Services - 374862-2021

23/07/2021    S141

България-Сливен: Консултантски инженерни услуги в строителството

2021/S 141-374862

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА СЛИВЕН
Национален регистрационен номер: 000590654
Пощенски адрес: бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №.1
Град: гр. Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Гинка Тужарова
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg
Телефон: +359 44611127
Факс: +359 44662350
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mun.sliven.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/25538
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/148979
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/148979
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в две самостоятелни обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в две самостоятелни обособени позиции:

Обособена позиция 1:Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

Обособена позиция 2: Комплексна консултантска услуга (Строителен надзор и инвеститорски контрол)

ДЕЙНОСТ 1: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - включените дейностите по строителния надзор са подробно описани в техническата спецификация на Възложителя

ДЕЙНОСТ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА ВИДА, КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И СТОЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ИМЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ). Включените дейностите по инвеститорския контрол са подробно описани в техническата спецификация на Възложителя

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на територията на Община Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

„Най – ниска цена“ за ОП 1 се определя по формулата: К = К1 + К2 + К3

, където

К1-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект до 10 000 лв без ДДС с макс.брой точки-50т

К2- % от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 10 000 лв до 30 000 лв с макс.брой точки - 30т

К3-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 30 000 лв без ДДС с макс.бр.т - 20т

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение е територията на Община Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Комплексна консултантска услуга, включваща следните дейности:

ДЕЙНОСТ 1: Строителен надзор

ДЕЙНОСТ 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на Възложителя (Инвеститорски контрол).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

„Най – ниска цена“ за ОП2 се определя по формулата:

Д = С х 0,5 + И х 0,5

, където:

С - строителен надзор:

С = С1 *25+ С2*35 + С3*40

И - инвеститорски контрол:

И = И1*20+ И2*35 + И3*45

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават валидно Удостоверение по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и упражняване на строителен надзор (за обособена позиция № 2) или документ, удостоверяващ правото на лицето да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз,или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

За обособена позиция № 1 Участниците трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в публичния Регистър на АУЕР по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, във връзка с чл. 142, ал. 11 от ЗУТ или документ, удостоверяващ вписването в еквивалентен регистър, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП) (Образец № 1).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

— Копие на валидно Удостоверение по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и упражняване на строителен надзор (за обособена позиция № 2) или копие от документ, удостоверяващ правото на лицето да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз,или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ,

— За обособена позиция № 1 Копие на валидно Удостоверение за вписване в публичния Регистър на АУЕР по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, във връзка с чл. 142, ал. 11 от ЗУТ или документ, удостоверяващ вписването в еквивалентен регистър, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

**В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такова/такива удостоверение/я или еквивалентен/и документ/и трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, включително и по част ЕЕ (за обособена позиция № 1) и упражняване на строителен надзор (за обособена позиция № 2).

***В случай, че участникът притежава документ/и, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да започне своевременно процедура по подновяването на документа, удостоверяващ правото му да извършва горепосочените дейности.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна /и застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и консултант извършващ строителен надзор (за обособена позиция № 2), съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕЕДОП – Приложение № 1.

Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и консултант извършващ строителен надзор (за обособена позиция № 2), съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има валидна /и застраховка/и „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти (за обособена позиция № 1) и консултант извършващ строителен надзор (за обособена позиция № 2), съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен/и валиден/и еквивалентен/и документ/и.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

1.1. Ръководител на екипа – Архитект - Квалификация и умения: образование – архитект или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.2. Ключов експерт № 1 - „Конструкции” – Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност Строителство на сгради и съоръжения /Промишлено и гражданско строителство или еквивалент;

1.3. Ключов експерт № 2 - „В и К” - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент;

1.4. Ключов експерт № 3 - „Пътна“ - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Транспортно строителство” или еквивалент;

1.5. Ключов експерт № 4 - „Геодезия” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геодезия” или еквивалент;

1.6. Ключов експерт № 5 - „Геология” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геология” или еквивалент;

1.7. Ключов експерт № 6 - „Хидротехнически съоръжения” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност ХТС или еквивалент;

1.8. Ключов експерт № 7 - „Топло и газоснабдяване” – Квалификация и умения: образование – машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.9. Ключов експерт № 8 -„Енергийна ефективност” – Квалификация и умения: машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.10. Ключов експерт № 9 - „Електрическа” – Квалификация и умения: образование – електро инженер по част "Електрическа" или еквивалент, степен магистър;

1.11. Ключов експерт № 10 - „Паркоустройство” – Квалификация и умения: образование – ландшафтен архитект (степен магистър или еквивалент), специалност „Ландшафтна архитектура” или еквивалент

1.12. Ключов експерт № 11 - „ПБ”(Пожарна безопасност) – инженер или еквивалент;

1.13. Ключов експерт № 12 - „ПУСО” (План за управление на строителните отпадъци) – инженер или еквивалент;

1.14. Ключов експерт № 13 - „ПБЗ” – инженер или еквивалент;

1.15.Ключов експерт № 14: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

1.16. Ключов експерт № 15: Специалист за управление на строителните отпадъци - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

Участникът попълва т. 6 а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

Списък на екипа за изпълнение на услугата с посочване на следната информация: Ръководител на екипа/ключов експерт (трите имена), образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции), включително доказателства за минимални изисквания към тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

1.1. Ръководител на екипа – Архитект - Квалификация и умения: образование – архитект или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.2. Ключов експерт № 1 - „Конструкции” – Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност Строителство на сгради и съоръжения /Промишлено и гражданско строителство или еквивалент;

1.3. Ключов експерт № 2 - „В и К” - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент;

1.4. Ключов експерт № 3 - „Пътна“ - Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Транспортно строителство” или еквивалент;

1.5. Ключов експерт № 4 - „Геодезия” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геодезия” или еквивалент;

1.6. Ключов експерт № 5 - „Геология” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност „Геология” или еквивалент;

1.7. Ключов експерт № 6 - „Хидротехнически съоръжения” – Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър или еквивалент), специалност ХТС или еквивалент;

1.8. Ключов експерт № 7 - „Топло и газоснабдяване” – Квалификация и умения: образование – машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.9. Ключов експерт № 8 -„Енергийна ефективност” – Квалификация и умения: машинен инженер по част ОВК или еквивалент, степен магистър или еквивалент;

1.10. Ключов експерт № 9 - „Електрическа” – Квалификация и умения: образование – електро инженер по част "Електрическа" или еквивалент, степен магистър;

1.11. Ключов експерт № 10 - „Паркоустройство” – Квалификация и умения: образование – ландшафтен архитект (степен магистър или еквивалент), специалност „Ландшафтна архитектура” или еквивалент

1.12. Ключов експерт № 11 - „ПБ”(Пожарна безопасност) – инженер или еквивалент;

1.13. Ключов експерт № 12 - „ПУСО” (План за управление на строителните отпадъци) – инженер или еквивалент;

1.14. Ключов експерт № 13 - „ПБЗ” – инженер или еквивалент;

1.15.Ключов експерт № 14: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

1.16. Ключов експерт № 15: Специалист за управление на строителните отпадъци - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалентен документ.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54,ал.1,чл.101,ал.11 от ЗОП,чл. 3, т. 8 във връзка с чл.

5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ. Гаранц. за изп. на дог. за е в размер на 5 % от стойността на

д-ра за ОП на общ. пор. без включенДДС. Усл.,размера и начина на плащане са посочени в раздел VII от докум. за

Общ. поръчка. Възложителят сключва писмен договор за общ. поръчка с опред. изпълнител по реда и

Разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора определения изпълнител изпълни

Условията на чл. 112 ал. 1 от ЗОП.В съотв. с чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП участникът,избран за изпълнител предоставя

Валидни докум. удостов. липсата на основ. за отстраняв. от процедурата, както и съотв. с поставените критерии за

Подбор,съгл. чл.112,ал.9 и ал.10 от ЗОП.Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица,ако има

Такива,съгл. чл.112,ал.9 и ал.10 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/08/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/08/2021
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите за двете обособени позиции на обществената поръчка се извършва във връзка с чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП по реда на чл. 61 от ППЗОП

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:

1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за

Обществената поръчка или в документацията;

2. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими

Колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са

Изброени в приложение № 10 към чл.115 от ЗОП; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72,

Ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително

За форма, начин и срок и валидност.

6. лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10 от ЗОП.

7. участник, за който са налице обстоятелствата чл. 3, т. 8 във връзка с чл.5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите

И финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,

Контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от

Закона;

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в

Юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

В случай, че по отношение на участник е приложено някое от посочените в чл. 4 изключения от забраната по чл. 3,

т. 8 от същия закон, въз основа на неверни данни, участникът ще бъде отстранен от процедурата, ако тя не е

Приключила. Ако обстоятелството бъде установено след като процедурата е приключила и въпросният участник е

Определен за изпълнител, с него няма да се сключва договор за обществена поръчка, респ. сключеният договор

Ще бъде прекратен без предизвестие. При прекратяване на договора в тази хипотеза, на участника няма да бъде

Възстановена гаранцията за изпълнение на договора, нито заплатени извършените дейности по договора, също

Така той е длъжен да възстанови всички получени плащания по изпълнението на договора, ведно със законна

Лихва. В случай, че обществената поръчка е изпълнена, законът предвижда участникът да възстанови всички

Получени суми във връзка с изпълнението на договора, ведно със законната лихва, като възложителя на

Обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона на противодействие на корупцията и за

Отнемане на незаконно придобитото имущество;

9. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата.

Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на

Обединението е налице някое от посочените по ч. 54, ал. 1 от ЗОП основания за отстраняване.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, за съответната обособена позиция, е до

Размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2021