Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 375690-2021

23/07/2021    S141

Nederland-Maastricht: Boekhoudkundige en auditdiensten

2021/S 141-375690

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Maastricht
Nationaal identificatienummer: 50169181
Postadres: Minderbroedersberg 4-6
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6211 LK
Land: Nederland
Contactpersoon: Emiel Mulkens
E-mail: emiel.mulkens@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: +31 433882647
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.maastrichtuniversity.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=171246
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SAP Payroll Beheer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden betreffen het realiseren van een ongestoorde verzorging van de salarisverwerking conform de door de UM gestelde eisen en wensen.

De UM gebruikt sinds 1-1-2007 een volledig ingerichte SAP Payroll (incl. integratie PY-FICO) op haar eigen systemen t.b.v. haar salarisverwerking. De Aanbieder dient een aanbod te doen uitgaande van een salarisverwerking SAP Net Weaver, versie 7.5 (dit zijn SAP ECC 6.0 EhP 8) conform de inrichting van de UM.

Daarnaast heeft de UM SAP Travelmanagement in gebruik, met een koppeling voor de uitbetaling met SAP Payroll.

De werkzaamheden vallen uiteen in Ondersteuning, zijnde foutenherstel, regulier onderhoud en customizing in SAP Payroll en SAP Travel Management (looncomponenten, rekenregels en rekenschema) en de Salarisverwerking.

Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving (incl. wettelijke CAO) wordt toegepast in de te ondersteunen systemen SAP Payroll en SAP TravelManagement, indien SAP Payroll gerelateerd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110 Loonadministratiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsstukken

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: zie aanbestedingstukken / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 071-181408
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Launch! Human Capital Management B.V.
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Maastricht
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2021