Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 374888-2016

26/10/2016    S207

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2016/S 207-374888

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 204-368498)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség és mindenkor hatályos jogszabályok szerint közbeszerzési eljárások, szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységéhez közbeszerzési, jogi tanácsadás.

II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 204-368498

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

GP.1) Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § 1) bek. b)pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót az ajánlati felhívás feladásának napjáig lezárt, utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan, ha ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti év adózás előtti eredményéről. Ha ajánlattevő az igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, elegendő nyilatkoznia a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói/ felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) nettó árbevételéről. Amennyiben a beszámoló hatósági elektronikus nyilvántartásban magyar nyelven ingyenesen elérhető, azt nem szükséges csatolni.

Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

GP.2) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évben elért, általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) származó árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát HUF-ban kifejezve, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

GP.3) A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (1)bekezdésének d) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolásként a biztosítási kötvény másolati példányát, vagy a biztosító által kiállított, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi fedezetigazolás másolati példányát, melyből az alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyértelműen megállapítható.

Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, melyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

Ha GP.1) és GP.2) követelmények esetén ajánlattevő a szükséges irattal nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, ill. árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehet, az előírt követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi, gazdasági alkalmasságát. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, ill. árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a GP.2) szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a GP.1) és GP.3) szerintinél elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GP.1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti év során az adózás előtti eredménye 1-nél több lezárt üzleti évben negatív volt.

Amennyiben ajánlattevő, GP.1) pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) nettó árbevételének el kell érnie az 1 000 000 000 HUF-ot (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés).

Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

GP.2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évben elért közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és/vagy jogi tanácsadási tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el az 1 000 000 000 HUF-ot.

Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
Helyesen:

GP.3) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, összesen legalább 300 000 000 HUF/év és legalább 150 000 000 HUF/káresemény összegű, a beszerzés tárgyára (közbeszerzési szakértői és / vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

MSZ.1) Csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (3) bek. a) pont alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 22. § (1)–(2) bek.-ben foglaltak szerint. A nyilatkozatnak/ igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmazni: a teljesítés ideje, ellenszolgáltatás összege, a szerződést kötő másik fél, kapcsolattartó neve, elérhetősége, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén a Közbeszerzési Értesítő szerinti iktatószáma és/vagy TED azonosító, lebonyolítási referencia esetén sor került-e jogorvoslati eljárás vagy bírósági felülvizsgálat keretében jogerősen közbeszerzési jogsértés megállapítására, és nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

Szerződésszerű teljesítés a részteljesítés is.

Ha egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bek. alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

MSZ.2) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajzának, a szakember végzettségét és képzettségét igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét – amely szakember esetében ez követelmény – az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bek. foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

Ajánlatkérő előírja, hogy a minőségbiztosítási tevékenységet, továbbá a szakmai vezetést (vezető ellenőrzési tevékenységet), mint alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Erre tekintettel az e feladatokra vonatkozó MSZ.2.) 1. és 2. pontjában meghatározott 4 fő szakember esetében az alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

Alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ.1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban)összesen legalább 1000 db (azon belül legalább 400 db, uniós közbeszerzési értékhatárt elérő becsült értékű) közbeszerzési eljárás:

— lebonyolítására, és/vagy

— közbeszerzési eljárás ellenőrzésére, azaz jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőség-ellenőrzésére, vagy szabályossági tanúsítvány / eredmény állásfoglalás kiállítására, vagy utó- vagy utólagos ellenőrzésére vonatkozó referenciával.

A követelménynek való megfelelés 1 referenciával/ szerződéssel is igazolható. A referencia akkor minősül az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 36 hónapban teljesítettnek, ha az adott ellenőrzési tevékenység eredményét képező dokumentum szerződést kötő másik fél felé történő leadásának; továbbá lebonyolítói referencia esetén ha az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladásának időpontja ez időszakra esik.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladására sor került és amely eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás vagy bírósági felülvizsgálat keretében jogerősen – ajánlatkérő terhére – közbeszerzési jogsértés megállapítására nem került sor.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

MSZ.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be:

1. 2 fő közbeszerzési vezető ellenőrzési szakembert, aki rendelkezik a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez(előzetes regisztrációhoz) szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal;

2. 2 fő közbeszerzési Senior ellenőrzési szakembert, aki rendelkezik legalább 2 évet elérő közbeszerzési szakmai tapasztalattal;

3. 2 fő közbeszerzési junior ellenőrzési szakembert, aki rendelkezik legalább 1 évet elérő közbeszerzési szakmai tapasztalattal;

4. 2 fő jogi szakvizsgával rendelkező szakembert;

5. 1 fő közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági tanúsítvány / eredmény állásfoglalás készítésében 2 évet elérő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.

1., 2., 3. pontokra bemutatott szakemberek között nem lehet átfedés, 4–5. pont szerintiek lehetnek 1–3.-ra bemutatott szakértők.

Szakasz száma: III.1.3
A következő helyett:
Helyesen:

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontja tekintetében rögzített fogalmak alatt a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet, valamint a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt közbeszerzési ellenőrzési tevékenységeket érti.

Továbbá Ajánlatkérő a fenti tevékenységekkel egyenértékűként elfogadja a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységeket, illetve utó- és/vagy utólagos ellenőrzésként a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint a közreműködő szervezet hatáskörébe utalt, és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint az irányító hatóság hatáskörébe utalt tevékenységeket is.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplőt, hogy jelen helyesbítő hirdetményt az ajánlat elkészítésekor oly módon kell értelmezni és figyelembe venni, hogy a hirdetményben megjelölt szakasz száma a felhívás

hivatkozott pontja, azaz pl. a III.1.2) szakasz szám a hirdetmény III.1.2) pontját, a III.1.3) szakasz szám a hirdetmény III.1.3) pontját jelöli. Tekintettel arra, hogy a hirdetményminta az egyes szakaszok vonatkozásában karakterszám korlátozást tartalmaz, így az adott szakasz „Helyesen” oszlopában megjelenített szöveg folytatólagosan értelmezendő valamennyi szakasz vonatkozásában külön-külön.