Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 375608-2019

08/08/2019    S152

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2019/S 152-375608

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30367872
Postai cím: Határőr utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000907262019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000907262019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Múzeumi őrzés-védelem

Hivatkozási szám: EKR000907262019
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Terror Háza Múzeum és az előtte lévő két műtárgy (vasfüggöny emlékmű és berlini fal darabja) és az időszaki kiállítások 24 órás, folyamatos őrzés-védelmi feladatainak (portaszolgálat és élőerős őrzés-védelmi feladatok) ellátása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Terror Haza Múzeum és az előtte lévő két műtárgy (vasfüggöny emlékmű és berlini fal darabja) és az időszaki kiállítások 24 órás, folyamatos őrzés-védelmi feladatainak (portaszolgálat és élőerős őrzés-védelmi feladatok) ellátása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

FAKSZ: Zágoniné Dabi Annamária, lajtstromszám: 00325

AK-nek nem áll módjában a jelen Felhívásban részletesen kifejteni minden feltételrendszert a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért AK a közbeszerzési dokumentumokban (KD) határozza meg a Felhívásban nem szereplő kritériumokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet (közös)ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek(AK) a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114 (2) bek., vmint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17.§ szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Felhívás III.2.1.pontja:2005. évi CXXXIII. tv. 22/2006. (IV. 25.) BM rend.,116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Felhívás III.1.4) pontban kifejtve

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt.135.§(1)bek. alapján havonta igazolás, a számla kézhezvételétől számított 30napon belül, átutalással kifizetés. Egyebekben a Kbt. 135.§(1)(5)(6)bek. az irányadó. M. alkalmasság: Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 24 hónapos folyamatosan teljesített, portaszolgálattal és élőerős őrzés-védelmi feladatokkal érintett, időszaki kiállítások őrzésével egybekötött múzeumőrzési szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, amely PC alapú kamerás megfigyelő rendszer és tűzjelzőrendszer rendszer felügyeletére és kezelésére is kiterjedt.M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 fő PC alapú kamerás megfigyelő rendszer és tűzjelzőrendszer rendszer felügyeletére és kezelésére is kiterjedő múzeum őrzés-védelmében és portaszolgálata ellátásában, legalább 24 hónap/fő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.Pénzügyi alkalmasság:VI.3. pontban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok:

Ár szempont:

1.Nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra), Súlyszám: 60

Minőségi szempont:

2. M.2. pontban előírt szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap/fő) Súlyszám:20

3. Értékelés kifejtése a VI.3). pont 20. pontjában és a KD-ban. Súlyszám:20

A módszer(ek) meghatározása:A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. Pontkiosztás módszere 1. részszempont: fordított arányosítás 2. részszempont:egyenes arányosítás 3. részszempont:pontozás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 16/08/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Pénzügyi alkalmasság: P.1. Alkalmatlan AT, ha P.1. pü-i intézmény nyilatkozat alapján a számláján sorban állás fordult elő a megelőző 2 évben P.2. ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában objektumvédelemre vonatkozó min. 250 millió Ft/év, 250 millió Ft/káresemény, szakmai felelősségbiztosítással.Igazolás:P1: pü-i intézmény nyilatkozat, P2: biztosítási kötvény másolata, M1:referencia igazolás vagy nyilatkozat, M2:önéletrajz. Részletesen kifejtve a KD-ban.

2. Alkalmazandó az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (e- KR rendelet) foglaltakra. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-KR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges

3. Ajánlatkérő (AK) az alábbi információkat, szabályokat a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg: Kieg. tájékoztatás, Hiánypótlás (Kbt.71.§(6) szerinti esetben nem kerül sor hiánypótlásra), Közös ajánlattétel, csatolandó dokumentumok jegyzéke, 4. Ajánlat összeállításának követelményei, formai előírások, aránytalanul alacsony ár/költség bírálata: Kbt. 81.§ (4)bek. AK a Kbt. 39.§ (1)bek. alapján biztosítja a KD-t, fordításra, különböző devizák forintra történő átváltására, illetve a szerződés megerősítésére, finanszírozási illetve teljesítési feltételekre vonatkozó előírásokat a KD, annak részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet, tartalmazza.

5. AK előleget nem fizet.

6. AK előírja közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás egyszerű másolatban történő benyújtását.

7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni.

8. AK jelen eljárás tekintetében ajánlati biztosítékot ír elő: az ajánlati biztosíték mértéke: 3 000 000 Ft, mely az AK MÁK 10032000-00282558-00000000 számú számlájára történő befizetéssel teljesíthető.

9. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbbak.

10. Fogalmak (különösen a III.2.2) pontban): AT:ajánlattevő, R.: referencia, AF: eljárást megindító felhívás, M.1. (M.1.-M.2.): műszaki-szakmai alkalmassági feltételek, P.1.-P.2.: pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek,KD: közbeszerzési dokumentum, AK: ajánlatkérő, Kbt.: 2015. évi CXLIII. tv.

11. Ajánlati kötöttség határideje: 30 nap.

12.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

14. AK nem teszi lehetővé és nem teszi kötelezővé a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 35. § (9) bek.).

15. Ajánlathoz csatolni kell felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2), (6) bek. szerint, adott esetben-a Kbt.65.§(7)-(8) bek. szerinti nyilatkozatokat továbbá az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást.

16.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

17.AT többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

18. Az felbontásának ideje és helye:Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR automatikusan végzi két órával az ajánlattételi határidő lejártát követően úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Bontás helye: EKR

19. Az AF terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a KD-ben foglaltakkal együttesen értelmezendők.

20. 3.értékelési szempont: a) A személy- és vagyonőrök megbízhatóságának,személyiségének és szakmai

Felkészültségének felmérésére alkalmazott módszerek. b) A személy- és vagyonőrök szolgálatba állítása előtti felkészítésekor hogyan és milyen módszerekkel biztosítja azt, hogy a feladatát, a helyszínt teljes körűen ismerje

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2019