото на лицето да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз,или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ,

— За обособена позиция № 1 Копие на валидно Удостоверение за вписване в публичния Регистър на АУЕР по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, във връзка с чл. 142, ал. 11 от ЗУТ или документ, удостоверяващ вписването в еквивалентен регистър, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

**В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такова/такива удостоверение/я или еквивалентен/и документ/и трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, включително и по част ЕЕ (за обособена позиция № 1) и упражняване на строителен надзор (за обособена позиция № 2).

***В случай, че участникът притежава документ/и, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да започне своевременно процедура по подновяването на документа, удостоверяващ правото му да извършва горепосочените дейности.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът трябва да има валидна /и застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и консултант извършващ строителен надзор (за обособена позиция № 2), съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕЕДОП – Приложение № 1.

Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и консултант извършващ строителен надзор (за обособена позиция № 2), съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът трябва да има валидна /и застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и консултант извършващ строителен надзор (за обособена позиция № 2), съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

1.1. Ръководител на екипа – Архитект - Квалификация и умения: образование – архитект или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.2. Ключов експерт № 1 - „Конструкции” – Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност Строителство на сгради и съоръжения /Промишлено и гражданско строителство или еквивалент;

1.3. Ключов експерт № 2 - „В и К” - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент;

1.4. Ключов експерт № 3 - „Пътна“ - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Транспортно строителство” или еквивалент;

1.5. Ключов експерт № 4 - „Геодезия” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геодезия” или еквивалент;

1.6. Ключов експерт № 5 - „Геология” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геология” или еквивалент;

1.7. Ключов експерт № 6 - „Хидротехнически съоръжения” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност ХТС или еквивалент;

1.8. Ключов експерт № 7 - „Топло и газоснабдяване” – Квалификация и умения: образование – машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.9. Ключов експерт № 8 -„Енергийна ефективност” – Квалификация и умения: машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.10. Ключов експерт № 9 - „Електрическа” – Квалификация и умения: образование – електро инженер по част "Електрическа" или еквивалент, степен магистър;

1.11. Ключов експерт № 10 - „Паркоустройство” – Квалификация и умения: образование – ландшафтен архитект (степен магистър или еквивалент), специалност „Ландшафтна архитектура” или еквивалент

1.12. Ключов експерт № 11 - „ПБ”(Пожарна безопасност) – инженер или еквивалент;

1.13. Ключов експерт № 12 - „ПУСО” (План за управление на строителните отпадъци) – инженер или еквивалент;

1.14. Ключов експерт № 13 - „ПБЗ” – инженер или еквивалент;

1.15.Ключов експерт № 14: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

1.16. Ключов експерт № 15: Специалист за управление на строителните отпадъци - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

Участникът попълва т. 6 а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

Списък на екипа за изпълнение на услугата с посочване на следната информация: Ръководител на екипа/ключов експерт (трите имена), образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции), включително доказателства за минимални изисквания към тях.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

1.1. Ръководител на екипа – Архитект - Квалификация и умения: образование – архитект или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.2. Ключов експерт № 1 - „Конструкции” – Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност Строителство на сгради и съоръжения /Промишлено и гражданско строителство или еквивалент;

1.3. Ключов експерт № 2 - „В и К” - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент;

1.4. Ключов експерт № 3 - „Пътна“ - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Транспортно строителство” или еквивалент;

1.5. Ключов експерт № 4 - „Геодезия” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геодезия” или еквивалент;

1.6. Ключов експерт № 5 - „Геология” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геология” или еквивалент;

1.7. Ключов експерт № 6 - „Хидротехнически съоръжения” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност ХТС или еквивалент;

1.8. Ключов експерт № 7 - „Топло и газоснабдяване” – Квалификация и умения: образование – машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.9. Ключов експерт № 8 -„Енергийна ефективност” – Квалификация и умения: машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.10. Ключов експерт № 9 - „Електрическа” – Квалификация и умения: образование – електро инженер по част "Електрическа" или еквивалент, степен магистър;

1.11. Ключов експерт № 10 - „Паркоустройство” – Квалификация и умения: образование – ландшафтен архитект (степен магистър или еквивалент), специалност „Ландшафтна архитектура” или еквивалент

1.12. Ключов експерт № 11 - „ПБ”(Пожарна безопасност) – инженер или еквивалент;

1.13. Ключов експерт № 12 - „ПУСО” (План за управление на строителните отпадъци) – инженер или еквивалент;

1.14. Ключов експерт № 13 - „ПБЗ” – инженер или еквивалент;

1.15.Ключов експерт № 14: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

1.16. Ключов експерт № 15: Специалист за управление на строителните отпадъци - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54,ал.1,чл.101,ал.11 от ЗОП,чл. 3, т. 8 във връзка с чл.

5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ. Гаранц. за изп. на дог. за е в размер на 5 % от стойността на

д-ра за ОП на общ. пор. без включенДДС. Усл.,размера и начина на плащане са посочени в раздел VII от докум. за

Общ. поръчка. Възложителят сключва писмен договор за общ. поръчка с опред. изпълнител по реда и

Разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора определения изпълнител изпълни

Условията на чл. 112 ал. 1 от ЗОП.В съотв. с чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП участникът,избран за изпълнител предоставя

Валидни докум. удостов. липсата на основ. за отстраняв. от процедурата, както и съотв. с поставените критерии за

Подбор,съгл. чл.112,ал.9 и ал.10 от ЗОП.Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица,ако има

Такива,съгл. чл.112,ал.9 и ал.10 от ЗОП.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/08/2021
Local time: 10:00
Place:

В системата

Information about authorised persons and opening procedure:

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите за двете обособени позиции на обществената поръчка се извършва във връзка с чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП по реда на чл. 61 от ППЗОП

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:

1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за

Обществената поръчка или в документацията;

2. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими

Колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са

Изброени в приложение № 10 към чл.115 от ЗОП; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72,

Ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително

За форма, начин и срок и валидност.

6. лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10 от ЗОП.

7. участник, за който са налице обстоятелствата чл. 3, т. 8 във връзка с чл.5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите

И финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,

Контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от

Закона;

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в

Юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

В случай, че по отношение на участник е приложено някое от посочените в чл. 4 изключения от забраната по чл. 3,

т. 8 от същия закон, въз основа на неверни данни, участникът ще бъде отстранен от процедурата, ако тя не е

Приключила. Ако обстоятелството бъде установено след като процедурата е приключила и въпросният участник е

Определен за изпълнител, с него няма да се сключва договор за обществена поръчка, респ. сключеният договор

Ще бъде прекратен без предизвестие. При прекратяване на договора в тази хипотеза, на участника няма да бъде

Възстановена гаранцията за изпълнение на договора, нито заплатени извършените дейности по договора, също

Така той е длъжен да възстанови всички получени плащания по изпълнението на договора, ведно със законна

Лихва. В случай, че обществената поръчка е изпълнена, законът предвижда участникът да възстанови всички

Получени суми във връзка с изпълнението на договора, ведно със законната лихва, като възложителя на

Обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона на противодействие на корупцията и за

Отнемане на незаконно придобитото имущество;

9. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата.

Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на

Обединението е налице някое от посочените по ч. 54, ал. 1 от ЗОП основания за отстраняване.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, за съответната обособена позиция, е до

Размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021