Услуги - 375592-2019

08/08/2019    S152

България-София: Куриерски услуги

2019/S 152-375592

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална служба за съвети в земеделието
Национален регистрационен номер: 130339616
Пощенски адрес: ул. „Шосе Банкя“ № 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1331
Държава: България
Лице за контакт: Иванка Тодорова
Електронна поща: itodorova@naas.government.bg
Телефон: +359 28100990 / 889102616
Факс: +359 28100992
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.naas.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/3753

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ, включващо 10 440 пратки: обикновени и/или експресни услуги с различно тегло на пратките.

Поръчката включва предоставяне на куриерски услуги за нуждите на НССЗ, в т.ч. приемане, пренасяне и доставка на експресни и обикновени куриерски пратки, разменяни между централно управление/27-те териториални областни офиси и адресати в страната и чужбина.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 03/10/2019
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 079-177060

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ЦУ-02-145
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
10/04/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 106В
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 898445585
Факс: +359 28690006
Интернет адрес: http://www.starpost.info/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 26 850.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/08/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изменението е свързано с удължаване на срока на договора до 31.3.2020 г.

Останалите клаузи на договор ЦУ-02-145 от 10.4.2018 г. не се изменят.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/03/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 26 850.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 106В
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 898445585
Факс: +359 28690006
Интернет адрес: http://www.starpost.info/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С допълнително споразумение № 1/16.7.2019 г. към РС СПОР № 26/4.10.2017 г. се изменя срокът на РС до 31.3.2020 г., без да се изменят останалите клаузи.

Договорът ЦУ-02-145 от 10.4.2018 г. се удължава с допълнително споразумение № ЦУ-02-342 от 5.8.2019 г. до 31.3.2020 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Страните по рамково споразумение СПОР № 26/4.10.2017 г. установяват, че с оглед осигуряване на непрекъснатост на услугата и предвид значителния неусвоен ресурс по РС е целесъобразно да се удължи срокът му на действие.

Изменението не води до промяна на предмета, обема и стойността на РС и не въвежда нови условия по изпълнение.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 26 850.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 26 850.00 BGN