Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 375206-2019

08/08/2019    S152    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Девня: Услуги по събиране на смет

2019/S 152-375206

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Девня
Национален регистрационен номер: 000093645
Пощенски адрес: бул. „Съединение“ № 78
Град: Девня
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9162
Държава: България
Лице за контакт: инж. Нели Павлова
Електронна поща: kmet@devnia.bg
Телефон: +359 51947011
Факс: +359 51947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smetosabirane-2019

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, генерирани на територията на община Девня

II.1.2)Основен CPV код
90511400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на битови, зелени, строителни и др. отпадъци и транспортирането им, почистване на улични платна, площади, тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90511400
90513000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е Република БЪЛГАРИЯ, област Варна, територията на община Девня.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на битови, зелени, строителни и др. отпадъци и транспортирането им, почистване на улични платна, площади, тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в техническата спецификация към настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация на изпълнението / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 098-237523
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1007-225
Наименование:

Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Девня Еко Алианс“
Национален регистрационен номер: 177373372
Пощенски адрес: бул. „Мелниците“ № 1
Град: Девня
код NUTS: BG33
Пощенски код: 9160
Държава: България
Електронна поща: bks_sofia@abv.bg
Телефон: +359 52375554
Факс: +359 52375554

Интернет адрес: www.bks-sofia.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „БКС гр. София“ ООД
Национален регистрационен номер: 103270281
Пощенски адрес: бул. „Мелниците“ № 1
Град: Девня
код NUTS: BG33
Пощенски код: 9160
Държава: България
Електронна поща: bks_sofia@abv.bg
Телефон: +359 52375554
Факс: +359 52375554

Интернет адрес: www.bks-sofia.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Никман Канал Сервиз“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175442656
Пощенски адрес: ул. „Места“ № 21
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9003
Държава: България
Електронна поща: nikmanservice@abv.bg
Телефон: +359 884932046
Факс: +359 884932046

Интернет адрес: https://www.nikmankanal.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението за възлагане на обществената поръчка може да бъде подадена в 10-дневен срок, считано от получаване на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/08/2019