Dienstleistungen - 375522-2016

Kompaktansicht anzeigen

26/10/2016    S207

România-Bucuresti: Servicii de asigurare a aeronavelor

2016/S 207-375522

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Inspectoratul General de Aviatie al MAI
Adresă: Calea Ion Zavoi nr. 14, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 013696
Țară: România
În atenția: Machedon Laurentiu
E-mail: achizitie.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 0213104399
Fax: +40 0213113909

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Ordine și siguranță publică
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acorduri-cadru de servicii de asigurare a aeronavelor din dotare.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bucuresti.

Cod NUTS RO ROMANIA

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 5 517 698,16 EUR
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite anual. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 2 915 151 EUR pentru lotul I si 2 239 438 EUR pentru lotul II.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acorduri-cadru de servicii de asigurare a aeronavelor din dotarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66514140 Servicii de asigurare a aeronavelor, 66511000 Servicii de asigurare de viaţă, 66515200 Servicii de asigurare a bunurilor, 66516200 Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru aeronave

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Lot I asigurare aeronave misiuni SMURD: acord-cadru min 1 max 12, contract subsecvent min 1 max 10.
Lot II asigurare aeronave misiuni ordine publica: acord-cadru min 1 max 10, contract subsecvnt min 1 max 9.
Valoarea estimată fără TVA: 5 517 698,16 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Servicii de asigurare elicoptere SMURD
1)Descriere succintă
Acord-cadru de servicii de asigurare a elicopterelor destinate misiunilor SMURD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66514140 Servicii de asigurare a aeronavelor

3)Cantitate sau domeniu
Acord-cadru min 1 max 12, contract subsecvent min 1 max 10.
Valoarea estimată fără TVA: 3 031 311,32 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 58 303 EUR.
Lot nr: 2 Denumire: Servicii de asigurare elicoptere ordine publica
1)Descriere succintă
Acord-cadru de servicii de asigurare a elicopterelor destinate misiunilor de ordine publica.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66514140 Servicii de asigurare a aeronavelor

3)Cantitate sau domeniu
Acord-cadru min 1 max 10, contract subsecvent min 1 max 9.
Valoarea estimată fără TVA: 2 486 386,84 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 44 788 EUR.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Lot I 58 303 EUR sau echivalent.
Lot II 44 788 EUR sau echivalent.
Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de participare va fi constituita prin scrisoare de garantie bancara sau emisa de o societate de asigurari valabila 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare se stabileste de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia poate fi constituita si prin virament bancar în urmatorul cont RO39TREZ7005005XXX004991 deschis la ATCPMB.
Datele de identificare sunt: Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, calea Ion Zavoi nr. 14, sector 1, cod fiscal 24367374.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP si, în original, la sediul autoritatii contractante, pâna la data limita de depunere a oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Pentru echivalenta se va utiliza cursul de schimb valutar de la data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Evitarea conflictului de interese; in acest sens, va fi depusa o declaratie de catre toti participantii la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator);
Persoanele care detin functie de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Ion Cristinel – Reliu – inspector general;
Machedon Laurentiu – adjunct al Inpsectorului General (sef al resurselor si inginer sef);
Bugean Camelia – sef de Stat Major;
Mosor Sorin – contabil sef;
Vasile Florin – sef Serviciu Dezvoltare, Reglementari Tehnice si Coordonare Mentenanta Aeronave;
Dobre Cristian – consilier juridic;
Circo Mihaela – Elena – Birou Marketing si Achizitii;
Nastasa Andrei – responsabil achizitii.
Daca tertul/tertii se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
2. Autorizatie emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat pentru prestarea serviciilor de asigurare ce fac obiectul acordului – cadru ce urmeaza sa fie încheiat, conform art. 21 din Legea 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatilor de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare sau echivalent emis de institutii similare din tara de rezidenta.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatia, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate însotite de traducerile autorizate în limba româna.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Cerinta minima de calificare:
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2013, 2014 si 2015) trebuie sa fie cel putin egala cu 2 915 151 EUR pentru lotul I si 2 239 438 pentru lotul II.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu situatia economica, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei, respectiv bilanturile contabile (sau extrase din bilanturile contabile) aferente exercitiilor financiare 2013, 2014 si 2015 înregistrate la organele competente sau alte documente relevante in sustinerea cerintei, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Echivalentul în lei al cifrei de afaceri (CA) globale va fideterminat la cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Nationala a României pentru anii 2013 (4,4190 RON/EUR), 2014 (4,4446 RON/EUR) si 2015 (4,4450 RON/EUR). Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a României pentru monedele respective.
În situatia în care publicarea bilanturilor nu este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic (OE) se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care sa fie sustinute informatiile prezentate încadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar si contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate documentele pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/ copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al OE prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de semnatura persoanei respective.
Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.
În cazul în care un ofertant beneficieaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, ofertantul se angajeaza sa dovedeasca autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens angajamentul din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere,documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Totodata, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda în mod solidar pentru executarea acordului-cadru.
Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazutla art. 2 alin. (2) lit. b).
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Declaratie privind principalele prestari de servicii similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, în original.
Cerinta minima de calificare:
Ofertantul trebuie sa fi prestat în ultimii trei ani, calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala acest termen, servicii similare în valoare cumulata de minim 2 915 151 EUR fara TVA pentru lotul I si 2 239 438 EUR pentru lotul II.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze:
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru activitatea principala care face obiectul acordului – cadru sau echivalent.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primel 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
• Proces – verbal de receptie a serviciilor/ document constataor privind îndeplinirea obligatiilor contractuale/ recomandari/ orice alte documente edificatoare echivalente care sa ateste prestarea serviciilor.
Pentru conversia în lei a valorilor serviciilor prestate exprimate în euro, efectuate în anii 2013, 2014 si 2015, se vor utiliza cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Nationala a României pentru anii 2013 (4,4190 RON/EUR), 2014 (4,4446 RON/EUR) si 2015 (4,4450 RON/EUR) iar pentru serviciile prestate în 2016 se va lua în calcul cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.
Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BNR pentru monedele respective pentru anii 2013, 2014 si 2015, respectiv cursurile de schimb comunicate de BNR, valabile în data publicarii în SEAP a anuntului de participare, pentru monedele respective.
Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formular 3) precum si documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe primele 3 locuriîn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 4);
— documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a oblig.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— acordul/acordurile de subcontractare (Formular 5).
Se va completa DUAE.
Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantii trebuie sa depuna dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor documente valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 18.11.2016 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2016 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
Altele: Toate documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2016 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
I. Pentru vizualizarea documentelor, OE trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea „Întrebari”, iar raspunsurile vor fi publicate în SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul AP.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea „Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin FDA. DUAE se va completa prin accesarea urmatorului link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si importarea DUAE al AC.

Comisia de evaluare va verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus AC va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, AC va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschise în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns de maxim 7 zile.
OE vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. OE vor respecta modelul de acord – cadru si modelul de contract subsecvent.
II. Daca în urma procesului de evaluare a ofertelor, mai multe oferte admisibile au acelasi nivel al propunerii financiare, autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti acesti ofertanti chiar daca prin acest demers se va majora nunarul de operatori economici mentionat la pct. II.1.4.
III. Autoritatea contractanta isi rezerva de a respinge ofertele care contin in propunerile financiare valori care depasesc cu mai mult de 10 % valoarea estimata prevazuta in AP.
IV. In cazul in care riscul este plasat in reasigurare, ofertantul va transmite lista reasiguratorilor, copia contractului/ contractelor de reasigurare, nivelul de retaing acordat reasiguratorilor.
V. In conformitate cu prevederile OUG nr. 189/2002, ofertantul declarat castigator al Lotului II va semna acordul cadru de compensare cu Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala in termen de 90 de zile de la semnarea acordului cadru. Acelasi termen de 90 de zile va fi respectat de catre ofertantul declarat castigator si in vederea semnarii fiecarui acord de compensare aferent acordului cadru de compensare, acesta fiind calculat de la semnarea fiecarui contract de achizitie subsecvent. Obligatia de compensare devine efectiva de la data semnarii contractului sau contractelor de achizitie subsecvente a caror valoare totala ferma, prin cumularea valorilor fiecarui contract de achizitie subsecvent incheiat la acordul-cadru, depaseste pragul de 2 000 000 EUR. In termen de 45 de zile de la semnarea fiecarui acord de compensare incheiat in baza acordului-cadru de compensare, contractantul va emite catre OCATS o scrisoare de garantie bancara de buna executie aferenta acordului de compensare, in valoare de minim 10 % din valoarea obligatiei de compensare asumate, care va fi valabila pe toata perioada de executare a acordului de compensare. In acest sens, ofertantii participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea operatiunilor compensatorii.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Evenualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
Termenul de depunere a contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Compartimentul Juridic al Autoritatii Contractante
Adresă: Calea Ion Zavoi nr. 14, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 015045
Țară: România
E-mail: juridic.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 213104399
Fax: +40 213113909

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21.10.2016