Bauleistung - 375091-2022

Submission deadline has been amended by:  473023-2022
12/07/2022    S132

Belgien-Hasselt: Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken

2022/S 132-375091

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: De Vlaamse Waterweg nv
Nationale Identifikationsnummer: 0216.173.309_16711
Postanschrift: Havenstraat 44
Ort: Hasselt
NUTS-Code: BE224 Arr. Hasselt
Postleitzahl: 3500
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): ir. Tinne Michielsen
E-Mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vlaamsewaterweg.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451745
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451745
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: waterbouwkundige werken & diensten

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kanaal Roeselare-Leie. Renovatie Centrumbrug te Izegem.

Referenznummer der Bekanntmachung: De Vlaamse Waterweg-ARW-22-025-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit volgende elementen:

- Renovatie van de Centrumbruggen, incl. herinrichting van de aanloophellingen;

- Aanleg van een brugpark;

- Bouw aansluitende fietshelling en herinrichting Dam;

- Herinrichting van de Korenmarkt;

- heraanleg van het jaagpad langsheen het kanaal Roeselare-Leie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233120 Straßenbauarbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE256 Arr. Roeselare
Hauptort der Ausführung:

Izegem

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit volgende elementen:

- Renovatie van de Centrumbruggen, incl. herinrichting van de aanloophellingen;

- Aanleg van een brugpark;

- Bouw aansluitende fietshelling en herinrichting Dam;

- Herinrichting van de Korenmarkt;

- heraanleg van het jaagpad langsheen het kanaal Roeselare-Leie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 200
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

zie bestek

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

registratie vereist

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door de volgende referentie(s):

1) De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door het voorleggen van het bewijs dat de inschrijver ervaring heeft met gelijkwaardige projecten. De inschrijver legt hiervoor de volgende referentie(s) voor:

Een lijst met minstens 2 gelijkwaardige werken, waarbij onder gelijkwaardige werken bedoeld wordt het saneren van een betonnen brug voor wegverkeer, en waarvan 1 referentie een overspanning tussen 2 opeenvolgende steunpunten bevat van minimaal 30m. De referenties dienen gedurende de afgelopen periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht uitgevoerd, en uit de opgegeven referenties moet de ervaring van de inschrijver in de bedoelde materie blijken.

De referenties dienen te worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering.

Deze getuigschriften van goede uitvoering vermelden:

• de inhoud van de opdracht;

• het bedrag van de opdracht;

• de uitvoeringsperiode van de opdracht;

• de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;

In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.

Indien de aannemer zich beroept op andere entiteiten of onderaannemers om de technische bekwaamheid aan te tonen, dan wordt de inschrijver expliciet gewezen op art. 78 “Beroep op de draagkracht van andere entiteiten”.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

Het meegeven van deze referenties en bijhorende informatie is essentieel voor de beoordeling van de offerte.

Indien de inschrijver gebruik maakt van onderaannemers is het de inschrijver verboden, na de toewijzing van de opdracht, nog te wijzigen van onderaannemer.

Indien dit om noodzakelijke redenen toch nodig blijkt kan dit enkel na schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid, op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag. Deze schriftelijke aanvraag dient opnieuw de drie gevraagde referenties en bijhorende informatie te bevatten van de onderaannemer waarmee samengewerkt wenst te worden.

Alleen de inschrijver blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij dergelijke opdrachten aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/08/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/08/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Merelbeke

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De bijlagen bij dit bestek zijn te downloaden via deze link:

https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/dl/20220707Qx26uSfd

- uitvoeringstermijn : zie bestek

- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Ort: Brussel
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/07/2022