Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 375696-2021

23/07/2021    S141

Nederland-Utrecht: Milieuzorgdiensten

2021/S 141-375696

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Nationaal identificatienummer: 142161529
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ko de Leeuw
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Telefoon: +31 887971111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rws.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Quick scan Flora en Fauna

Referentienummer: 31166461
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project betreft het uitvoeren van quick scans van 142 locaties, die bestaan uit de volgende deelactiviteiten:

a) veldinspectie;

b) bureau onderzoek;

c) rapportage.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 77 000.00 EUR / Hoogste offerte: 300 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landelijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

400 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Volledigheid veldopname / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Juistheid soortenherkenning / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Uitbreiding scans na uitvoering eerste opdracht

Preferred supplier tbv aanvullende opdrachten als omschreven in documenten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 045-112299
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Quick scan Flora en Fauna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecologisch Adviesbureau Viridis bv
Nationaal identificatienummer: 11055787
Postadres: Randweg 30
Plaats: Culemborg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4104 AC
Land: Nederland
Internetadres: http://www.bureau-viridis.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 77 000.00 EUR / Hoogste offerte: 320 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank ’s-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2021