Diensten - 374972-2019

08/08/2019    S152

Tsjechië-Praag: Informatiesystemen

2019/S 152-374972

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Státní zemědělský intervenční fond
Nationaal identificatienummer: 48133981
Postadres: Ve Smečkách 801/33
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Telefoon: +420 541211528
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.szif.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.szif.cz/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakazky.szif.cz/contract_display_29.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 28360125
Postadres: Helfertova 2040/13
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 613 00
Land: Tsjechië
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Telefoon: +420 541211528
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.akfiala.cz/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.szif.cz/contract_display_29.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF

Referentienummer: SZIFIM0319
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48810000 Informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 31 400 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Praha

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 400 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Podmínky pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení, kteří podali žádost o účast, stanovené dle § 111 ZZVZ. Podrobně uvedeno v článku 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel posoudí a vyhodnotí splnění kritérií technické kvalifikace jednotlivých účastníků a následně sestaví pořadí účastníků na základě vyhodnocení kritérií technické kvalifikace dle pravidel uvedených v tomto článku.

Zadavatel bude hodnotit každou významnou službu poskytnutou za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky a splňující požadavky příslušného druhu významné služby uvedeného v písm. a) až d) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace bodovým ohodnocením ve výši 1 bod.

Zadavatel výslovně uvádí, že do hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení budou započteny také významné služby uvedené účastníkem zadávacího řízení pro prokázání splnění technické kvalifikace.

Zadavatel stanoví maximální počet významných služeb dle článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace, který bude pro účely hodnocení kritérií technické kvalifikace sloužit pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení na 5 významných služeb pro každý druh významné služby uvedený v písm. a) až d) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace. V případě uvedení většího počtu významných služeb v kterémkoli druhu významné služby dle písm. a) až d) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace bude Zadavatel hodnotit naplnění kritérií technické kvalifikace pouze u 5 významných služeb příslušného druhu významné služby dle písm. a) až d) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace; na případné další uvedené významné služby Zadavatel nebude brát při hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení zřetel.

Zadavatel provede hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení primárně podle počtu významných služeb splňujících požadavky pro příslušné druhy významných služeb dle písm. a) a b) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace.

Teprve v případě, že po hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení dle počtu významných služeb splňujících požadavky pro příslušné druhy významných služeb dle písm. a) a b) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace dosáhnou účastníci zadávacího řízení rovnosti bodů na prvním, druhém nebo třetím místě, bude pro stanovení konečného pořadí účastníků zadávacího řízení rozhodující pořadí těchto účastníků zadávacího řízení stanovené na základě hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení dle počtu významných služeb splňujících požadavky pro příslušné druhy významných služeb dle písm. c) a d) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace.

V případě rovnosti bodů účastníků zadávacího řízení umístěných na prvním, druhém nebo třetím místě i po hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení dle počtu významných služeb splňujících požadavky pro příslušné druhy významných služeb dle písm. c) a d) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace budou k podání předběžných nabídek za splnění dalších v zadávací dokumentaci či ZZVZ stanovených podmínek vyzváni všichni účastníci zadávacího řízení, kteří se na základě hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení dle počtu významných služeb splňujících požadavky pro příslušné druhy významných služeb dle písm. c) a d) článku 12.1.4.1 Zadávací dokumentace umístí na prvním, druhém nebo třetím místě.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pokračování II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení:

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení provede Zadavatel až na počet 3 účastníků zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení kritérií technické kvalifikace pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení umístí na prvních 3 místech, nebude-li se postupovat podle předchozího odstavce. Pořadí účastníků bude stanoveno dle počtu získaných bodů, přičemž nejlépe hodnocený je účastník, který získá nejvyšší počet bodů. Ostatní účastníci, kteří se umístí na čtvrtém a dalším místě, budou v souladu s § 61 odst. 5 ZZVZ vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení.

K I.3) Komunikace:

Dokument s názvem „Technická dokumentace“ (Příloha č. 16 Zadávací dokumentace), který tvoří součást Zadávací dokumentace, nebyl uveřejněn na profilu zadavatele podle § 96 odst. 1 ZZVZ. Tato část Zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ z důvodu postupu podle § 36 odst. 8 ZZVZ na základě žádosti dodavatele o poskytnutí příslušné části Zadávací dokumentace a po uzavření dohody o ochraně důvěrných informací, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 6 Zadávací dokumentace (dále jen „Dohoda o ochraně důvěrných informací“).

Dohoda o ochraně důvěrných informací bude uzavřena mezi zadavatelem a dodavatelem. Dodavatel zašle elektronicky zástupci zadavatele spolu s žádostí o poskytnutí příslušné části Zadávací dokumentace návrh Dohody o ochraně důvěrných informací řádně vyplněný a podepsaný ze strany dodavatele.

V návrhu Dohody o ochraně důvěrných informací je dodavatel oprávněn a současně povinen doplnit pouze příslušným způsobem označené, resp. pro potřeby doplnění vynechané údaje. Jakákoli jiná úprava Dohody o ochraně důvěrných informací není přípustná a bude Zadavatelem považována za nesplnění zadávacích podmínek.

Návrh Dohody o ochraně důvěrných informací musí být podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. V případě podpisu osobou oprávněnou zastupovat dodavatele přiloží dodavatel i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k zastupování dodavatele touto osobou. Dohoda bude uzavřena elektronicky a podepsána ze strany dodavatele statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V žádosti dodavatel uvede e-mailovou adresu, na kterou mu má být neuveřejněná část Zadávací dokumentace zaslána. Zástupce zadavatele zašle neuveřejněnou část Zadávací dokumentace spolu s podepsanou Dohodou o ochraně důvěrných informací do 3 pracovních dnů od doručení řádné žádosti dodavatele spolu s řádně vyplněnou a podepsanou Dohodou o ochraně důvěrných informací.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel požádal o poskytnutí neuveřejněné části Zadávací dokumentace a předložil podepsaný návrh Dohody o ochraně důvěrných informací nejpozději v žádosti o účast, pokud tak již neučinil před podáním žádosti o účast. Návrh Dohody o ochraně důvěrných informací je nezbytnou součástí žádosti o účast z důvodu, že v dalším průběhu zadávacího řízení bude Zadavatel účastníky, kteří budou vyzváni k podání předběžné nabídky, resp. k jednání, seznamovat s interními informacemi, které mohou mít dopad na informační a kybernetickou bezpečnost Zadavatele. Zástupce zadavatele zašle neuveřejněnou část Zadávací dokumentace spolu s podepsanou Dohodou o ochraně důvěrných informací do 3 pracovních dnů od otevření žádosti o účast, která bude obsahovat řádnou žádost a řádně vyplněný a podepsaný návrh Dohody o ochraně důvěrných informací, pokud tak již nebylo učiněno dříve před podáním žádosti o účast.

V případě společné žádosti o účast bude podepsaný návrh Dohody o ochraně důvěrných informací předložen ve vztahu ke každému z dodavatelů, kteří společnou žádost o účast podávají.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/08/2019