Forniture - 375699-2022

12/07/2022    S132

Polonia-Wisznice: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 132-375699

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Wisznice
Numero di identificazione nazionale: NIP: 5372341734
Indirizzo postale: ul. Rynek 35
Città: Wisznice
Codice NUTS: PL811 Bialski
Codice postale: 21-580
Paese: Polonia
Persona di contatto: Anna Lewczuk
E-mail: gmina@wisznice.pl
Tel.: +48 833782011
Fax: +48 833782039
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://wisznice.ezamawiajacy.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice

Numero di riferimento: IBMG-IV.721.4.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części zamówienia:

Część nr 1 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Gram w Zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice”.

Część nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice”.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Gram w Zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice"

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45111200 Lavori di preparazione del sito e sgombero
45111291 Lavori di sviluppo di siti
45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45311100 Lavori di cablaggio elettrico
45311200 Lavori di connessione elettrici
45312310 Lavori di protezione da fulmini
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL811 Bialski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Wisznice.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia w części nr 1 postępowania obejmuje m.in. dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wisznice, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2 kW, w 3 wskazanych lokalizacjach;

2) dostawę i montaż 42 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3 kW, w 42 wskazanych lokalizacjach;

3) dostawę i montaż 104 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4 kW, w 104 wskazanych lokalizacjach;

4) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 500 W; (projekt budowlany/umowa);

5) inwertery montowane w ramach zamówienia muszą dysponować ok 1 kW mocy zapasu, umożliwiającym podłączenie dodatkowego 1 kW,

6) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych,

7) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

8) montaż okablowania pomiędzy modułami a falownikiem,

9) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku,

10) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC,

11) montaż inwertera,

12) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC,

13) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej (do ustalenia),

14) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,

15) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji,

16) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,

17) przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

18) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,

19) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji,

20) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

21) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7a do SWZ).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

RPLU.04.01.00-06-0202/19

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice”

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45111200 Lavori di preparazione del sito e sgombero
45111291 Lavori di sviluppo di siti
45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45311100 Lavori di cablaggio elettrico
45311200 Lavori di connessione elettrici
45312310 Lavori di protezione da fulmini
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL811 Bialski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Wisznice.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia w części nr 2 postępowania obejmuje m.in. dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wisznice, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 18 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,2 kW, w 18 wskazanych lokalizacjach;

2) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 320 W; (projekt budowlany/umowa);

3) inwertery montowane w ramach zamówienia muszą dysponować ok 1 kW mocy zapasu, umożliwiającym podłączenie dodatkowego 1 kW,

4) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych,

5) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

6) montaż okablowania pomiędzy modułami a falownikiem,

7) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku,

8) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC,

9) montaż inwertera,

10) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC,

11) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej (do ustalenia),

12) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,

13) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji,

14) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,

15) przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

16) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,

17) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji,

18) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

19) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7b do SWZ).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

RPLU.04.01.00-06-0203/19

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

Część nr 1:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę wraz montażem min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej lub maksymalnie dwóch umów.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie wraz montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę wraz montażem min. 15 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie wraz montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy opisane zostały w załączniku nr 7a/b do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający żąda złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie części 1: karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

W zakresie części 2: karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych);

Część 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: KraKrajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie zgodnym z art. 515 ustawy pzp.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, zgodnie a art. 580 ustawy Pzp.

13. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

14. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
07/07/2022