Diensten - 375377-2017

23/09/2017    S183

Nederland-Gouda: Beheerdiensten in verband met computers

2017/S 183-375377

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Promen
Nationaal identificatienummer: 41709299
Postadres: Zuider IJsseldijk 46
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2808 PB
Land: Nederland
Contactpersoon: Durk Boersma
E-mail: d.boersma@mitopics.nl
Telefoon: +31 630477683
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.promen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, implementatie, hosting en beheer van een Infrastructure-as-a-Service en aanvullende diensten ten behoeve van Promen.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering, implementatie, hosting en beheer van een Infrastructure-as-a-Service en aanvullende diensten ten behoeve van Promen. Het doel dat Promen wenst te bereiken, is het contracteren van een professionele partner die in staat is om de IT-infrastructuur als dienst aan haar te leveren. Deze IT-infrastructuur vormt een cruciaal element binnen de bedrijfsvoering van Promen. Na contractering van de professionele partner heeft deze, conform het programma van eisen, als opdracht:

— ter beschikking stellen, onderhouden en beheren van een IaaS-platform, inclusief alle benodigde licenties (waaronder server OS en virtualisatie), waarop de applicaties van Promen adequaat kunnen functioneren en de werkplekken kunnen worden aangesloten;

— ter beschikking stellen, onderhouden en beheren van 1 of meerdere Citrix-omgevingen, zodat ongeveer 230 werkplekken (waarvan maximaal 150 gelijktijdig) gebruikt kunnen worden door medewerkers;

— een aantal in het beschrijvend document nader beschreven aa...

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 500 000.00 EUR / Hoogste offerte: 600 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000 Computerservers
48920000 Kantoorautomatiseringssoftware
48600000 Database- en besturingssoftware
48700000 Softwarevoorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gouda.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie beschrijvend document.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie beschrijvend document / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Zie beschrijvend document / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 085-165920
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering, implementatie, hosting en beheer van een Infrastructure-as-a-Service en aanvullende diensten ten behoeve van Promen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/08/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Acknowledge Tender Desk BV
Nationaal identificatienummer: 17193671
Postadres: Burgemeester Mollaan 80
Plaats: Waalre
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5582 CK
Land: Nederland
E-mail: info@acknowledge.nl
Telefoon: +31 402544430
Fax: +31 402543470
Internetadres: http://www.acknowledge.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 550 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Contact#b542d574-4c57-4d59-96de-53a745e131250
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2017